آرشیف

2015-6-29

jameghor

رئیس عبدالسلام خـــان شهید شد

رئیس عبدالسلام خان شهید شد

(إنا لله وإنا إلیه راجعون)

با تأسف اطلاع یافتیم که رئیس عبدالسلام خان یکی از شخصیت های مؤثر وفر مانده سابق مجاهدین ولایت غور رأس ساعت ده قبل از ظهر امروز دوشنبه 15 قوس 1389 مطابق ششم دیسیمبر  در منطقه باد روک بره خانه در پانزده کیلومتری جنوب غرب شهر چغچران در حالیکه با یک تن دیگر ذریعه موتر سایکل بین قراء مربوطه ذفت وآمد داشت از طرف افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت وشهید شد إنا لله وإنا إلیه راجعون:
شهید رئیس عبدالسلام خان فرزند مرحوم حاجی ابوالفیض که  بین پینجا سال عمر داشت یکی از فرماندهان دلیر با تدبیر وصادق دوران جهاد علیه شوروی سابق بود.او که فعلا وظیفه رسمی دولتی نداشت من حیث شخصیت متنفذ وبا إعتبار قومی طی سالهای اخیر کار های شایسته را از قبیل تأمین امنیت در منطقه حفاظت از مظاهر طبیعی بخاطر بهتر شدن محیط زیست وتمدید سرک بین منار جام تا کمنج  انجام داده است. بدینوسیه برای مرحومی جنت الفردوس وبرای فامیل اقارب ودوستان ایشان صبر واستقامت آرزو میکنیم..

بیو گرافی مختصر الحاج رئیس عبدالسلام خان

محترم الحاج رئیس عبدالسلام خان فرزند الحاج ملا ابوالفیض یکی از شخصیت های نامدار ومتنفذ ولایت غور است که در سال 1338 خورشیدی در قریه میدان بره خانه در شمال غرب چغچران در یک خانواده متدین وخوشنام دیده بجهان گشود.
رئیس عبدالسلام خان مطابق شرائط زمان ونبود مکتب نخست تعلیمات ابتدائی را در نزد ملا امام مسجد خویش فرا گرفت وبعد به مطالعه کتب پرداخت.او ضمن اینکه جوان با استعداد بود بعد از قدم گذاشتن به سن رشد آثار شجاعت، مناعت، دلاوری ودین دوستی از سیمایش خوانده میشد.
او مطابق قوانین نافذه کشور در سال 1357 خورشیدی که سال آبستن حوادث وتحولات گوناگون در کشور نیز بود جهت سپری نمودن دورۀ مکلفیت به خدمت عسکری رفت ومدت شش ماه این وظیفه مقدس وملی را در قوماندانی امنیه هرات ایفا نمود.اما دیری نگذشت که قیام های ملی علیه حکومت کودتائی وملت ستیز آن زمان شروع شد وسلام خان هم بحکم ایمان ووجدان اطاعت از رژیم دست نشانده وهجوم قوای شوروی سابق را تحمل نکرد وبر اساس فرامین حیات بخش الهی ودساتیر علماء وروحانیون همراه با سلاح دست داشته خویش به صف مجاهدین پیوست.او بر اساس همان نبوغ واستعداد خداد داد درخشش خاص در جبهات جهاد داشت ودیری نگذشت که آوازۀ دلاوری، جوانمردی ودشمن ستیزی آن در اقصا نقاط غور طنین انداخت.او مهارت های شگفت انگیزی نظامی از خود نشان داد واین مهارت ها توأم با ایثار وفدا کاری وی را شخصیت نامدار وسپهسالار رشید آن زمان ساخت.
رئیس سلام خان با داشتن اوصاف نیک واستعداد خداداد که داشت بزودی من حیث فر مانده مبتکر، مؤفق وپر طرفدار در جبهات جهاد ولایات غور، بادغیس فاریاب وهرات ظهور کرد، طوریکه مبارزات خستگی ناپذیر آن علیه تجاوز وظلم به همگان هویدا بوده در هر دیارصحبت ازبرد باری، تحمل، حوصله، مقاومت ثبات وتکتیک های نظامی این سنگر دار جهاد بود.او در راه جهاد به مشکلات وناگواری های فراون روبرو شد مثلا دفاع پیگیر وسر سختانه در مقابل دشمن تا هجرت وترک دیار که همه را با پیشانی باز استقبال نمود وگاهی هم حزن، شکست ونا امیدی در چهره اش مشاهده نشد. خنده اش خیلی نرم وتصامیمش نهایت بزرگ وپر اثر بود.

