آرشیف

2015-6-23

jameghor

زندگی نامه مختصر شهید فضل الحق فضلی

زندگی نامه مختصر شهید فضل الحق فضلی

شهید فضل الحق فضلی

شهید فضل الحق فضلی فرزند میرزاگل آقا درسال 1357درمرکز ولسوالی تیوره در یک خوانواده روشنفکردیده به جهان گشود.وی تعلیماتش را تا سطح بکلوریا درلیسه نسوان مرکز غورولیسه تجربوی هرات به اتمام رسانید.ودرسال 1376 درکورس وترنری که ازجانب کمیته هالنددایرشده بود شامل وبا ختم موفقانه کورس درجهت اجرای وظایف به ولایت بادغس سفرنمود وبا علاقمندی فراوان برای مدت دوسال درین  مسلک کارنمود. درسال 1382نظربه علاقمندی که به مسلک نرسنگ داشت شامل کورس نرسنگ که ازجانب موسسه ام دی ام دایرشده بودگردید.و درختم کورس به صفت نرس درشفاخانه ولایتی غور پذیرفته شد.با گذشت زمان کم توانست در بین هم قطاران و تمام پرسونل محبوبیت را کسب نماید.ومنحیث پرستاردلسوز,مهربان ولایق بدرخشد.درجریان همین سال ها در وظایف زیادی به ولسوالی های دولینه,چهارصده,تیوره ,شهرک ولعل وسرجنگل جهت عرضه خدمات صحی شامل تیم های عاجل و اضطراری اشتراک داوطلبانه داشت او همیشه درکنار مریضداران و اطفال مریض با لبخند زیبابه پرستاری می پرداخت.اما دریغا که درشام 12/9/1387 بعدازختم وظیفه و نوکریوالی 24 ساعته راهی منزل میشودوبا تصادم به مانعه تازه ایجاد شده وغیرقانونی موتورسایکل وی واژگون وازناحیه سرشدیدا مجروح میگردد. اما با وجودتلاشها و اهتمامات لازمه بعد از چهار شبانه روز جان را به جان آفرین سپرد و داعی اجل را لبیک گفت.

انا لاالله و انا الیه راجعون

روحش شاد ویادش درخاطره ها جاویدان باد!