آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تبریکـیـــــه
 

 

 

بخش فرهنگی بنیاد جهانداران غوری

 

به اساس حکم محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محترم دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری دربست دگرجنرال به صفت رئیس اکمال و خریداری وزارت محترم دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان مقرر گردیده اند.
بدینوسیله دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری تقرر ایشان را درمقام کنونی نشانه ی از صداقت ، شایستگی و لیاقت پنداشته و این مقام عالی رابرای شان تبریک و تهنیت عرض نموده ، موفقیت های شایانی شانرادر تمام اموراز بارگاه ایزد منان آرزو می نماید. با احترام .