آرشیف

2015-6-24

jameghor

فشرده سوانح محترم قاضی عبدالقادر امامی

قاضی عبدالقادر امامی

معلومات شخصی:
محترم قاضی عبدالقادر امامی ولد محمدرحیم در سال 1333ه ش درقریه به نام فلاخور ولسوالی چهار سده ولایت غور دریک حانواده متدین ومتوسط الحال دیده به جهان گشود ـ وی تحصیلات ابتدای رادرمکتب ابتدای قلعه کوهر آن ولسوالی و دوره لیسه رادر مدرسه ابوحنیفه (رح) درکابل سپری نموده ودر سال 1354ه ش شامل پوهنتون کابل و از بخش تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات این پوهنتون فارغ التحصیل گردیده است .

ایشان بعد ازکودتای هفت ثور1357در اثر فعالیت های ضدرژیم وابسته به مسکوبه مدت یک سال و نه ماه درزندان پلچرخی محبوس ودرعفوعمومی حکومت درزمستان 1358 از حبس رهاگردید.

امامی یعد ازرهای از زندان الی سال 1364ه ش مصروف جهادمسلحانه برضدحکومت دست نشانده کابل شده وبعدا درپشاور پاکستان مهاجروضمن ادامه مبارزه سیاسی وفرهنگی برضدتجاوزنظامی شوروی وقت درافغانستان ـ ماستری خویش رابه شکل پراییوت ازیونیورسیتی اسلامیه پشاوردر رشته اسلامیات واز پوهنتون علوم وتقنینیه حیات اباد در رشته اقتصاد اسلامی به دست اورد .
موصوف در دوره جهاد وهجرت چندسالی آمر جهادی درولایت های غوروسمنگان وچندسالی هم آمرتالیف و ترجمه دروزارت اعمارمجدد حکومت موقت مجاهدین درپشاور بوده وبعد ازپیروزی مجاهدین وسقوط حاکمیت داکتر نجیب الله تا اکنون وظایف آتی را عهده دار بوده است  !

سابقه وظیفوی:
چند سالی آمر جهادی در ولایت غور وسمنگان و چند سالی هم آمر تالیف و ترجمه ورئیس تفتیش در وزارت اعمار مجدد در دروه حکومت موقت مجاهدین در پشاور وبعد از پیروزی مجاهدین و سقوط حاکمیت نجیب الله تا
اکنون وظایف آتی را انجام داده است.
1- معین در وزارت ارشاد و اوقاف.
2- معین و سرپرست وزارت امور ورثه شهدا و معلولین.
3- معین اقوام وقبایل وزارت امور سرحدات.
4- فعلاً وکیل مردم ولایت غور در ولسی جرگه.
5- اشتراک در اجلاس بن بریاست محترم پروفیسور عبدالستارسیرت.
6- اشتراک در اجلاس روم که به دعوت شاه سابق و بابای ملت دایر شد.
محترم امامی از طریق بیانیه ها و مصاحبه های خویش به صورت قاطعانه از بین بردن بت های بامیان و فتوا جهاد طالبان و مدافعان خارجی شان علیه جبهه مقاومت افغانستان را غیر اسلامی وغیر شرعی ثابت نمود که از طریق جراید واخبار پاکستان ورادیو های جهان به نشر رسیده است.
در سال 1380 هـ ش به ابتکار محترم امامی وعده ی از مسوولین چند سازمان و گروه سیاسی و فرهنگی شورای صلح و وحدت ملی افغانستان که بعداً به نام حزب صلح و وحدت ملی افغانستان تغیر نام کرد در نتیجه اتحاد و ادغام بیست هشت سازمان سیاسی- مجامع فرهنگی – نهاد های اجتماعی – شورا ها و اتحادیه های مردمی و قومی تشکیل شد ایشان به مدت پنج سال به حیث رئیس آن انتخاب و تعین گردید.

آقای  امامی ریس حزب صلح وو حدت ملی افغانستان دردوره حاکمیت گروه طالبان ومقاومت مجاهدین درسال 1375 در دیار هجرت به تاسیس مجمع تحقیقات اسلامی وفرهنگی افغانستان مبادرت ورزیده وهمچنان به تالیف کتاب های چون (حجاب ازدیدکاه مذاهب اسلامی) ـ  (نکات اساسی حل بهران افغانستان ) و (معیارهای انحطاط وتکامل دراسلام ) پرداخت که به تیراژ هزاران جلد ازآنها طبع وبه دسترس مردم ما قرار گرفت وآثار غیر مطبوع شان عبارت از (جهان واسلام ازدیدگاه علم وقرآن ) ـ  (تفسیر سوره والعصرشریف) و مجموع مقالات ایشان در مسایل مختلف میباشد .

اقای امامی ازطریق بیانیه ومصاحبه های خویش به صورت قاطعانه تخریب بت های بامیان وصدورفتوای جهاد طالبان ومدافعان خارجی شان علیه جبهه مقاومت افغانستان را غیر اسلامی ثابت نمود که ازطریق جراید وروزنامه های پاکستان ورادیو های جهان نیزبه نشررسیده است .

در سال 1380 به ابتکار امامی وعده دیگری ازمسيولین چند سازمان وگروه سیاسی وفرهنگی ـ شورای صلح ووحدت ملی افغانستان که بعدا به حزب صلح ووحدت ملی افغانستان تغیر نام کردـ در نتیجه اتحاد وادغام 28 سازمان سیاسی  ـ  فرهنگی  ـ  اجتماعی  ـ  شورا ها واتحادیه های مردمی وقومی تشکیل شد که ایشان به مدت پنج سال به حیث ریس آن انتخاب وتعین گردیده است  .

سابقه سیاسی:
آثار:
محترم قاضی عبدالقادر امامی رییس حزب صلح و وحدت ملی افغانستان در دوره حاکمیت گروه طالبان و مقاومت مجاهدین در سال 1357 هـ ش در دیارهجرت به تاسیس مجمع تحقیقات اسلامی و فرهنگی افغانستان مبادرت ورزید وبه تالیف کتاب های (حجاب از دیده مذاهب اسلامی) و (نکات اساسی حل بهران افغانستان) و (معیار انحطاط و تکامل در اسلام) پرداخت که به تعداد هزاران جلد تبع و به دسترس مردم ما قرار گرفت. آثار غیر مطبوع شان عبارت اند از:
(جهان و اسلام از دیدگاه علم و قران) و (تفسیر سوره و العصر شریف) و مجموعه مقالات شان در مسایل مختلف میباشد.
معیار های انحطاط وتکامل دراسلام،نکات اساسی حل بحران افغانستان،حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی، جهان واسلام از نظر قران، تفسیر سوره والعصر؛
حالت مدنی:
متاهل وداراي يک پسر وهشت دختر.
شماره تیلفون… 0093700047384