آرشیف

2017-4-3

jameghor

شادروان دکتر عبدالباطن « ظاهر »به خاک سپرده شد

دکتر عبدالباطن « ظاهر »

جنازه مرحومی پیش از ظهر   امروز  اول اپریل  در حالیکه جمع غفیری ازافغانان اعم از اعضای خانواده ، اقارب  و دوستان از دنمارک و سایر کشور ها، همکاران و شاگردان استاد فقید حضور بهم رسانیده بودند؛ بعد از ادای نماز جنازه به امامت جناب داکتر « رحیمی » مسوول مسجد افغانان در هدیره مسلمانان واقع کوپن هاگن به خاک سپرده شد. 
در ختم مراسم جنازه جناب فتاح سکندری رییس شورای افغانان دنمارک سوانح مرحومی را قرائت و پیرامون شخصیت نیک او صحبت نمود که متن آن تقدیم دوستان میگردد: 
 
 مرور مختصر برشخصیت و بیوگرافی داکتر ظاهر فقید 
 
با وفات مرحوم دکتر عبدالباطن « ظاهر » جامعه افغانی مقیم دنمارک ضایعه جبران نا پذیر علمی را متحمل گردیده است و اکنون ما بار دیگر در وداع با یکی از بهترین استادان سابقه دار افغانسنتان سوگوار میباشیم.
 
دریغا میبرد امواج ایام
عزیزان را زما آرام آرام
 
دکتر الباطن فقید در سال  1957  م در شهر کابل و در یک فامیل افسر عالیرتبه نظامی دیده به جهان گشود.  تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در شهر قندهار و دوره ثانوی را در لیسه عالی حبیبیه بمثابه شاگرد ممتاز به اتمام رسانید.  در سال 1974 م در انستیتوت پولی تخنیک کابل  در رشته جیولوجی و جیودیزی شامل گردید. موصوف  با اخذ دیپلوم ودرجه عالی در سال 1979م، نایل آمد. و بنابر قریحه واستعداد عالی،  و کسب معیار های لازم در کدر علمی آن موسسه  پذیرفته شد. 
استاد فقید ضمن خدمت گذاری بمثابه اسیستانت و پس ازان به حیث استاد در آماده ساختن کدر های جوان ملی، مصدر خدمات شایان و صادقانه بوطن گردید.
استاد فقید  با استفاده از بورس های دولتی تحصیلات عالی باز هم عاشقانه، تحصیلات اکادمیک خویش را تا درجه ی  داکترا  در موسسات عالی تحصیلی شهر ماسکو  به پایان رسانیده و تا  مسول دیپارتمنت  و ارتقا به رتبه پوهنوال ایفای وظیفه نموده و مدارک علمی- تحقیقی را آماده نمود.
تیزس های ماستری و دوکترای که به لسانهای ملی ترجمه شده منحیث ماخذ علمی در اختیار محصلان و محققان قرار داشته و دارد. افزون بران، شادروان استاد « ظاهر » طی این سالها رساله های زیاد علمی را آماده و آثار جدید را به لسانهای ملی برگردان نموده است. 
در دهه نود که جنگ های خانمانسوز تنظیمی و برادر کشی دمار از روزگار مردم بیرون میکرد، استاد فقید همانند هزاران هموطن خویش به جلا وطن مجبور و در سال 2000 م به کشور دنمارک پناهنده گردید.
 
زنده یاد استاد ظاهر به برکت استعداد عالی و فراگیری لسان دنمارکی توانست در یونورستی   تخنیکی دنمارک" دی. تی. او."( دانسک تکنیک اونیورسیتت)  بحیث استاد در همان رشته تحصیلی تعیین و با برجستگی وظایف محوله را انجام و منحیث شخصیت علمی در سمینار ها و سمپوزیم های علمی اشتراک و منبع افتخار برای هموطنان گردد. 
حب الوطن من الایمان و عشق به مسلک و احساس عالی خدمت بمردم انگیزه استاد فقید در کار های علمی و تربیه کدر ملی بود. چنانچه خود با انکسار اذعان مینمود که مقروض وطن است و با همین نیت نیک و شریفانه از طریق سکایب روابط علمی و تدریسی را با انستیتوت پولی تخنیک کابل برقرار ساخته بود. 
در دیار غربت و در جامعه افغانی مقیم دنمارک، استاد فقید بحیث یک شخصیت نیک سیرت و خیر خواه طرفدار اتحاد ووفاق افغانان بود و پیوسته در محافل فرهنگی و ملی اشتراک میورزید. 
شادروان داکتر عبدالباطن « ظاهر » در برخورد با همکاران و محصلان و دوستان بسیار صمیمی و با محبت بود و خاطرات نیک از او در اذهان همه ی ما به جا مانده است.
 
استاد فقید در زندگی شخصی  انسان مهربان و با عطوفت، پدر عزیزفرزندان و شوهر خوب خانم با تحصیل عالی خود بود و در مجموع خانواده بزرگ شان محبوب همه بود.
 
با دریغ ودرد که این هموطن عزیز و شخصیت علمی افغانستان در حالیکه آرزوهای سترگ خدمت گذاری بوطن و مردم را را همیشه در سر می پرورانید، در آوانیکه میتوانست خدمت بیشتر به علم و رشته تخصصی خود انجام بدهد، به بیماری مهلکی گرفتار و به روز 28 مارچ  داعی اجل را لبیک گفته  فامیل، دوستان، همکاران علمی و وطنداران را سوگوار ساخت.
 
شورای افغانان دنمارک به این مناسبت غم انگیز و فقدان این شخصیت علمی وطن خود را سوگوار دانسته و ضمن ابراز تسلیت، صبر و شکیبایی را به خانم فرزندان و خانواده ارجمند مرحومی آرزو  و روحش را شاد و فردوس برین را برایش استدعا میدارد.
خادم چه په وطن وی حوک په صدق او صداقت
وطن یی پس له مرگه په مدفن فخر کوی
 
گزارشگر شورای افغانان مقیم دنمارک