آرشیف

2014-12-22

jameghor

قصه موفق از شورای نوغیبول ولسوالی دولتیار ولایت غور

همبستگی ملی
 
 
موفقیت در همت بلند است
 قصه موفق از شورای نوغیبول ولسوالی دولتیار ولایت غور

 موسسه همکاردرین ولسوالی افغان اید میباشد.

 
 

شورای مذکور که از اوایل تشکیل تا بحال درفکر بازسازی قریه خویش بوده با تطبیق پروژه های همبستگی ملی فرصت را غنیمت شمرده دست بدست هم داده درپرتوی شعاری آبادی وبازسازی از ته دل برای شگوفائی دهکده خویش اقدامات ارزنده وسازنده ای نموده اند که میتوان از آن به عنوان نمونه ومعلومات ضروری یاد آوری کرد:

تعداد فامیل شورا ( 68 ) نفر ومجموع پول سهم برنامه مبلغ( 680000 ) افغانی میشود سهم مردم مبلغ ( 68000 ) افغانی میباشد که درپروژه سرک به مصرف میرسانند پروژه سرک شان درحال جریان بود ومسیر سرک دریک گولای بسیار پیچیده وبزرگ بامیل خیلی تند قرار گرفته بود که پول برنامه نمیتوانست جوابگوی کار آن شود مردم محل که از سالهای قبل  سرک نداشتند و منتظر همچون فرصتی بودند مرد وزن قریه مذکور به اتفاق همدیگر  تصمیم گرفتن که این مشکل را از سر راه خود برداررند وسرک را به قریه وصل نمایند قرار گفته احمد علی رئیس شورا تقریبآ یک ماه وسه روز همه مردان وزنان قریه بشکل داوطلبانه و بدون مزد کارکردند تا گولای عمیقی که حفر آن ناممکن بود بصورت درست  کندن کاری ، هموار کاری نموده وبه بهره برداری سپردند که مجموعآ مبلغ 226000 هزار افغانی بر علاوه سهم مردم به مصرف رسیده است  وبرای این موفقیت خویش خوشحالی وسرور را براه انداخته و ازابتکار  وکامیابی خویش فخرمیکردند. دریک مصاحبه جداگانه از گروپی از اعضای شورا واهالی قریه پرسیده شد آنها چنین به حرف های خود ادامه دادند که: ما در اول فکرمیکردیم هموار کاری همین سرک ذریعه ماشین بیلدوزر باید صورت گیرد چون ضخامت سنگ وسخره زیاد بود اما وقتیکه ما همه کمر همت را بسته نمودیم وبرنامه همبستگی ملی هم مارا تشویق به انجام این فعالیت نمود کوه وکمر را هموار نموده.وبه هدف اعمار سرک جدید به طول 4 کیلومتر برای قریه خود  رسیدیم که کارساختن این سرک برای ( 293 )نفر زمینه کار رامساعد ساخت و به تعداد ( 620 ) نفر از اهالی قریه از آن استفاده میکنند. باید گفت که  بعدازین ما به ناوه گان وفرزندان خود یادگاری را از باز سازی بجا گذاشتیم و به آنها اینرا هم یاد دادیم که باز سازی وکار انکشافی در آینده ها میراث شان باشد.

 
پایان

 
 
کارگران شورا درحال اجرای کار سرک
 

 گولای عمیق با ضخامت زیاد
 
 
      کار سرک به شوق وشدت تحت نظر انجینر پیش میرود
 

تقسیم کار نظم بهتررا بین کارگران آورده است