آرشیف

2014-12-22

jameghor

کمک علما در تطبیق برنامه همبستگی ملی

همبستگی ملی
 
 
 
علما این قشر پیشتاز جامعه رهبری وسازماندهی همه مسایل امور را در ولسوالی ساغر ولایت غور بدوش دارند.
روحانیون در ساغر بااندیشه ناب اسلامی وپیروی از احکام الهی در هر قریه آن دیار مردم را مسئولانه هدایت وکمک می نمایند ودرراه خیر وصلاح منطقه وتامین صلح وامنیت سعی وتلاش مینمایند.
از آوان ایجاد شوراهای انکشافی همبستگی ملی درولسوالی ساغر علما بیشتر از هرکس دیگر دستیار وهمکار  برنامه همبستگی ملی بوده اند ودر مراحل مختلف تطیق برنامه موسسه همکار ونهادهای دولتی را  مشوره نیک داده وبخاطر تطبیق هرچه بهتر اهداف برنامه وپیشبرد امور پروژه های مردمی نقش اساسی را  ایفا نموده اند که حتی اکثریت روسای شوراهای انکشافی قریه جات  از جمع علما  انتخاب شده اند.
جهت  تصدیق نوشته فوق بطور نمونه قصه ای موفق یکی از قریه جات این ولسوالی را یاد آورمیشویم:
 
حوالی ساعت 10 بجه روز بود که ما نزدیک قریه گهر ولسوالی ساغر رسیده بودیم قریه گهر مانند گوهر نایاب در جوارسلسله کوه پایه های  مرتفع امتداد یافته به سمت جنوب غرب ولسوالی  ساغرواقع شده است این قریه آنقدر جالب وکهن است که به  آسانی آنرا  پیدا کرده نمیتوانی تاوقتیکه به موقعیت قریه نزدیک نشوی فکر نمیکنی درین ارتفاع پائین عمق دره قریه ای وجود داشته باشد گرچه رفتن به قریه مذکور کار آسان نبود اما حالا سرک کارشده رفتن به این قریه را امکان  پذیرکرده  است در حالیکه  ما توسط موتر به قریه میرفتیم بازهم  از شدت سختی وتندی کوه وبلندی مسیر سرک در سرکوه وسنگلاخ بودن سرک در هراس بودیم  وهرلحظه احتمال سرنگون شدن موتر را در دل راه میدادیم.
بالاخره داخل قریه شدیم واز طرف چند تن اهالی قریه استقبال شده  وبه اطاق شورا  رهنمای شدیم ما در اول در صدد پیدا کردن اعضای شورا بودیم وخصوصآ ریئس شورا مورد نظرما بود همان لحظه دوتن از اعضای شورا بشمول حزانه دار که مرد موی سفید وضعیف بود حاضر بودند وگفتند ریئس شورا فعلا  حضور ندارد  وبزودی خواهد آمد ما در حال انجام دادن مصاحبه باآنها بودیم که ناگهان ملا جوان قدبلند با ریش سیاه ودستار سفید برسرداخل اطاق میشود  وقتی از وی پرسیدم شما کی هستید ؟ گفت : من مولوی عبدالناصر ریئس شوراهستم باقیمانده مصاحبه ای خودرا  با او  ادامه دادیم .او در مقدمه سخن خود  گفت : هر آنچه بنام خدمت به مردم باشد ما قبول داریم  وهرکسیکه  جهت  کارهای بازسازی به قریه ما می آید با او همکار هستیم وامنیت اورا مسئولیت خود میدانیم او همچنان  ادامه داد ما علما مسئولیت  و وجیبه دینی خود میدانیم که امنیت منطقه ومردم  خودرا  بدوش داشته  باشیم.
مولوی عبدالناصر بابیان فصیح وبلاغت کلام مارا متوجه  گفته های خود کرد او  با سخنان عالمانه ولحجه ملایم  درختم هرمقدمه وجمله سخنانش لب خند میزد واحساس وطندوستی،صداقت،ودینداری در سیمایش هویدا بود درین حالت ما فکر کردیم  که بخاطرتطبیق هر پروگرام انکشافی دربین مردم حمایت قشر روحانی جامعه ضروری پنداشته میشود.
شورای انکشافی قریه گهر دوپروژه همبستگی ملی را که یکی سربند ودیواراستنادی ودیگری سرک  ازمسیر سخت وسنگلاخ بود  تطبیق وتکمیل نموده اند  قرار گفته مردم قبل از احداث سرک آمدن به قریه ما توسط الاغ هم  مشکل  بود.
شورای مذکوربه ابتکارریئس شورا یک باب مسجد را ازکمک خودمردم آباد نموده اند که مبلغ 650000 هزار افغانی هزینه برداشته است وفعلا گنجایش 500 نفر نماز گذار را  دارد. وهمچنان احداث یک سرک بطول 2 کیلومتر از جمله ابتکار دیگری شورا میباشد  که مبلغ 320000 هزار افغانی از کمک اعانه خودمردم به مصرف رسیده وازین سرک  به تعداد 600 نفر اهالی قریه مستفید میشوند.
 

مسیر سرک درتندی و سختی
 

سرک از سنگلاخ وسخره عبور داده شده است