آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش از دفتر یونسکو

محمد ظاهر سروري

بسم الله الرحمن الرحيم

چهارشنبه  مورخ 10.06.2009
يونسكو ( سازمان تعليمي ، علمي وفرهنگي ملل متحد) برنامه بزرگ را تحت نام ارتقاء سطح سواد درافغانستان وولايت غور شروع نموده است اين برنامه بهمكاري نزديك وزارت محترم معارف تطبيق ميگردد كه هدف اساسي آن آموختن تعليم ومساعد كردن شرايط كاريابي براي افرادي است كه ازمعيارهاي مكتب گذشته درمحروميت مزيد علم زندگي مينمايند دفتر يونسكودرغور كه چند قبل ترنينگ 10روزه را براي 31 نفر معلمين وسوپروايزرا ن وسايركارمندان خويش براي اولين بار آغازنموده بود اليوم وركشاپ 10روزه شان بصورت منظم بپايان رسيد قابل ذكراست كه درجريان اين ترنينگ رياست امورزنان ،محترم نجات صاحب ريس اجراييه وريس كميته ارتقاء ظرفيتهاي ولايت غور، محترم امرالله حميدي نماينده كميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملكي ، محترم عيدگل عازم سرپرست معارف وسايرنهاد هاي مقيم ولايت غور ديدن بعمل آورده بودند اين وركشاپ اليوم بااشتراك محترم فضل الحق نجات ريس اجراييه وريس كميته ارتقاع ظرفيتها ، امرالله حميدي نماينده كميسيون اصلاحات اداري ،فضل الحق “فايق ” معاون تدريسي دارالمعلمين ولايت غور محمدعارف “قاضي زاده ” آمرولايتي دفتريونسكو غور وسايراشتراك كننده گان بپايان رسيد دراين محفل محترم نجات صاحب ضمن تقديرازابتكار بي شايبه ء دفتريونسكو ازنظم واصول اين وركشاپ اظهار امتنان  نمود توضيح دادند كه كميته ارتقاء ظرفيتها ازبرگزاري وشيوه پيشبرد اين وركشاپ نهايت راضي ميباشد وازمسوول اين دفتروتمام كارمندان ان تمجيد مينمايد سپس محترم محمدعارف “قاضي زاده ” ضمن تشريح مفصل اهداف اين پروگرام ازتمام اشتراك كننده گان وهمكاران خوددروركشاپ خواست تا با صداقت وپشتكار اين رسالت را به منصه ء اجراء بگزارند همچنان افزودند هدف ما تعليم است اين پيام مسووليت بس خطيرميباشد تا تمام كارمندان وهمكاران دراجراي آن تلاش كنند چون درپرتوي تعليم دادن هيچ تخطي را نميپذيريم آنچه پيام ما است حرف جاي ندارد ترجيح ميدهيم عمل را منشاي عبورازاين فقدان قراردهيم ما مصمم هستيم كه بارعايت همه ء اصول اين پروسه آموزش را بالاي سايركارمندان مان كه حدودآ به 215 نفرميرسد تطبيق نمايم ودرآنجا ادارات دولتي تمام نهاد هاي تعليمي نيز همراي ما خواهد بودموصوف اضافه نمود ما درتطبيق اين برنامه ابتداء بظرفيت سازي نيازداريم همين است كه دفترولايتي غور تصميم گرفته تا وركشاپ سه روزه را تحت نام اداره ومنجمينت براي كارمندان اداري خود درمركز ولايت(چغچران) را اندازي نمايد تا درشروع كار درهرمورد مفهم داشته باشيم  معهذا قاضي زاده ازتامين ارتباطات يونسكو درغور اظهاررضايت نموده وازتمام ارگانهاي ملكي ونظامي كه با يونسكو روابط خوبي دارند تشكركرد  همچنان هريك ازاشتراك كننده گان ضمن سخنراني درمورد معلم ورسالت معلم توضيح داده وازدفتر يونسكو كه برنامه كارخود را بصورت درست تنظيم كرده است اظهارتشكرنمودند محفل بدعايه صلح و علم دركشور به اختتام رسيد.

