آرشیف

2015-6-24

jameghor

شرح بیوگرافی مختصر تورنجنرال غیاث الدین انوری

شرح بیوگرافی مختصر تورنجنرال غیاث الدین انوری
تورنجنرال غیاث الدین انوری

حــمــدوثـنـامـــرذات احدیت درودبرمـحـمــدرسوالله صــلــی الله عـلـیـه وسلم مـرحوم تورنجنرال غیاث الدین «انوری»فرزندمرحوم وکیل محمد انورخان درسال 1324هجری شمسی دریک خوانواده متدین دیده بجهان کـشود. دوره طـفـولـیـت را در آغــــــوش گــــرم والـــدین بسر برد وبا اثرتوجــه پدر و مــادر باسواد وروشن ضمیربه تقــلیم پرداخت که علاوه برتحصــیلات ابتدایی وقت کــتــب دیــنــی رانیز تااولات فــقــه تـنــزد امامان مـســاجد تعـقیب وباتشویق پدرمــرحـومـی اش که دردو دوره وکـیــل خـدمـتگـذارمردم بودبه مراسلات اولسی ومکاتیب مروج زمان پرداخت ودرسال 1342بنابرجسن موافـقه پدر نزدمامامـــرحــومــی اش مـیــرزااحمدخان که شخص دبیروحکـمـفرمای قلم بوددرمــرکـزغورعزیمت داده شدکه باسعی بلیغ درامور دفترداری دسترسی حــاصــل نمودومــدت دوســال طـــورافتخاری به دفاترحکومت وقت اشغال وبعدآبنابر لیاقت ودرایت فن کتابت رسمابحیث مامور مقررگردیدکه درشعب مختــلــفه امورات خدماتی ومحاسوی رابوجه شایان انجام میدادوعلاوه برآن درامـــــوراستــخـبــارات وآژانس باارکان ولایـتــی وقـــت مــــشــارکــــــت ومشاوریت داشت. درسالهای بعدی بنابررقابت های ناشی از وظایف دولتـی وعـلـی الـرغــم دسایس واتـهـامــات بر نقــض اصــول دولــت مجـبـــــوربه ترک وظـــیــفــه گــــردید.سرپرستــی فامیل را به خسرزاده وبرادرزاده اش سپرد بکـشـورایران مـهـاجــرت نـمودتاانـــکه با ورشکـست رژیم وحـریفان واپس بوطـــن عـــودت وبافــــرمان انصراف قضیه مجـــددآبماموریت ادامه دادتاآنکه درسالهای اخیراز جانب حکومت به عسکری احتیاط سوق ولاجرم بحیث افــســرامنیه تعدیل رتبه نـظامی گردیدکه بعدآمبنی برتـقــاضــاهــا وبد بــیــنــی هــای ارگانـیـک دولـتی درجریان وظیفه رسمی از جانب کارمندان «خاد»امنیت ملی وقـت بادسیسه فرارعسکری وپیوستن با مخالفین بازداشت وبه اســـرع وقــت وعمل از طریق محمکه اختصاصی ولایت هرات به 26 سال حبس سیــاســـی مـحــکـــوم گردید.مرحوم «انوری»درمدت محبوسیت باروحیه عــالـــی که محـــبس رامکـــتب سیاسی می خواند درمحابس هرات وغـــور مـــدت 2الـــی 3 سال را سپری نمودکه بعدابنابر مـعرفت اجتماعی ورسالــت مـــردمــی بااعــــلان مشــی مــصـالحه مـلـی ازحبس رها وبحیث ریس جـبـبـهــه ملـــی غــــور تـعـیــن ودرسال 1376 برتبه دگروالی بحیث والــی غـــور مــقـــــررگـــــردید.مـــــرحــومـــــی درمــــدت ولایتش بمثابه فــــرزند غــمـخـــواراین خطه باستانی خــدماتی بی شاییه مردمی رادرجلب کــمــکــهـای اقـتــصـادی واکـمالاتی بیدریغ انجام میدادکه تمام مردم مرهون زحمـــات صــادقــانه ودعــاگـــوی دایمی اندمرحوم «انوری»علاوه برآنچه که درراخـــــدمت بمـــردم غــــورخودنموده بمقامات دولتی وقت پیشنهاداتی را برمشارکت مـــلـی ونشریک مساعی ارگانهاتقدیم وباجدیت پیگری داشت تاحـــکام زمان را به دودمان غــوریهای غورباستان متوجه ساخته باشد ولی بنابرنارسای های گوناکون این امیول منافی تقاضای دوده غـــوریهاشده ولی مثمرثمرنگردیدهودرسال 1368برلزوم دیددولت تبدیلآ بحیث قوماندان امنیه ولایت نـیــمــروزمـقــررگــردیدکه بپاس خدمتگذاری وتلاش وظیفوی تارتبه تورنجنرالی نایل آمدبابمیان آمدن دولت اسلامی حسب فرمان بحیث قوماندان امنیه هـــرات وبــعــدآدرریاست هـــای قــــرارگاه وزارت محترم امورداخله مــقـــرروتوظیف گـردید.مرحومی درزمان تشدید جنگهای تنظیمی وگروهی از کابل به قــصـــد مـزارشریف عزیمت ودر آنجامسکن گزین گردید.وبنابر مـعــرفت وسابــقــه داری بحـیــث ریس تفتیش نظامی صفحات شمال اشتقال وظیفه نموده وبا ظهور طالبان ومتلاشی هسته حـکــمـت مدتی رابه پاکستان وایران مهاجرت نمودوهمزمان به تشکیل دولت انتقالی دوباره بوطن عودت ودر قارگاهی وزارت امورداخله کمافی اسابق مقررشدند.ودر1384غـرض انتخابش درولسی جرگه از وظیفه استـعـفــآودرولایت غــور کاندید گردیدکه بامــوجـودیــت وضــعــیـت وشــرایط خـــاص درین مامـــول توفیـق حاصل نکرد.دوباره بوظیفه دولتی اش مصروف گردیدوبعداز مـدتی وظـیـفـه داری بنابر مـشــکلات مـوجودوکبرسن تقاضای کتبی تقاعد خویش را بمقام محترم وزارت جـلـیــله امـــورداخـــله تـقـــدیم که بـــروفــق قــانون تــقــاعد متقاعد گـــردیدودآغـــورش گــــرم باخــــوانــواده عـــزیـــز امـــرارحـیــات مینمود وبنابر پیشنهاد اهـــالــــی مربوط به گـذرومساجد ساحات سیلو وقوایکارشهر مزارشریف سمت ریاست شورارا عــهـده دارومـصــلح جــامعه به همایگان خویش بودوافـتـخـارمـصــلــح نیک وغـمـخـوار مـردم راکمای داشت ودست سخـاوتـمــنــدطــولادرحـــریم دســـتــــرخـــوان بی ریاداشته ومــهـمان نواز هـمــیــشه بود.درتربیه اولاد مـبـتـکروناصــح دایم الــوقت ومحترم اهل بیت ودوســتــان بودوفـــرزنداانــش رابه تحـــصــیـــل وخــدمــت جــامــعـه تقدیم نـمــودبااظــهـــارتاثـر وتاسف فراوان درلیل عــــــ میزان 1387 با اثرحمله قــلــبـی شـــتــدیددرشــهــرمــزارشــریـــف به عــمـــر63 ســالــگـــی بحکم «قـــدرنابــیــنــکــم الــمــوت»بــستــرگـسترانیده وباندای «ارجعی الی ربک راضــیــه مـــرضیه»لبیک وشراب شربت «کل لفس ذایقه الموت»راچـشیده وصحن وضحرای بی بقاراترک گفته بجوارصالح ازل مبدالم یزل شتافت.

