آرشیف

2014-12-22

jameghor

شورا در بطن شورا

همبستگی ملی

 
 
درسر زمین غورات قدیم وغور حالیه مردمانی  می زیسته که تحولات مهم را درحیات ملک بیمان آورده وسرگذشت عجیبی دارند.از آن زمان تا هنوز در اکثر ساحات ومناطق این ولایت شورا ها وشورا گونه های قومی وجود داشته که یکی آن پایه های محکم مردمی دارد .
قبل ازاینکه پای شورا های همبستگی به لب دریای هریرود برسد آنجا که ولسوالی دولت یار با آب وهوای خوش  موقیعت دارد. درین ولسوالی شورای وسیع مردمی قومی وقوی ایجاد شده است. دربین این شورا یک نظم واتحاد خاص دیده میشود وهمه مسایل ومشکلات منطقه را بخوبی حل وفصل میکنند فعالیت این شورا هم گیر وعام المنفعه است وقادر به کنترول اوضاع بوده واز دیر زمانی پابرجا است. شورا  تشکیلات منظم اداری ورهبری داشته که رئیس آن عطامحمد ومعاون شورا معاون احمد نام دارد همچنان اشخاص برجسته دیگری درسطح رهبری مردم تعین شده اند.
اززمانیکه پروگرام همبستگی ملی در ولسوالی دولت یار عملی میشود شورای مردمی مسولیت و وظایف خودرا بیشترساخته  واین برنامه مردمی را که از طرف دولت تطبیق میشود کمک عاقلانه وصادقانه مینمایند درجریان تطبیق پروژه ها منازعات قومی ومشکلات مردمی را قبل ازینکه موسسه همکار دست بکار شود حل وفصل    ميكنند.
تقريبآ به تعداد 40 شورا همبستگي ملي با شوراي قومي همكاري داشته ودرساحات که شورای مردمی نفوذ دارد موانع را از سری راه پروگرام همبستگی ملی دورمیکنند. از جریان پروسه بازسازی نظارت همه جانبه نموده  شورای قومی ولسوالی یک نهاد خودی بوده ومتکی به مردم خود میباشند.
 
هدف وبرنامه این شورا به اصل این شاخصهای زیر استوار است:
 
تامین وحفظ امنیت 
 توسعه ورشد معارف 
توجه به صحت مردم
رشد وترویج زراعت ومالداری
حفظ جنگلات وعلف چرها وتقسیم عادلانه آب
جلوگیر از خشونت علیه زنان ومنع ازدواج های قبل ازوقت
فرستادن دختران وزنان به مکاتب وکورسها
جمع آوری اعانه عمومی منظم ومصرف آن به نفع مردم
کمک به اشخاص بی بضاعت ومعیوبین
کمک وهمکاری با دولت وموسسات اعانه دهنده
تامین مصارف جوانانیکه توان ادامه تحصیل به موسسات عالی ندارند
ایجاد گروپ کمک خودی مردانه وزنانه که فعلا بودجه آنها دربازارتحت دوران است
منع کشت کوکنار
جلوگیر از دزدی قتل جنایت وفساد
دادن آگاهی برای تمام مردم جهت دفاع ازمنافع ملی
تامین وحدت وهمکاری بین مردم
 درین ولسوالی به تعداد هشتادشورا ایجاد شده که  تمام ولسوالی را تحت پوشش  برنامه همبستگی قرار داده است.
ازجمله ابتکاراتیکه شورای مردمی قومی با اشتراک شوراهای جامعه نموده اند میتوان از اعمار یک باب مکتب دخترانه 12 صنفی ایجاد مکاتب خانگی به کمک خودی  اعمار سرک بطول 6 کیلومتر پاکاری کانال بطول 8 کیلومتر یاد آوری کرد.
اعضای شورا اشخاص تحصیل کرده دلسوز بوده که همه وقته به  قریه ها رفته بدون معاش به شاگردان درس میدهند از کار وفعالیت این شورای بزرگ قومی بيشتر ميتوان نوشت.  اما برای فعلا رهبری شوراهای همبستگی ملی را بطور وسیع بدوش داشته و پشتیبانی اكثريت مردم محل رانيز با خود دارند.
 
پایان