سخنرانی رئیس اجرایه و ریس کمیته ارتقاء ظرفیت ها

بعدازختم اين محفل محترم فريد احمد”حيدري” مسوول دفترچغچران محترم عطا محمد “فضلي” مسوول دفتردولت يار ومحترمه فاطمه “موسوي” مسوول دفتر لعل وسرجنگل ومحترم دوست محمد مسوول دفتر ساغر ومحترم نيك محمد مسوول دفتر تولك هركدام بنوبه خود درمورد اجراات دفتريونسكو توضيحات داده گفتند (( دفاتريونسكو باساس پاليسي اين برنامه درتمام ولسوالي ها موظف شده است كا تمام امورات كاري خويش را طبق اصول انجام دهد برنامه ارتقاء سطح سواد درافغانستان يكي ازباارزش ترين برنامه هاي است كه درتحكيم فكري مردم ما تشريك مساعي ميورزد بناء گفته ميتوانيم كه يونسكو درماه فبروري 2009 برنامه ارتقاء سطح سواد درافغانستان را بهمكاري نزديك وزارت محترم معارف برنامه ريزي وشروع بفعاليت نمود كه خوشبختانه ولايت غور هم شامل اين برنامه ملي گرديد اين برنامه درولسواليهاي چغچران ، دولت يار، لعل وسرجنگل ، تولك وساغر فعاليت مينمايد هدف عمده اين پروگرام كمك براي افراديكه عمرشان ازپذيريش مكتب ومعارف گذشته  ميباشد يونسكو براساس پلان خويش درماه فبروري پروسه استخدام كارمندان خود را درمركز كشور(كابل) آغازنمود كه تعداد ازمسوولين برنامه را ازطريق پروسه آزاد جذب وفعاليت هاي خويش را دراين ولايت شروع نمود كه درذيلا نگاشته ميشود.
ü     درهرولسوالي درمرحله اول 40 كورس ايجاد ميگردد براي اين كورسها 40 معلم موظف گرديده همچنان درهرولسوالي 5 نفرسوپروايزر نيزمشغول كارميشوندازجمله اين 40 كورس 24 كورس آن مربوط طبقه اناث ميباشد ازجمله سوپروايزرها 3 نفرآن نيزازقشرزنان توظيف ميگردند
ü     دراين برنامه 60% زنان شريك ميباشند مضافآ افراد بين 45 سال تا 15 سال را تحت تربيه آموزشهاي علمي ابتدايي وحرفوي قرارميدهد كه دراين 5 ولسوالي درسال اول 10000 ده هزارافراد محروم مشمول خواهد شد
ü     درهرولايت يك نفرمسوول عمومي  يكنفرمسوول اداري ويك نفرمسوول ترنينگهاي علمي بوده وهمچنان درهرولسوالي يك نفرمسوول ولسوالي يك نفرمسوول اداري يك نفرماسترترينر طوريكه قبلا گفتيم 5 نفرسوپروايزر و40 نفرمعلم (تسهيل كننده ) مصروف خدمت براي مردم ميباشد.
ü     مجموع افراد كاري دراين برنامه 242 نفردر5 ولسوالي غورميباشد ( مسوول ولايتي مسوولين ولسواليها تمام كارمندان وسوپروايزران ومعلمين شامل ميباشد)
ü     دفترولايتي يونسكو تا كنون تمام پرسونل كاري ،اداري وساحوي خويش را استخدام نموده برنامه آموزشهاي 10 روزه خويش را براي معلمين وسوپروايزران  ابتدا ازدفترچغچران آغازنموده است .
ü     يونسكو درهرمركز ولايت تعميراداري ودرتمام ولسواليهاي خويش تعميرهاي اداري كوچكي اعمارمينمايد البته پروسه تعين اين ساحات قبلا بهمكاري رياست معارف تثبيت شده است ازينكه وزارت محترم معارف درقسمت همكاري جاي تعميرهاي اين دفاتر با يونسكوموافقت نموده است بنا ساحه اعماراين ساختمانها دراراضي ماليكيت معارف اعمارميشود.
درپايان تمام اين مسوولين ازتوجه مسوول دفترتشكرنموده گفتند كه ازتاريخ 11 ماه جون 09 وركشاپ 3روزه  را تحت نام اداره ومنجمينت براي تمام همكاران درنظرگرفته كه ازامروز مورخ 11 جون آغازشده است .
بااحترام محمدظاهر سروري مسوول ترنينگهاي دفتريونسكو وارتقاء سطح سواد درافغانستان ولايت غور