«انااللهواناالیهراجعون» روحش شادباد
جــل عــظــمـــته بـــرای مـــرحـــومــی بهشت برین به بازماندگان ودوستان مرحومی صبرجمیل مسلت میداریم.
ومن الله التوفیق

انا لله وانا الیه راجعون 
با تئا سف بی پایان اطلاع حاصل نمودم که محترم غیاث الدین انوری والی اسبق ولایت غور که عمری پربارشانرا درراه خدمت به مردم زحمتکش غور فداکردند دار فانی را وداع گفتند وبه ابدیت پیوستند.
بدین وسیله مراتب تسلیت عمیق خویش را اینجانب عزیز الله رویش احمد یار از جانب خود وقبلگاهم نیاز علی مدیر اسبق اقوام وقبایل ولایت غور به خدمت دوست نهایت گرامی ام دکتور شیخ احمد جان  وبقیه تمامی اعضای خانواده مرحومی، برادر بزرگوارم دکتور محمد انور جان حبیبی مقیم ترکیه، والده گرامی وقبلگاه وبقیه تمامی بسته گان مرحومی ابراز میدار.
محترم غیاث الدین انوری یکی از شخصیت های بارز وشناخته شده خطه غور باستان بود خداوند جنت برین را نصیب شانن گرداند وبرای باز ماندگان صبر جمیل عنایت فرماید.