آرشیف

2014-12-22

jameghor

قریه درمکتب همبستگی

همبستگی ملی
 
 
 
 

بود نبود شورای بود اندرآن شورا مردمانی با همت بالای بود.
در یک گوشه از ولسوالی دولینه ولایت غور محل مسکونی بنام دیوارسفید علیا وجود دارد که اهالی شریف آن جا نام این قریه را با نام شورای انکشافی همبستگی ملی گره داده اند.
وقتی سیمای ظاهری این قریه کهن سال را از نزدیک مشاهده کنید بخوبی درک می کنید که سالیان درازی فقرومظلومیت دامنگیر مردمان صبور این محل بوده است وتا آنجا که شواهد وعلایم ستم ورنج زمانه هم درچهره خورد وبزرگ باشنده گان قریه بخوبی دیده میشود.
ساکنان قریه دیوار سفید علیا میدانند که پروگرام همبستگی ملی مانند عقاب تیز بال خوشبختی که نوید وحدت وبازسازی را با خود آورده ودر آسمان نیلگون قریه شان درپرواز است با خود داشته وایشان را در بخش های اجتماعی واقتصادی  کمک میکند.
قریه دیوار سفید علیا با داشتن 80 فامیل 3 پروژه فرعی همبستگی ملی که عبارت از کانال، پلچک وکورس خیاطی میباشد آنرا انتخاب واز آن خود کرده اند شورا پروژه های نامبرده را زودتر از وقت متوقع مطابق رهنمائی  همکاران موسسه همکار با کیفیت خوب تکمیل وبه بهره برداری سپرده اند.
شورای دیوار سفید علیا با هدف عالی وعزم راسخ به موجودیت خود ادامه داد تا اینکه تطبیق یک پروژه ابتکاری را جهت شگوفائی بیشتر دهکده شان به اهالی پیشنهاد کرد پروژه مذکور اعمار کانال خامه بطول 2 کیلومتروعمق 80 سانتی متر میباشد که با احداث کانال جدید درقریه مقدار 80 جریب زمین لامزروع باقیمانده نیز تحت آبیاری قرار گرفته که مصرف مجموعی کانال مبلغ 520000 هزار افغانی میباشد وپول این کانال از کمک خودی مردم پرداخته شده وکارآن مدت یک ماه دوام کرد وفعلا پروژه کانال شورا با همت مردم قریه به بهره برداری سپرده شد وبه تعداد 380 نفر زراعت پیشه از مزایای  این پروژه مستفید گردیده اند و همچنان زمینه بیشتر کار برای اهالی قریه مهیا گردیده است.
 

    
عمق واقعی کانال بخوبی دیده میشود

قسمت دیگری از کانال