آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پژوهشی دیگر از شخصیت دیگر

استاد نبی ساقی یکی از نخبه شخصیت هائیست که بدون سیاست بازی موشکافانه در جستجوی آثار گرانبهای نویسنده های غورباستان را به بررسی می نشیند . آقای ساقی تجسسی عمیقی را در معرفی عاشق دلباخته ی که هنوز عشق در آن سر زمین جنایت محسوب می شده انجام داده اند ، آقای ساقی ملنگی را به معرفی گرفته اند که عشق پاک اورا ملنگ نموده است .
جستجوی عمیقانه ی که درقسمت راز و رمز ملنگ صمد به رشته تحریر در آورده عمری بوده که در پیدا نمودن آثار ملنگ به مصرف رسیده است .
دوبیتی های ملنگ صمد آثار فولکلور وطن ماست و به بهینه ترین شکل آن جمع آوری و رده بندی شده است ، یاد و خاطره ی ملنگ صمد از عشق نا فرجامش دل هر انسان را چون برگ بید میلرزاند و به روش های آنزمان که تا کنون هم در حول و حوش کشور ما جریان دارد سبب می شود که خود سوزی ها صورت گیرد و آدم ها تیر باران شده و یا به دستور این وآن به دره بسته شوند. 
اما آقای ساقی قصه ی ملنگ را نخواستند تا آخر تعقیب کنند ، ممکن ملال خاطر خود نوسینده را فراهم می نمود به این شکل که : آیا ازدواج لیتان به رضائیتش صورت گرفته بود ؟ اگر کیمیا یا لیتان ملنگ به رضائیت خود ازدواج نکرده بود زندگی اش چگونه ادامه یافت ؟ و یا اگر آقای صمد ملنگ در ازدواجش نا موفق بوده وی چگونه زندگی را ادامه داده است ؟. اگر در همین راستا استاد داستان را ادامه میداد و از نوه شان که در اکمال دوبیتی ها کمک گرفته بودند عمیق تر می پرسیدند ممکن درسی مناسبی برای خواننده به تصویر می کشید ، به هر حال شاید دیگر نیازی به التوای داستان دیده نشده و این موضوع راگارنده ی این موضوع از روی انتقاد نه ، بلکه برای معلومات خود تذکرداده ام .
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری افتخار دارد شخصیت های قلم بدست ما در نگارش ، آثار شخصیت های علمی ، ادبی ، و سیاسی غور باستان بیشتر از پیش تلاش مستمر داشته و در معرفی انسانهای که هنوز نامکشوف اند دست یازند و آنهارا به معرفی بگیرند این وجیبه ایست که باید رسالت مندانه دنبال گردد.

 

 

پژوهشی دیگر از شخصیت دیگر

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به چاپ این اثر همت گماشته و برای همکاری و همراهی همه قلم بدستان غوری و غوری تبار مان صمیمانه آماده بوده و از اثرات علمی ، ادبی ، تاریخی و فلسفی شان در حد توان استقبال می نماید. 
رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب از این اقدام نیک استاد نبی ساقی استقبال نموده و برای ایشان موفقیت های شایانی در تمام عرصه های زندگی از خداوند عالم استدعا میدارد.

پژوهشی دیگر از شخصیت دیگر