آرشیف

2014-12-22

jameghor

محرومیت وتلاش

همبستگی ملی

 
 
مردمان محروم پرتلاش اند.
قریه غارسنگک ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور یکی از قریه های محروم ودورافتاده این ولایت می باشد. مردم این قریه درهمه امورات زندگی شان زحمت کش وکارکن میباشند. موقعیت  این قریه بسیارکوهستانی وسردسیرودارای زمین های للمی می باشد وزنان نیزدوشادوش مردان درکارهای مالداری وزراعت سهم می گیرند وکارهای سخت وطاقت فرسا را انجام می دهند این قریه در ارتفاعات بلند منطقه کرمان ولسوالی لعل موقعیت داشته وزمستان زود رس زندگی را برساکنان این قریه مشکل ترمی سازد ودرزمستان راههای مواصلاتی این قریه مسدود می شود ومردم این قریه با انبوه مشکلات دست به گریبان هستند واما همت را ازدست نداده وبا زحمت کشی  زیاد درجهت آبادی وعمران قریه شان شب وروزتلاش می کنند که نمونه آن ابتکاراعمارسرک به کمک خودمردم می باشد:
بعداز ایجاد شورای همبستگی ملی وآگاه شدن مردم ازاهداف پروگرام آنان برای رفع مشکلات ضروری قریه شان دست به کارشدند با درنظرداشت اینکه قریه راه مواصلاتی نداشت وسرک ضرورت مبرم قریه بحساب می آمد تصمیم شورا واهالی به این شد که درقریه شان سرک اعمارنمایندهمه با هم کارنمودند وسرانجام مردم توانستند سرکی بطول 4 کیلومتر احداث نمایند وبا تکمیل شدن این پروژه قریه شان به سرک عمومی وصل گردید واکنون رفت وآمد مردم آسانترشده است .
 محمدحسین رئیس شورای غارسنگک می گوید: کارسرک بسیارمشکل بود و اما حالا به این نتیجه رسیده ایم که با تلاش وزحمت هرکارآسان می شود وی افزود ما درشورای مان بسیاراتحاد واتفاق داریم وهمیشه به فکربازسازی قریه خود هستیم وازدولت می خواهیم که به مناطق محروم  بیشترتوجه نماید.
پروژه برق آفتابی این شورا به هزینه 1300000افغانی از طرف برنامه همبستگی ملی وزارت احیآ وانکشاف وسهم 10% مردم منظور وبه بهره برداری سپرده شد که توسط این پروژه به تعداد 200   فامیل ازروشنایی برق  استفاده می نمایند .
 همچنان پروژه سرک 4 کیلومتری که به ابتکار مردم قریه تکمیل گردیده دارای هزینه تخمینی300000 افغانی میباشد وحجم کارآن زیاد بوده وبا کیفیت خوب کارشده وازین پروژه نیز 200 خانوارمستفید می شوند .
مردم نهایت رضایت خویش را ازبرنامه همبستگی ملی ابرازداشتند واین برنامه را به نفع خودشان میدانند.
 
  
سرک ابتکاری مردم