آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

فراخوان دفتر ولایتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بادغیس

 

 

فراخوان دفتر ولایتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بادغیس

23حمل 1392

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در ولایت بادغیس که تازه به کار آغاز نموده از تمامی اقشار جامعه بصورت صنف وار دعوت نمود تا با این بنیاد همکاری نموده و بنیاد را خانه مشترک شان دانسته و به ارتقایش بیفزایند، بسا از دوستان اعلام همکاری نموده و با ارسال نامه ها، تماس های تلفونی پشتیبانی همه جانبه ی شانرا اعلام داشتند، اکنون وقت آن رسیده تا فرهنگیان عزیز را به این رسالت شان فراخوانیم و از ایشان که بنیاد به نام شان است استدعاکنیم تا با داشته های هنری ، آثارقلمی، کتب چاپی ،داستان ها و تاریخهای که بالای شان عمری را بمصرف رسانیدندبه این حلقه دوستانه مراجعه و با سرمایه های معنوی شان بنیاد شانرا غنامند بسازند :

خروش ما تو فرهنگ باشد

 

بیا ای یار فرهنگ اصیلم
زغورم افتخار بی مثیلم

من و تو شاخ یک اصل کرامت
بتاریخ وطن عزم و شهامت

به آریانا بسی صاحب نشانیم
زشاهان صاحب فخر اعیانیم

تو تاج عزت تاریخ کشور
بیا نام نیاکان کن منور

بخوان جغرافیای حکم روایان
زغوریان نشان خوب دوران

کزایشان ماندگارنیک فرجام
بلندای منار خوب در جام

مدار همت شاهان اعیانم
منار قطب نمای غوریانم

به هند آن قوت الاسلام عزت
نشان قوت بالای شوکت

تویی آن وارث شاهانه ای ما
زشاهان گوهر یکدانه ی ما

بیا بار دیگر سازیم خروشی
نزیبد بر من و تواین خموشی

خروش ما وتو فرهنگ باشد
نه از میل تفنگ و جنگ باشد

قلم گیریم بیاد وحدت ما
بیان داریم زشأن و شوکت ما

کنیم تاریخ را بنیاد به احسن
نمای همت اجدادروشن

به بادغیس دفتر بنیاد و فرهنگ
حمایت گر شوید از شیوه ننگ

بدعوت کوش به این بنیاد افغان
تو حامی شو زفرهنگ غیوران