آرشیف

2015-6-24

jameghor

شرح حال زندگی الحاج مولوی عبدالکریم "برهانی" بقلم خودش

شرح حال زندگی الحاج مولوی عبدالکریم
الحاج مولوی عبدالکریم برهانی

من مولوی عبدالکریم برهانی فرزند کرم بخش ولدیت محمد الله مسکونۀ غارموشک ولسوالی شهرک ولایت غور  درسال 1350 دریک خانوادۀ متدین ومسلمان چشم بدنیا کشودم. درسه سالگی از پدر یتیم ماندم ودر عمر 12 سالگی جهت فراگیری علم درمنطقۀ شویج واشترباغ رفتم ومدت چهارسال ازنزد مولوی محمد موسی فرزند عبدالاحد دامت برکاته تعلیم علم نمودم بعد بمدت یکسال درمنطقۀ ملاها ازنزد مولوی تاج الدین فرزند ملا قطب الدین بصفت یک شاگرد ممتاز وبااخلاق حصول علم نموده ومدت یکسال دیگر نیز درقریۀ غار الله یار ازنزد مولوی محمد فرزند عبدی دامت برکاته استحصال علم نمودم وبعدآ جهت فراگیری بیشتر علوم عازم کشور ایران گردیدم. درمسیر راه رباط سنگی ولایت بادغیس گرفتار حکومت نجیب الله شدم درنتیجه ازهرات به کابل وازآنجا همراه با هفتصد نفر سرباز جبرآ از طریق طیاره به شهر ترمیز ازبکستان انتقال داده شدم. مدت سه برج درس عسکری را متحمل گردیدم سپس دوباره با معیت رفیقانم به کابل وازآنجا به قندهار انتقال داده شدم که تقریبا یکسال بحیث سرباز جبرآ ایفای وظیفه نمودم . ازاینکه خیلی ها شوق وذوق علم درقلبم جایگزین بود، خودرا از چنگ حکومت نجیب الله خلاص نموده از شهر قندهار عازم پاکستان گردیدم. مدت هفت سال درشهر های مختلف درنزد استاذان جیّد علوم متداول را فراگیری نمودم:
ابتدا درمدرسۀ مولوی عبدالخالق مزاری که درضلع سوات شهر منگوور بحیث مهاجر بسر می بردند، طی دوسال علم  نحورا حاصل نمودم ومدت دوسال دیگر درمدرسه مولوی عبدالرحمن هروی که دربحرین واشرفیۀ پشاور مهاجر بودند، علم منطق را تعلیم نمودم ومدت یکسال درمدرسۀ مولانا عنایت الله چکیسری نیز علم منطق را پیگیری کردم. مدت یکسال هم بمدرسۀ مولوی نورالحق چیلاسی مقیم درقریۀ درشخیل مربوط شهر منگوور پاکستان علم معانی را آموختم ونیز چند وقتی را درمدرسۀ مولوی محمد نعیم لوگری مشهور به کرآخندزاده درپشاور دورۀ صغرارا سپری نمودم که اکنون ازآن دوره سند فراغت دردست دارم ومدت چند وقت درمنطقۀ کچه گری پشاور ازنزد مولوی نورمحمد ثاقب پروانی علم ریاضی را آموختم وچند مدتی را هم درنزد مولوی عبدالغنی جوزجانی برخی از کتب منطق وحکمت را بشکل دوره درسپین جماعت شهر پشاور سپری نمودم .همزمان با پیشبرد تحصیل علم ، سه مراتب قرآن کریم را باترجمه درنزد مولانا شاه منصور وقاضی صاحب فضل الله مقیم چوتا لاهور خواندم که اکنون سندفراغت خاص راازقرآنکریم بدست دارم بعدازآن صحاح سته را درمدرسۀ گاورنمنت دارالعلوم اسلامیه سیدوشریف سوات پاکستان ختم نمودم . درسنۀ 1374 از پاکستان پس بوطن اصلی خود برگشتم . اکنون اسناد فراغت علوم دینی من ازپاکستان ارزیابی شده ومعادل صنف چهارده هم ازوزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بدست دارم. مدت 15 سال میشود که دردولت ایفای وظیفه مینمایم البته بیشتر عمر خودرا دربخش تدریس درمعارف سپری نموده ام. مدت تقریبا یکسال درمحکمۀ ولایت غوروظیفه داشتم وبعد درسال 1384 بمدت یکسال بحیث رئیس ارشاد حج واوقاف ولایت غور نیزایفای وظیفه نمودم ودرهمان سال حج بیت الله الحرام رانیز بجا آوردم . فعلا هم بصفت استاد دردارالعلوم عالی ابوحنیفه ودرعین وقت خطیب مسجد شهید احمد شاه مسعود واقع درشهر چغچران نیز میباشم.
ختم.
چغچران
اسد سال 1389 .