آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام هـمـــــدردی

 

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

در شرایط روان پرنمودن جای شخصیت های علمی و فرهنگی در کشور بخصوص در ولایت عقب نگهداشته غورامریست دشوار و حتی در بعضی از حالات ناممکن. اگرچه از احسان خداوند پاک در سالهای اخیردانشمندان جوانی را در غور باستان داریم اما تجربه اساتید که سالهای سال در رسانیدن جوانان به قله های دانش و ادب از خصوصیت دیگری برخورداراست.
بدینوسله بنیاد فرهنگی جهانداران غوری وفات استادان فقید غور هریک مرحوم عبدالرؤف عظمی واستاد محمد عظم که دررشته های کیمیا و بیولوژی و علوم اجتماعی ید طولای داشته و هزاران جوان را علاوه از رشته های نامبرده در قسمت اخلاق و ادب بکمال رسانیدند ضایعه بزرگ پنداشته و بروح پاک آنان اتحاف دعا نموده و به بازماندگان با عزت شان صبر جمیل از درگاه خداوند بخشاینده و مهربان مسئلت می نماید.