آرشیف

2014-12-22

jameghor

قدمی جدید بسوی بازسازی

همبستگی ملی

 

به سلسله معرفی ابتکارات شوراهای همبستگی ملی این بار به سراغ قریه گله بید ولسوالی دولینه ولایت غور میرویم این قریه که دربین امتداد کوه پایه های سرسبز وپر علف قرار داشته واز منار آن دریاچه کوچک خروشان جاری میباشد وهمچنان یک سمت در پهلوی این قریه چمن زار سرسبز امتداد یافته که به سرسبزی وشگوفائی آن افزوده است پیشه وشغل مردمان این قریه زراعت ومالداری میباشد.
از آنجایکه پیشه دایمی همه مردم ابن قریه زراعت میباشد به همین منظور شورای انکشافی این قریه قدم جدید را در راه احیآ زراعت برداشته اند شورا برای مردم پیشنهاد نموده است تا برای بهتر شدن شیوه کشت وزراعت در قریه یک عراده تراکتور زراعتی را خریداری کنند که این پیشنهاد از طرف همه مردم پذیرفته شد.
ودر نتیجه جمع آوری پول کمک خودی مردم یک عراده تراکتور را به مبلغ 500000هزار افغانی خریداری نموده اند شورا متذکره  پروژه همبستگی ملی که ذخیره وبند آبگردان بود تکمیل نموده اند واین ابتکار را از همبستگی ملی آموخته اند.
از رئیس شورا در مورد این ابتکار سوال شد اوچنین توضیح داد مردم قریه ما هرسال کشت خودرا توسط گاو ها میکردند که این گونه کشت باعث ضیآ وقت وگرفتن حاصل کم میشد ما همه به فکر خریداری یک عراده تراکتور شدیم که درسال گذشته کشت خودرا هم مردم توسط تراکتور کردند ودرهمان سال ما به مقدار ده خروار گندم از مزد کار تراکتور ذخیره کردیم ودر سال آینده این گندم را بفروش میرسانیم ومصرف تیل مبلین وعوارض تراکتور را ازین پول به مصرف میرسانیم وهمچنان تمام مواد خوراکه واموال قریه توسط همین تراکتور انتقال داده میشود وحتی ما برای آوردن سنگ خاک وهیزم سوخت مورد ضرورت این قریه  ازاین تراکتور استفاده میکنیم که میتوان گفت نسبت به گذشته یک سهولت به مردم قریه ما فراهم گردیده است وهمه مردم قریه ازین ابتکار شورا خوش وراضی میباشند از این تراکتور زراعتی به تعداد 125 فامیل استفاده نموده وسهولت اتقال مواد را برای 520 نفر فراهم کرده است. که ما به این ابتکار خود یک قدم جدید را در راه میکانیزه ساختن زراعت برداشته ایم ودر آینده نیز تصمیم داریم که سایر وسایل وسامان آلات زراعتی را از مفاد که ذریعه تراکتور بدست می آید خریداری کرده وبه قریه خود بیاوریم تا دهاقین ما بشکل بهتر بتوانند به کشت وزراعت پرداخته وحاصلات خودرا افزایش بخشند.

 
 

 
تراکتور پروژه ابتکاری شوراست