آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش از اجراات دفترUNESCO/ELA ارتقاء سطح سواد در ولايت غور

 بسم الله الرحمن الرحيم

يونسكو (سازمان تعليمي ،علمي وفرهنگي ملل متحد) درماه فبروري 2009 برنامه ارتقاء سطح سواد درافغانستان را بهمكاري نزديك وزارت محترم معارف برنامه ريزي وشروع بفعاليت نمود كه خوشبختانه ولايت غور هم شامل اين برنامه ملي گرديد اين برنامه درولسواليهاي چغچران ، دولت يار، لعل وسرجنگل ، تولك وساغر فعاليت مينمايد(آخیرآ چهارسده ) هدف عمده اين پروگرام كمك براي افراديكه عمرشان ازپذيريش مكتب ومعارف گذشته باشد ميباشد يونسكو براساس پلان خويش درماه فبروري پروسه استخدام كارمندان خود را درمركز كشور(كابل) آغازنمود كه تعداد ازمسوولين برنامه را ازطريق پروسه آزاد جذب وفعاليت هاي خويش را دراين ولايت شروع نمود كه درذيلا نگاشته ميشود.
ü     درهرولسوالي درمرحله اول 40 كورس ايجاد ميگردد براي اين كورسها 40 معلم موظف گرديده همچنان درهرولسوالي 5 نفرسوپروايزر نيزمشغول كارميشوندازجمله اين 40 كورس 24 كورس آن مربوط طبقه اناث ميباشد ازجمله سوپروايزرها 3 نفرآن نيزازقشرزنان توظيف ميگردند دریک کورس 50 نفرشاگرد قراردارد که 25نفران قبل ازوقت و25 نفران بعدازوقت مشغول درس میباشند که برای هر50 نفرشاگرد یکنفرمعلم موظف است تا آنها را درس بدهد.
ü     دراين برنامه 60% زنان شريك ميباشند مضافآ افراد بين 45 سال تا 15 سال را تحت تربيه آموزشهاي علمي ابتدايي وحرفوي قرارميدهد كه دراين 5 ولسوالي درسال اول 13200 افراد محروم مشمول خواهد شد قابل ذکراست که تنها درولسوالی لعل وسرجنگل ما 64 برنامه آموزشی داریم
ü     درهرولايت يك نفرمسوول عمومي (ريس) يكنفرمسوول اداري ويك نفرمسوول ترنينگهاي علمي بوده وهمچنان درهرولسوالي يك نفرمسوول ولسوالي يك نفرمسوول اداري يك نفرماسترترينر طوريكه قبلا گفتيم 5 نفرسوپروايزر و40 نفرمعلم (تسهيل كننده ) مصروف خدمت براي مردم ميباشد.
ü     مجموع افراد كاري دراين برنامه 293 نفردر6 ولسوالي غورميباشد ( مسوول ولايتي مسوولين ولسواليها تمام كارمندان وسوپروايزران ومعلمين شامل ميباشد)
ü     دفترولايتي يونسكووارتقاءسطح سواد  تا كنون تمام پرسونل كاري ،اداري وساحوي خويش را استخدام نموده برنامه آموزشهاي 10 روزه خويش را براي معلمين وسوپروايزران  ابتدا ازدفترچغچران آغازنموده است .
ü     باساس تقاضاهای مکرر وپیشکش نمودن سایرمشکلات يونسكو وارتقاءسطح سواد(بکمک چاپان)  درهرمركز ولايت تعميراداري ودرتمام ولسواليهاي خويش تعميرهاي اداري كوچكي اعمارمينمايد ازينكه وزارت محترم معارف درقسمت همكاري جاي تعميرهاي اين دفاتر با يونسكوموافقت نموده است بنا ساحه اعماراين ساختمانها دراراضي ماليكيت معارف اعمارميشود. که اکنون کاربالای دفاترقبلا تعین شده جریان دارد.
ü     برنامه آغازکاردرفاز دوم برنامه درولسوالیهای دولینه ,شهرک, تیوره وپسابند زیرطرح است که عنقریب آغازگردد
قسميكه  ازسوابق كاري  دفترارتع (UNESCO/ELA ) همه مطلع اند يونسكو با تمام موسسات ملي وبين المللي ارتباطات نزديك داشته وهدف ازايجاد دفتريونسكو درغور مساعدت براي كاهش فقرفرهنگي درولايت غور ميباشد.

شماره ولايت ولسوالي تعدادمعلمين تعدادشاگرد مدت كار تعداد كورس ها تعدادسوپروايزران ملاحظات
سال اول سال دوم سال سوم
غور 40 نفر   3 سال 5 نفر 2 غور 40 نفر   3 سال 5 نفر 3 غور 40 نفر   3 سال 5 نفر 4 غور 40 نفر   3 سال 5 نفر 5 غور 64 نفر   3 سال 8 نفر 6 غور 40 نفر   3 سال 5 نفر