آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

نصب لوحه جدید لیسه سلطان غیاث الدین غوری

لوحه جدید لیسه سلطان غیاث الدین غوری

بخش فرهنگی وارتباطات انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

به اساس پیشنهاد لیسه عالی سلطان غیاث الدین غوری لوحه جدید آن از طریق بخش فرهنگی وارتباطات انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب با دیزاین جدید و در سر دروازه ی این لیسه نصب گردید.

لوحه جدید لیسه سلطان غیاث الدین غوری

این تابلو معرف قدامت لیسه تحت نام سلطان بزرگ غوری بوده هراز گاهی بنابه پیشنهاد آمریت لیسه تجدید و در قسمت اکمال بعضی از مواد ضروری آن لیسه از طرف انجمن مساعدت صورت میگیرد.

لوحه جدید لیسه سلطان غیاث الدین غوری

با نصب این تابلو آمریت لیسه شالطان غیاث الدین غوری از همکاری انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و همچنان از توجه انجمن مرکزی نیز ابراز سپاس و امتنان نموده، تقاضا نمودند تا دراکمال لوازم فرهنگی آن لیسه را کمک دایمی نماید

لوحه جدید لیسه سلطان غیاث الدین غوری