آرشیف

2014-12-30

انجینر محمد نظر حزین یار

مـعـــرفـــی هجری ساغـــری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

در لابلای کتب چاپ شده بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به مجموعه ی اشعار شخصیت آزاده ی برخوردم که اشعار نغز و دلپذیری سروده بود، تبارز این مجموعه و ترتیب آن را که جناب نورمحمد نورشخصیت فرهنگی غورباستان بدوش کشیده بودند همهمه ی را در بزم ادب دوستان و شاعران بوجود آورده است.
از همه بیشتر مقدمه ی را که فضل بزرگ استاد عالیقدر به آن افزوده اند دل هر خواننده را بوجد آورده و بی اختیار بخوانش این مجموعه می کشاند، فضل بزرگ در یکی از پروگرافهای مقدمه اش می افزایند و فراخوانی دارند از تمام قلمبدستان و فرهنگیان : « وبدین وسیله از کلیه قلم بدستان و اهل علم ودانش و بینش احترامانه تمنی دارم تا دراین عرصه یک رقابت مشروع را براه انداخته و با ایجاد کار های کاری فرهنگی در صدد ابتکار عمل های تازه در خصوص معرفی وشناسایی شخصیت های فرهنگی و آثار گرانبهای شان دلسوزانه و صادقانه دست بکار شده و در غنامندی فرهنگ و کلتور شان افتخارات فراوان بیفزایند، زیراثروت های معنوی یک کشوربالاتر ازثروت هاو داشته های ظاهری میباشد و همین ثروت های معنوی هستند که آفریده می شوند ورشد می کنند و بارور می شوند و سپس به عنوان میراث های بزرگ و فنا نا پذیریک ملت و یک کلتور تبدیل می شوند.

معرفی هجری ساغریمعرفی هجری ساغری

حقا که دعوت استاد میلودی نازنینی است برای وحدت عمل همه دست اندر کاران عرصه ی دانش، ما به شخصیت های همچون شیر محمد هجری ساغری می بالیم و آنچه را رقم زده اند گام های می پندارم در جهت آگاهی همه فرهنگیان و قلم داران غوری ما که بحق در تمام ساحات علمی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی بی بدیل اند.
ار بخش فرهنگی ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری که در چاپ این مجموعه ی شعری مساعی بخرج داده با فراخوان استاد بزرگ همنوا بوده و اعلام میگردد که این بنیاد در معرفی آثار همه دانشمندان بخصوص غوری ها و غوری تباران همکاری همه جانبه داشته و در اسرع زمان به چاپ آثار شان مبادرت می نماید.