آرشیف

2015-6-29

jameghor

نامه سرګشاده یک مثبت اندیش برای جمله منفی بافان و منفی اندیشان ولایت غور

یک مثبت اندیش
 
:بنام خدای توانا (ج)
 
ذوات عزیز منفی اندیش  من که عفت قلم را در ودیعه دارم نمی خواهم به آدرس شخصیت هیچ آفریده روی زمین توهین واهانت ناروا به نمایم ونه آنقدر احساساتی وبلغمی مزاج هستم که هرچه مرا بر زبان آید بنویسم وبګویم ونه هم آنقدر فشار عصبی دارم که خلاف توصیه دوکتور اعصاب بر افراد واشخاص تهمت ناروا نمایم واسترس اعصابم را تسکین بدهم و نه هم توسط دشمنان مردم غور تطمیع وفریب داده شده ام تا به اشاره شان بر صغیر وکبیر مردم غور بتازم و نام بکشم وشخصیت های غور را داغدار نمایم وبنام خدمت به غوری صدا بلند نمایم بلکه من منحیث یک فرد با وجدان غور خدمت ګذار صادق به مردم شب وروز تلاش می نمایم  تا مثبت به اندیشم وبرای مردم غورموثر باشم خیر است که از جانب حلقات بادین وبی دین تحریک نمی شوم  وپول برای سبوتاژ شخصیت های خدمت ګذاران غور نمی ګیرم . وذیلا مثبت می اندیشم :
درین هشت سال اخیر در غور صد ها مکتب اعمار شده – هزاران  پروژه همبستګی ملی تطبیق شده – صد ها بند وسربند اعمار شده – صد ها کیلومتر سرک محلی احداث شده اکثر قریه ها با هم وصل شده اند اکثر قریه ها از نور برق پروژه های دولتی مستفید شده اند – سرک داخل شهر قیر میشود – میدان هو ایی باز سازی میشود ـصد ها پل اعمار شده – ادارات دولتی باز سازی شده اکثریت ادارت تعمیر دارند تمام ادارات به عصری ترین سامان آلات ومبل وفرنیچر وکمپیوتر مجهز شده اند – صدها کلینیک اعمار شده ۸۰ فیصد مردم از خدمات صحی مستفید شده اند – مامورین دولت با امتیاز ناچیز شب وروز در خدمت اند در سخت ترین شرایط به دور ترین نقاط میروند پروژه های مردم را سروی می نمایند وبرای مردم خدمات ارایه می نمایند – هزاران نهال مثمر وغیر مثمر غرس شده – پارک ها ایجاد شده . شبکه برق غور در حال سروی واعمار است – پلان انکشافی پنج ساله ولایتی ساخته شده وبه تمام مقامات داخلی وخارجی سپرده شده . ومراتب ذکر شده از طرف نظام حاکم در ولایت غور تطبیق شد اما متاسفانه غور را نمی توان در هشت سال آبادان نمود واز سوی دیګر اګر من منفی به اندیشم که  حکومت مرکزی پروژه های مهم عام المنفعه را مثل برق عمومی واعمار شاه راهای پخته را حمایت نمی کند . تحصیلات عالی را در غور ایجاد نمی نماید تا افراد سالم ومثبت اندیش تربیه شود ومرهم ګذار درد های مردم باشند .
عزیزان منفی اندیش ما وشما به صد ناز ونزاکت وکلای پارلمان وشواری ولایتی را انتخاب نموده ایم از همت ایشان کمک بخواهیم ودولت را یاری نماهیم تا پروژه های بهتری را ارایه بدهد . وبا یک صدا چنګ در دامن دولت مرکزی بزنیم تا غور را حمایت  کنند.
من یقین دارم آن عده عزیزانی که ګاهی شب پالک میشوند وګاهی روز پالک وزمانی در پوستینی احمد میروند وزمانی عمامه محمود می پوشند هر ګز مجری یک پروژه برای مردم نبوده اند وزمانی که نمی توانند مصدر خدمت شوند خود را حقیر احساس می نمایند مانند موش چموش بر ګوشه ای می خزند وزمین وآسمان را زیر سی ودو دندان میګیرند وآنچه بد وبیراه که یاد دارند بر شخصیت های غور وارد می نمایند وبنام های مستعار قدیر وبشیر ونذیر به سایت های انتر نتی مطلب می فرستند وشخصیت خویش را زیر سوال می برند زیرا از قدیم ګفته اند که :
 
کاسه ای چینی که صدا می کند        خود صفت خویش ادا می کند
 
پس چه بهتر که مثبت به اندیشیم ومثبت فکر کنیم ومثبت زندګی نماهیم وهر ګز شخصیت ها وافراد را توهین نه نماهیم زیرا مطابق به احکام قانون اساسی شخصیت افراد از تعرض مصون است .ومطابق به نص سریع احکام دین اسلام سخن چینی ګناه است سخن چین در قیامت با عبدالله بن ابی محشور میشود .
وبه عنوان حسن ختتام این یا دداشت خویش می نویسم آن عده برادران که دست به سخن چینی میزنند باید بدانند که غور یک جغرافیه انکار ناپذیر است ۸۰۰۰۰۰نفوس تخمینی دارد همه مردم شاید با چرندیات ناسزا که شایسته یک غور ی نیست  همنوا نمی باشند .
منفی اندیشان همیشه در انزوا قرار دارند  جدا از مردم در حالت خلسه نشه آور زندګی می نمایند .ومن برای شان صبر جمیل وعمر طویل از خدواند می خواهم ، باعر ض احترامات فایقه
مخلص شما مثبت اندیش