آرشیف

2015-6-26

jameghor

منار جام تر میم میشود

حاجی گل آقا

چندی قبل نوشته بقلم شیوایی محترم مستمند غوری زیر عنوان منار جام را تر میم مینمایند ویا تخریب در سایت جام غور به نشر شرسیده بود مطالعه نمودم.دران مقاله در مورد تر میم منار تاریخی جام که  از لحاظ تر میماتی در وضعیت خوبی قرار ندارد اظهار تر دید شده بود وعکس های از منار جام نیز به نمایش گذاشته شده بود که گویا دامنه های این میراث فر هنگی بجای خشت گذاری  با گچ سفید کار شده بود وگمان بر این بود که این آخر کار است اما درین اواخر توفیق صحبت با مسئولین سایت جام غور میسر شد وخواستم نظر خودرا  بخاطر رفع ابهام درین زمینه ابراز نمایم.
منار جام انشاء الله بطور اساسی تر میم میشود .حاجی گل آقا.
این اظهارات در پاسخ به نوشته محترم مستمند غوری است که ایشان قبل از تحقیق وتکمیل معلومات درین زمینه از روی تصاویر فعلی قضاوت کرده اند. بسیاری از هم وطنان ما میدانند که روح وروان وحیات زندگی ام با نام جام گره خورده است ومن زمان نام جام ومنار جام را در مرکز پایتخت یعنی شهر نو زنده نگه داشتم که بسیاری از دوستان در مورد جام ومنار جام اطلاع نداشتند.لذا من تمام فعالیت هایم را زیر نام منار جام انجام داده ام وازین میراث فر هنگی روحا راضی ام چون همیشه زندهگی ام از بر کت نامش خوب بوده وحال هم افتخار دارم که توفیق خدمت به این اثر تاریخی را دارم.من از سال ها به اینطرف مسئولیت تر میم وباز سازی این عروس تاریخ را بعهده دارم .لازم میدانم برای هموطنان خویش وبرای همه فر هنگ دوستان کشور وحتی جهان اطمینان دهم که قضیه چنین نیست، بلکه منار جام با دقت تمام از طرف مؤسسه یونسکو وهمکاران منطقه که بنده شامل آن تیم میباشیم بدرستی تر میم میشود.ودوستان در زمینه عجله بخرج ندهند منار با این عظمت دقت وحوصله زیاد کار دارد.واز کار های انجام شده سی دی را ثبت نمودم که انشاء الله جهت نشر ارسال میشود.
طی سالهای که گذشت اطراف منار از فاصله های دور با سنگ وسمت مستحکم کاری شده وشما در تصویر مشاهده میکنید وما بعد از هر کار چندین ماه منتظر میمانیم تا ببینیم کار ما از زیبای این اثر تاریخی  نکاهد.وسال که گذشت توانستیم قشر زیر خشت ها ویا بدنه اصلی منار را خراش و هموار کاری بعد از گچ کاری آمادۀ خشت کاری ساخته ایم.حالا گچ کاری شده ومنتظریم بالای آن وقت بگذرد ومقاومت پیدا کند وما مطمئن شویم  وبعد زمان گذاشتن خشت های فرا میرسد که جناب مستمند توصیه نموده اند..ما طبق اشارات جناب مستمند خشت های گلابی برنگ برج را از زیر زمین پیدا کرده ایم ودر جای محفوظ ذخیره است انشاء الله سالیکه پیش روست نوبت بافت ویا کار خشت می رسد شاید بشکل سابق وبا آن مهارت کار انجام نگیرد اما ما تمام سعی وتلاش خودرا خواهیم کرد تا تغییر در شکل وچهرۀ منار ایجاد نگردد. واز همه دوستان توقع میرود نظرات خودرا درین زمینه با ما شریک سازند