آرشیف

2015-1-19

امیرمحمد غوری

گذارش هشت سـال اداره آمـریت ورزش ولایت غور

تشکیل این اداره در سال 1381از مقام محترم ریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت کمیته ملـی المپیک منظور گردیده که تشکیل آن 2نفر کارمند 2نفر اجیر میباشد در آن زمان این اداره نسبت نداشتن یک جـای مشخص دفتر ویا اماکن ورزشی از خود نداشته وکارودفتر داری را در یــــکی از تعمیر های دولتی یا کرایی به پیش میبردیم اداره آمریت ورزش درسال 1381برای بار اول مسابقات بــازی های فوتبال ووالیبال راه اندازی نموده که این اداره نماینده فــــدراسیون فوتبال ووالیبال یا مــــربــی مسلکی در این بخش های ورزشی نداشتیم بازهم مسابقات را دایر نمودیم این اداره نسبت کمبود تشکیل رو به رو بود بخاطر کــارهای اداری و بدست آوردن زمین ساختن اماکن ورزشی بیشتر کوشش می نمودیم .

دربخش خریداری زمین بخاطر اعمار اماکن ورزشی 
1:اداره ورزش مقدار 16جریب زمین که مجموعه آن 32هزار مترمربع بخاطراعماراستدیوم ورزشی ازریاست محترم شاروالی غورخریداری نموده اداره آمریت ورزش درسال1382زمین راتدیل ونقشه آن راازوزارت محترم شهرسازی بدسترس این آداره قرارگرفته است

2:مقدار/3700مترمربع زمین بخاطر اعمارکمپلکس ورزشی

3:مقدار/3000مترمربع زمین بخاطراعمارجمنازیوم ورزشی که جمله مقدار 19جریب زمین 38700مترمربع از زیاست محترم شاروالی خریداری وقیمت مجموع آن مبلغ 3126000افغانی میشود که مبلغ 253000افغانی به حساب عـــــــ ریاست شاروالی غور انتقال گردید ومبلغ 2866000افغانی ازریاست محترم شاروالی باقی مانده است

4:مقدار20جریب بخاطر اعمار استدیوم کرکت پشنهاد نمودیم اداره شاروالی تا حال به دسترس این ادا ره قرار نداده است 5:تعدادچندپیشنهاد وحکم مقام محترم ولایت بخاطر ساحات تفریحی ورزشی در هر مسترپلان شهری بدسترس این اداره قرار نگرفته در هر مسترپلان شهری میدان های ورزشی را به موسسات دولتی وغیر دولتی پیشنهاد آنر آماده بدسترس ورزشکاران ومردم شریف شهر چغچران قرارگیرد. اداره آمریت ورزش با 9ولسوالی این ولایت یک باب استدیوم ورزشی 4الی5هزارنفری را به پلان های 5سال تیم باسازی غور شامل هر ولسوالی به حساب درجه بندی اعمارمیگردد.

دربخش اعمار اماکن ورزشی 
در سال 1387به اساس پیشنهاد اداره آمریت ورزش به کمک مالی مقام محترم ریاست عمومی کمیته ملی المپیک یک باب کمپلکس ورزشی سه طبقه بطور پخته واساسی دیوار احاطه آن 3600مترمربع با ارتفاع 250 سانتی متر بطورپخته اساسی اعمارگردیده کارآن درسال 1389تکمیل وبدسترس اداره آمریت ورزش و ورزشکاران قرار گرفته که این ساختمان دارای 16اوطاق دفتر داری ومهمان خانه 6 باب حمام وتشناب با آب گرم وسرد وطبقه پاینی آن دارای یک سالون بزرگ ورزشی بوده فعلآ6 کلپ رزمی 250ورزشکار بعداز ساعت 4عصرالی 8بجه شب درین سالون تمرینات ورزشی ادامه دارد

1:بخاطربرگذاری مسابقات یک میدان والیبال بطورپخته اساس خارج ازاستدیوم ورزشی ازبودجه اداره آمریت ورزش اعمارگردیده است

2:به اساس پیشنهادآمریت ورزشی به کمک مالی تیم پی آرتی آیالات متحده آمریکا مقیم ولایت غوربه مبلغ 13500دالربرای طبقه اناث یک باب میدان باسکتبال ووالیبال درداخل لیسه سلطان راضیه غوری بطورپخته اساس اعمارگردیده است

3:به اساس پیشنهاد اداره ورزش به کمک مالی تیم پی آرتی ایالات متحده آمریکا مقیم ولایت غوربه مبلغ 25000دالرماشین آلات زیبای اندام 180تخته توشک برای کلپ های رزمی فدراسیون کشتی وفدراسیون جمناستیک خریداری وبدسترس اداره ورزش قرارداده است که فعلآکلپ زیبای اندام از ساعت 3الی8شب تمرینات آن ادامه دارد کلپ زیبای اندام به روی تمام جوانان ومردم شریف شهر چغچران باز است

4:به اساس پیشنهاد اداره ورزشی یک باب میدان باسکتبال ووالیبال درقریه کندیوال به مبلغ 13000دالرآمریکای به کمک مالی تیم پی آرتی غور ساخته شده است

