آرشیف

2014-12-22

jameghor

شورا در محک آزمایش

 

نوشیدن چای درگلاس پروژه
 
 اهالی قریه سردره آسیاب منطقه الله یار ولسوالی چغچران ولایت غور بعداز مایوسی ودلهره از جنگ های قومی قریه های همجوار شان خسته گی ودلسردی خودرا با نوشیدن چای درموقع کار پروژه شان رفع میکنند.
کار پروژه های برنامه همبستگی ملی اولین مصروفیت بعدازکشمکش های قومی برای اهالی قریه جات وحشت زده میباشد.
پروژه های سرک به مثابه شریان های ارتباط حیات قریه جات پنداشته میشوند. انتخاب وپشینهاد پروژه ازسوی شورا وتمویل آن از طریق برنامه همبستگی ملی وزارت احیآ وانکشاف دهات کوه وبرزن آن دیار را درخط های متناوب بهم وصل کرده است.
کار پروژه های برنامه فکر مردم را از جنگ بسوی صلح ، کار ، تلاش، زحمت واتفاق گشتانده است وبهترین مصروفیت بجای درگیری های قومی وذات البینی  برای شان شمرده میشود.
درمنطقه الله یار چغچران چندی قبل زد وخورد های مسلحانه جریان داشت که خوشبختانه با وساطت سران ومتنفذین قوم فعلا جنگ خاموش شده وبعد از آن مردمان بیش از ده قریه خورد وبزرگ با اخذ پول شان همزمان سرگرم تطبیق پروژه های خود گردیده اند وباشنده گان دهکده ها از صبح تاشام درهوای خوشگوار بهار با شوق وعلاقه بی پایان مشغول شگافتن سخره ها، سنگلاخ ها بخاطر احداث واعمار سرک ها ، پلچک ها ، کانال هآ ، ذخیره های آب ،چاهای آب آشامیدنی وتشناب ها در دل طبیعت هستند به این ترتیب مردم آهسته آهسته موضوع جنگ را فراموش میکنند وهمچنان تطبیق پروژه های مختلف اقتصادی نقش بزرگی را در آوردن صلح وثبات دارد.
ازجمله قریه جات آن جا اهالی شورای سردره آسیاب کار تطبیق پروژه سرک بطول  9.71  کیلومتر را که از سمت کوهی جوار قشلاق های مترادف بهم امتداد یافته است درپیش دارند. مسیر سرک تمامآ از سنگلاخ وسنگ های بزرگ بافت خورده است کندن کاری سرک دراکثر قسمت هابه ارتفاع یک الی کنیم متربه عمق سنکلاخ نیاز دارد.
ومدت تکمیل این پروژه سه ماه میباشد ولی مردم قریه میخواهند کار آنرا درمدت کمتر از بیست روز بسر برسانند عجله درکار پروژه ناشی از تلاش بیش از حد وهمت بلند اهالی میباشد.
سرنوشت احداث مکمل سرک در دستان محکم وآهنین مردمان پاک دل ومهربان قراردارد سرک شورای مذکور درسطح منطقه بی نذیر بوده وکار آن طاقت فرسا به نظرمیرسد ونظارت ازین پروژه دیدنی احساس مارا به خدمت بیشتر بر انگیخته است.
بودجه مجموعی پروژه مبلغ  2376884  افغانی بوده که سهم برنامه مبلغ 2121328 وسهم مردم مبلغ 255556 افغانی برآورد شده است که کار آن تقریبآ 55 فیصد پیش رفته است وسایل وابزار کار پروژه بیل ، کلند، مارتول جبل میباشد وازشروع کار پروژه مدت 7 روز میگذرد.
 
وقت تحریر 22ثور 1390
 
 
قسمت پاینی سرک سنگ کاری  میشود تا سرک مستحکم ترشود
قسمت پاینی سرک سنگ کاری  میشود تا سرک مستحکم ترشود
مردم با شوق درحال کارکردن سرک  هستند
مردم با شوق درحال کارکردن سرک  هستند
اهالی درحال شکستاندن سنگ وسخره سرک
اهالی درحال شکستاندن سنگ وسخره سرک
سهم گرفتن درکار پروژه سرک برای اکثریت دلچسپ است
سهم گرفتن درکار پروژه سرک برای اکثریت دلچسپ است