آرشیف

2014-12-22

jameghor

شورای فعال

همبستگی ملی

 
 
سخن خودرا این بار از شورای گرم آب ولسوالی دولت یار ولایت غور آغاز میکنیم آنجا که در اخیر قریه مذکور یک چشمه با آب زلال جریان دارد در زمستان آب آن گرم ودر تابستان آب آن سرد میباشد به همین سبب این قریه را گرم آب میگویند قریه گرم آب  با آب وهوای خوش سر سبز است در بین دوتپه خاکی با درختان بلند قامت وزمین های آبی با آب فروان موقیعت دارد که در فصل تابستان هر کس از آب وهوای معتدل وملایم آن لذت میبرد وبه این قریه دلبستگی پیدامیکند.
شورای این قریه یکی از شوراهای فعال ومنظم به حساب می آید رئیس شورا آدم جدی مبتکر وکارکن است او توانسته است نظم واتفاق خاص را در قریه خود ایجاد کند چنانچه که دیده شد به یک حرف او همه مردم قریه حاضر به انجام هرنوع عملی هسنتد ما این شورا را مانند یک مشت واحدومتحد یافتیم از سخنان رئیس واعضای شورا معلوم میشد که آنها هر تصمیم را که بگیرند به مشوره واتحاد کامل عملی میکنند پروژه شورا که از طریق برنامه همبستگی ملی تطبیق شده سرک وپلچک است که موفقانه وبه شوق وعلاقه مردم آنرا تکمیل نموده اند وبه بهره برداری سپرده اند چون قریه همجوار شان برق آبی داشته مردم این قریه به فکر آوردن برق در قریه شان شدند که بالاخره به ابتکار ورهبری رئیس شورا برق آبی محلی را به کمک خودی مردم ساخته ونور روشنائی  برق را به خانه هایشان آوردند پروژه کوچک برق محلی به هزینه 130000 هزار افغانی از اعانه مردم اعمار وبه بهره برداری سپرده شد.
وقتی از باشنده گان این قریه پرسیدم شما چطور توانستید برق را ایجاد کنید آنها گفتند: مابه ابتکار رئیس خود دست بدست هم دادیم مقدار پول جمع آوری نمودیم بعضی از  وسایل آنرا خریداری نموده ویک قسمت ازین دستگاه برق را نزد مستری های محل ساختیم وبه کمک ایشان درقریه آورده ونصب کردیم که حالا همه ما برق داریم ایشان همچنان گفتند اگر همبستگی ملی یک پروژه را به ما میدهد مردم هم باید یک پروژه ابتکاری از خود بسازند تا  قریه ومحل ما زودتر آباد گردد. باید گفت که از پروژه برق آبی کوچک محلی قریه گرم آب به تعداد 420 نفوس بهره مند شده وشب روز از برق آن استفاده میکنند.

 
 

 برق آبی محلی ابتکاری