 5:به اساس پیشنهاد اداره آمریت ورزش موافقه مقام محترم ولایت یک باب استدیوم وجمنازیوم ورزش ازطرف تیم ملکی کشور جاپان مقیم ولایت غور
به مبلغ 464102دالر آمریکای اعمارگردیده وبه اداره آمریت ورزش تسلیم داده شده است استدیوم درساحه 16جریب زمین چهاردیواری یک باب تعمیر دوطبقه بطول 60متر به عرض 14متر بامع زینه درداخل استدیوم ساخته شده منزل زیرآن دارای 4اوطاق 2باب سالون بزرگ و6باب حمام وتشناب یک پایه جنراتور 16کیلووات باتمام وسایل آن یک باب جمنازیوم باسکتبال ووالیبال برای طبقه اناث درساحه 3000متر مربع زمین اعمار گردید علاوءاز سالون جمنازیوم یک باب سالون برای گرم کاری ورزشکاران 2باب اوطاق دفتر وگاردخانه 4باب حمام وتشناب اعمار گردیده است اعمار استدیوم وجمنازیوم وکمپلکس ورزشی که دارای سالونهای ورزشیpمشکلات اداره آمریت ورزش وورزشکاران را مرفو گردیده است .

تلاش در بخش فدراسیونها
این اداره تا سال 1384در بخش فدراسیونهای رزمی یادیگرفدراسیونهاریس فدراسیونها یامربی یاداور مسلکی نداشتیم خوشبختانه دراخیر سال 1384تعدادازورزشکاران جوان ولایت غوردرکشورایران بعدازآموزش واسناد ورزشهای رزمی رابدست آورده که از آن زمان تااکنون استادان کلپهای رزمی تمرینات ورزشی را ادامه داره برای مسابقات خارج از ولایت اشتراک نموده انداینکه سال تاسیس این اداره 1381بوده تا حال تشکیل آن 2نفر کارمند2نفراجیرمیباشدالبته قابل یادآوری است تازمانیکه درتشکیل این اداره ریس فدراسیون یامربی مسلکی نباشد ورزش0رشد نمیکنددررس هرفدراسیون نماینده ازجوانان راتعین مینمایم بعدازچندماه جواب میدهندکه ما بدون معاش بطورافتخاری کار نمیکنیم این اداره بودجه کافی بدسترس نداردبرای فدراسیونهای مختلف کمک نمایم فعلآدرچوکات اداره آمریت ورزش تعداد (16)فدارسیون وهمچنین 3فدراسیون طبقه اناث فعالیت دارد یادآورشوم وظیفه 2نفر کارمند اجراءی کارهای اداری یا ساختن میدانهای و اماکن ورزشی بوده یا اینکه تنظیم مسابقات یـــامسول(16)فدراسیون بدوش2نفر کـــارمـنــدمیباشداین اداره بــه مشکلات کـمبـــودتشکیل روبـــرومـیـبـاشـد .

فعالیت وافتخارات فدراسیونهای اداره آمریت ورزش
1:فدراسیون کانفو وشوچینی فدراسیون کارته فدراسیون کانفو پرتوا فدراسیون کشتی کورش فدراسیون هاکی، تعداد ( 5 ) مدال طلآ ( 16)مدال نقره (36)مدال برونزیک عدد کپ مقام اول 3عددکپ مقام دوم 2عدد کپ مقام سوم 3کپ اخلاق (60 ) ورق تقدیرنامه ،یک ورق تقدیرنامۀ مربی گری درجه دوم در مسابقات مرکزی کابل
وزون غرب به دست آوردند ، فدراسیون فوتبال در مسابقات زون غرب مقام دوم وسوم از آن خود نموده اند ودیگر فدراسیون ها تا حال در مسابقات مرکزی کابل یا زون غرب دعوت نشده است ،این اداره بخاطرکرایه وسفریه ورزشکاران برای مسابقات خارج از ولایت ،داخل ولایت ،ولسوالی ها بخاطر برگذاری روزهای ملی جهت تشویق ورزشکاران بودجه به دسترس نداریم. 
سرسبزی شهر که اداره آمریت ورزش بخاطررشد ورزش و بازسازی اماکن ورزشی برای سرسبزی شهر همرای مقام محترم ولایت وریاست محترم شاروالی همکاری نموده که تعداد 1600 نهال غیر مثمر درچهاراطراف ساحه کمپلکس ورزشی غرس گردیده بنده به نماینده گی اداره آمریت ورزش ولایت غور به نماینده گی جوانان و ورزشکاران ولایت غور ازتمام بزرگان محترم ،سرمایه داران ،تجاران و انجو ها شرکت های محترم مسسات محترم دولتی و غیردولتی تقاضامندیم تا برای رشد ورز ش و بازسازی اماکن و میدان ها ورزشی ، جهت تشویق ورزشکاران و از بین بردن مواد مخدر که تمام جوانان ولایت غور تهدید می نماید روی این ملحوظ آ رزوی کمک و همکاری را ازشما داریم 
این بود خلاصه گزارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور که غرض معلومابیشتربه تمام مردم شریف ولایت غور و تمام مردم افغانستان داخل و خارج افغانستان هستند ازسایت جام میخوانند تقدیم است .

 

نوت: برای دیدن اندازه واقعی عکس ها، بالای عکس ها کلیک کنید

 

گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور

گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور

گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور

گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور

گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور گذارش هشت سال اداره آمریت ورزش ولایت غور

 

با احترام 
امیرمحمد"غوری" 
آمرورزش ولایت غور