آرشیف

2014-12-22

jameghor

چگونه محرومیت زنان پایان یافت

همبستگی ملی

 
 
 
 مطابق رسوم وعنعنات قدیمی ما، زنان همیشه عقب نگه داشته شده ودرکارهای اجتماعی نقش نداشته اند وازنظرمردم زن باید همیشه مصروف کارهای خانه وبچه داری باشد زیرا که نمی تواند غیرازین کاری را انجام دهد وهمیشه بعنوان سیاسروضعیفه یاد می شدند اما حالابا پیشرفت وآمدن آرامی به کشوروروانه شدن دختران به مکتب این وضع  تا جایی بهبود یافته است که درین مورد ازیکی ازشوراهای انکشافی قصه ای را نقل می کنیم.
ما تیم نظارت دفترهمبستگی ملی که پلان بازدید ازشوراهای ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور را گرفته بودیم دریکی ازروزهای کاری مان درین ولسوالی به سوی شورای ( اچه بازار) روان شدیم صبح زود بود هوای ماه جوزا خنک وباطراوت ونسیم بهاری روح وروان انسان را نوازش می کرد. بعد ازگذشت یک جاده خاکی وباریک به قریه اچه بازاررسیدیم این قریه بسیارسرسبزوزیبا بود .
مردم با دیدن موتربه سوی ما آمدند بعد ازمعرفی وگفتن اینکه برای نظارت ازشورا آمدیم ، مردم به گرمی استقبال نمودند وما را به منبرقریه دعوت کردند وقتی که بسوی منبرمی رفتیم دو خانم به سوی ما آمدند سلام کردند وخود را معرفی نمودند یکی ازآنها خانم آمنه رئیس شورای قریه بود درین شورا بغیرازایشان تعداد دیگرازخانم ها نیزدرشورای قریه عضویت دارند منشی شورا هم خانم است که همه درمنبردورهم جمع شدیم، همراه خانم آمنه ودیگراعضای شورا که چند مرد وچند زن دیگروتعدادی ازاهالی قریه بود گفتگونمودیم وموضوعاتی که درمورد وظیفه کاری مان بود با آنها درمیان گذاشته وجوابات مردم را ثبت نمودیم ، بعد ازآن من از آمنه خانم خواستم که برای ما درمورد انتخاب خودش بعنوان رئیس شورایی که متشکل ازسه قریه می باشد بیشتربگوید:
خانم آمنه گفت : قبل از آمدن برنامه همبستگی ملی به قریه ما من فقط مصروف کارهای خانه بودم ووظیفه ای نداشتم با آمدن برنامه همبستگی ملی اهالی قریه چند نماینده انتخاب نمودند که من هم جزء نماینده گان انتخاب شده بودم بعد به صورت سری رآی گیری شد تا که اعضای شورا انتخاب شود، رای من ازهمه بالاتربود ومردان وزنان قریه ام مرا بعنوان رئیس شورا انتخاب کردند وی افزود : درشورای ما 7 زن و7 مرد به شکل مختلط درشورا عضومی باشند وازآن زمان تا حال من امورات شورا را پیش می برم وپروژه های انکشافی را نظارت وبا همکاری مردم قریه تطبیق می کنیم ،جلسات شورا را مدیریت می کنم وبا دیگراعضای شورا درمورد مشکلات قریه تصمیم می گیریم.
آمنه خانم افزود: بعد ازایجاد شورا مردم با هم مشوره وجلسه می کنند که درسابق اینطورنبود حالا همه مردم به آبادی وپیشرفت قریه خود فکرمی کنند.
نکته جالب وقابل ملاحظه اینست که خانم آمنه رئیس شورای اچه بازاردرحل منازعات قریه نیزسهم فعال دارد ایشان در جلسات شورا به اهالی قریه درمورد جلوگیری ازخشونت های خانواده گی تآکید زیاد می نماید وهمچنان جنجال یک خشووعروس را که با هم رابطه شان خوب نبوده با میانجیگری حل کرده است ودیگرآنها با هم مشکل ندارند. یک منازعه دیگرکه بین دو همسایه رخ داده بوده نیزتوسط شورا حل شده است که خانم آمنه همسایه هایی که با هم جنگ میکردند را به جلسه شورا خواسته ومشکل آنان توسط شورا حل شده وفعلا آنها هم با صمیمت درکنارهم زندگی می کنند.
آمنه خانم درپایان از برنامه همبستگی ملی نهایت تقدیرنمود که با ایجاد شوراها زنان را نیزدرتصمیم گیری های قریه سهم داده است که این باعث خود کفائی خانم ها شده است.
 
پایان
 
رئیس شوای اچه بازار حین مصاحبه    پروژه سرک شورای اچه بازار
رئیس شوای اچه بازار حین مصاحبه                                                                     پروژه سرک شورای اچه بازار