آرشیف

2014-12-22

jameghor

چهار پرو‍‍ژه همبستگي ملي امروزدرمربوطات چغچرا ن مورد بهره بردار ي قرار گرفت

همبستگی ملی

 

 

 

 

اين پروژه ها شا ميل دوپروژه برق آي كوچك ، يك پروژه كورس خياطي ، ويك پروژه كورس گلدوزي بوده مجموعآ بهزينه 3مليون هفت صدو هفتاد يكهزار چهارصد افغاني ازبودجه همبستگي ملي باشمول ده فيصد سهم مردم به پايه اكما ل رسيده كه تعداد هفت  صد خانوارازنور برق مستفيد شدند .
اشتراك والي غوروعده ازروساي دواير دولتي درحاليكه صد هاتن ازاهالي وشاگردان معارف  حضورداشتند باتلاوت آيات روح پرور الهي محفل افتتاح پروژه هاي همبستگي ملي آغازيافت .
ابتداء ميرزاعبدالشكور يك تن ازاهالي به نماينده گي ازاهالي حضور گرم هيت رهبري را درقريه الندر خير مقدم گفت ودرباره پروژه ها معلومات داد .
غياث الدين باشنده قريه رستم هاي الندرحين افتتاح پروژه ها اظهار خوشي نمود  گفت : آب فراوان داشتيم استفاده كرده نمي توانستيم به ميان آمدن دولت انتخابي قراء الندر صاحب شوراي انكشافي وپروژه هاي زيربنائ شديم پروژه هاي برق امروز توسط والي غور ورئيس احيا وانكشاف دهات وعده ازرئيس هاي ادارات دولتي وافتتاح گرديده كه تعداد 700 خانوارازقريه الندر بخوبي ازنوربرق 24 ساعته استفاده مینمايند وهمچنان سه پروژه همبستگي ملي ديگر عبارت از15 باب لترين ، ديواراستنا دي پاككاري كانال ، وپلچك بوده كه تحت نظارت رياست احياوانكشاف دهات ،  دفتر همبستگي ملي وموسسه همكار افغان ايد كه درآينده نزديك تكميل وبه بهره برداري سپرده خواهد شد .
بعدآ تيم ترانه نسوان آن قريه ترانه مهيتي شان قراء ت كه مورد تشويق قرارگرفت متعاقبآ سيد محمد اقبال منيب والي غور طي صحبت گفتند : به سلسله ملاقات هاي قبلي بااستفاده ازتعطيل روزجمعه درمحفيل شركت مينمايم كه پروژه هاي زير بنائ تهداب گذاري وبهره برداري قرارميگرد .
دولت براي مردم برنامه هاي خوب دارد پروژه هاي انكشافي درغورمحسوس است .
ولايت  غورمحراق توجه دولت جمهوري اسلامي افغانستان وجامعه جهاني قرار گرفته هيات كشورهاي فند دهنده وذيربط يكي پي ديگري به غورسفرمي نمايند وضيعت غوررا تحت مطالعه قرارميدهند يگانه عامل كه مارا به هدف ميرساند تحكيم وحدت ملي وامنيت سرتاسري است .
همين اكنون 547 پروژه همبستگي ملي و135 پرژه دولتي تحت كار است .
طبق يك خبرديگرسنگ تهداب يك پروژه سربند به هزينه پنجا هفت هزار ويكصد وپنجا دالرامريكاي ازكمك هاي بانگ جهاني وزارت انرژي برق  وهمچنان سنگ تهداب يك پايه پلچك وترميم وجغل اندازي 15 كيلومترسرك به هزينه 1790000 افغاني ازبودجه عادي وزارت فوائد عامه توسط والي غور گذاشته شد با اكمال اين پروژه ها 400 هكتار زمين تحت آبياري وشاهرا غورالي هرات ازمسيرمنار جام درمنطقه الند ر الي برخانه بروي ترافيك سهولت هاي ترانسپورتي را فراهم مينما يد

 
زكريا سيرت