آرشیف

2015-1-24

داکتر محمدعمر لعلزاد

وضعیت معتادین مـــــواد مخدر در ولایت غور

 

  
قبل از ینکه بالای موضوع اصلی که در عنوان فوق ذکر است بپردازم لازم میدانم که در بار ه سروی وتعداد معتادین مواد  مخدر در سطح غور معلومات ارایه نمایم
—نظر به سروی موسسه مبارزه با مواد مخدر وجرایم ملل متحد که در سال ۲۰۰۵ در سطح کشور صورت ګرفت ارقام معتادین مواد مخدر را در تمام کشور ۹۲۰۰۰۰ قلم دادنمودند که درولایت غور طور تخمینی از ۲۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ معتادین موادمخدررا ارایه داشتند که به ګمان اغلب درست خواهد بود وچون اکثرا جوانان غور جهت کار به ایران میروند واین تحفه نا خواسته را با خود می آورند شاید اظافتر ازین رقم نیز باشد
 

اسباب وعلل اعتیاد:

ګرچه اعتیاد اسباب وعلل فراوان دارد ولی اسباب وعلل را متذکر میشوم که فیصدی بالای مسبب وابسته ګی میشوند
۱-مهاجرت : زیاد ترین علل وابسته ګی را میسازد چون مردم ولایت ما جهت کار یا نسبت مشکلات اقتصادی زیادتر به کشور همسایه ایران مسافرت میکنند نسبت به باکستان ونسبت عدم آګاهی از اضرار مواد مخدر چون صاحب کاران شان از مواد مخدر استفاده میکنند نادانسته به دام اعتیاد ګرفتار میشوند
۲-دست رسی آسان به مواد مخدر:این هم یکی از علل وابسته ګی میباشد طوریکه همه میدانند که در همه قسمت ها کشور وولایت ما دست رسی به مواد مخدر اسان است بنا وسوسه وتست این مواد برای جوانان یک علل خاص محسوس میشود
۳-کشت وترافیک مواد مخدر
۴-کار در مزرعه کوکنار

  •  

۶-فقر اقتصادی وفرهنګی
۷-عدم دست رسی به عرضه خدمات صحی
۹-استفاده مواد مخدرجهت آرامش درد
۱۰-کارهای شاقه مانند قالین بافی
۱۱-شکست درزنده ګی مانند ناکامی در کانکور ویا شکست در عشق
۱۲-استفاده مواد مخدر بحیث مد وفیشن بخصوص در محافل وپارتی ها
 

تداوی معتادین مواد مخدر:

وزارت صحت عامه بعد از ګزارش دفتر مبارزه با موا مخدر وجرایم ملل متحد تصمیم ګرفت به همکار ی وزارت مبارزه با مواد مخدر جهت کاهش تقاضای موادمخدر وحل این معظل اجتماعی اقدامات اصولی نمایند که در سال ۲۰۰۶ با ایجا ۴۰ مرکز تداوی معتادین موادمخدر شروع به تداوی وآګاهی از اضرار مواد مخدر نمود که ولایت غور نیز شامل این ۴۰ مرکز بود ولی متاسفانه درسال ۲۰۰۶ وزارت محترم صحت نتوانست این مرکز را در غور افتتاح نماید که بلاخره در ۶ می ۲۰۰۷ مرکز محلی تداوی معتادین مواد مخدر در غور افتتاح ګردید ولی در اوایل نسبت عدم موجودیت جای مناسب این مرکز به مشکلات زیاد مواجه بود که خوشبختانه با اعمار دوتعمیر الحاقیه درداخل شفاخانه ولایتی این مشکل هم مرفوع ګردید چون وضعیت امنیتی در آن زمان بسیار خوب بود تیم های تداوی معتادین برعلاوه تداوی معتادین در مرکز پروګرام اوتریچ در قرا وقصبات بسیار به خوبی پیشیرده میبردند که در طی یک سال بیشتر از ۷۰۰ تن تداوی شدند وبه جامعه تقدیم ګردیدند که این سلسله تا امروز نیز ادامه دارد .
پروگرام تداوی معتادین موادمخدر بشکل مرکز محلی تداوی معتادین که دردوبخش مرکز واوتریج الی حمل امسال ادامه داشت خوش بختانه نظر به پشنهادات وفعالیت های چشمگیر این مرکز وزارت محترم صحت عامه از حمل 1390 یک شفاخانه ده بستر را درولایت غور جهت تداوی داخل بستر منظور داشتن که درجریان 1390 الی الحال مریضان داخل بستر نیز تداوی میشوند که نظر به پالییسی ها وپروتوکول تداوی معتادین داخل بستر نتیجه بهتر نسبت به تداوی در خانه داشته از یک طرف رسیدهگی به مریض ورسیده گی به مشکلات در مرحله ترک مواد بهتر میباشد
ازابتدا افتتاح این مرکز تافعلا 1443 تن معتادین مواد مخدر درین مرکز تداوی شده اند که ممکن تعدادی ازین معتادین صحت یاب شده دوباره به اعتیاد روی آورده باشند .
سوال درینجاست که آیا یک شفاخانه ده بستر توانای رسیدهگی برای همه معتادین مواد مخدردرسطح ولایت غوردارد؟
به هیچ وجه یک شفاخانه ده بستر توانای رسیده گی به تداوی همه معتادین را در سطح غور نخواهد داشت ایجاب مینماید که در سطح هر واحد اداری یک باب شفاخانه ده بستر تداوی معتادین ودرمرکز یک شفاخانه بیست بستر ایجاد شود تا حد اقل به مشکلات وتداوی تقریبا50000 هزارمعتادرسیدهگی شود.
درپروسه تداوی معتادین نتها تداوی دوای نقش داشته بلکه آگاهی از اضرار مواد مخد روعواقب اعتیاد نقش مهم در عرصه تداوی معتادین موادمخدر دارد .بنا شفاخانه برعلاوه تداوی پروگرام های مختلفه آگاهی از اضرار موادمخدر را در پلان کار ی خود دارد که عبارت از دایرنمودن مسابقات ذهنی که اکثریت سوالات مربوط موادمخدرباشد دایرنمودن مسابقات فوتبال .دویش وغیر تحت نام های بیایید  اعتیاد را کناربگذاریم آگاهی از اضرارموادمخدر در مساجد ومکاتب .وغیر جاهای که مردم جمع میشوند هم چنان دایر نمودن ترننگ های مختلفه برای اساتید مکاتب که آن ها از طریق خود برای شاگردان مکاتب در باره موادمخدر معلومات دهند .
به امید روزیکه تمام مردم کشور ما ازین طاعون قرن ومرض مهلک که جامعه واجتماع را فلج میسازدرهایی یابد این گزارش خلاصه را به اتمام میرسانم
 
دوکتورمحمد عمر لعل زاد
مسول شفاخانه ده بستر تداوی معتادین موادمخدر ریاست صحت عامه غور