رئیس سلام خان بعد از پیروزی جهاد

ازانجائیکه همگان به نظم ، دسپلین ،حسن اداره وامانت داری وی باور داشتند شورای رهبری ولایت بعد ازپیروزی مجاهدین مسئولیت غندنظم جهادی ولایت غور را بوی سپردند چنانچه وی از سال 1372 خورشیدی تا سال 1375 که ظهور طالبان بود این مسئولیت بزرگ را با صداقت وایمانداری ادا نمود وبعد از اشغال کشور بدست نیرو های حامی استخبارات پاکستان او مانند سائر سنگر داران راه عزت وآزادی در دل کوپایه های غور وفاریاب به مقاومت پرداخت ولحظۀ در برابر ظلم وخود کامگی عناصر وابسته به کشور های خارجی کرنش نکرد.تا اینکه با سقوط لشکر طالبان فصل دیگر در تاریخ کشور ما باز شد ورئیس سلام شخصیت تاریخ ساز کشور وکوه پایه های غور بخاطر حراست وپاسداری از از شرف مادر میهن به جمع جامعه جهانی پیوست وبر مبارزه علیه ترور واختناق مجددا تعهد نمود .هدف این فرزند صادق به وطن غصب وکسب قدرت نبود بلکه وی تشنه ثبات امنیت ،آرامش وانکشاف کشور بود.چنانچه دیگر به حفظ چوکی وقدرت علاقه نشان نداد جهت خدمتگذاری دربین مردم رفت.

رئیس عبدالسلام خان بعدد از سقوط لشکر طالبان

هرچند عدۀ اورا فرمانده وتفنگدار میخوانند اما او بیشتر مرد تفاهم ،صحبت ومنطق است واگر نیاز باشد دست بردن به سلاح در مقابل دشمنان میهن را عیب نمیداند واز عیب جوی خفاشان بیگانه پرست وبزدل هم خوف ندارد چون میداند در حین تجاوز دست بردن به سلاح یک وجیبه دینی وملیست که تنها عدۀ زیر نام حقوق بشر وغیره به دشمن پناه برده دست بردن به شمشیر وتفنگ را عیب میدانندواما رئیس سلام خان هر اقدام را مطابق شرائط زمان شایسته میداند وقتیکه تجاوز شود شمشیر وقتی ثبات وآرامش باشد قلم ومنطق ووقتی از انکشاف وپیشرفت صحبت بعمل اید کار وزحمت را افتخار میداند.او همه را در عمل نشان داده در حین جهاد ومقاومت الگوی شهامت ومقاومت بود وحالا که امنیت نسبی در کشور بر قرار است نماد خدمتگذاری در عرصه ملکیست که بعدا طور نمونه یاد آوری میگردد. 
رئیس عبدالسللم خان بعد از بوجود آمدن حکومت نیمه دموکرات ومردم سالار فعلی دیگر به سراغ وظایف دولتی وحمل سلاح نرفت بلکه با استفاده از نفوذ وإعتباریکه در بین مردم داشت به ایجاد صلح وتأمین امنیت کمک کرد .او صلح وآرامش را شرط اساسی تطبیق بر نامه های انکشافی دانسته روی همین دلیل توجه خودرا به اعادۀ امنیت در منطقه متمرکز ساخت وخوب است که درین نوشته به کار های شایسته وپر ثمر آن دربین مردم اشاره نمائیم.
 او که در سمت غرب شهر چغچران تا نزدیکی منار جام نفوذ قابل ملاحظه دارد اقدامات ذیل را دراولویت کار خود قرار داده است.
1-  تأمین امنیت کامل در مناطق  الله یار، بیدان، شیریجه ،پای کمر و کمنج تا مردم بدون خوف وهراس به زندگی عادی خود ادامه بدهند..
2- حراست از جنگلات طبیعی بخاطر سر سبزی و بهبود محیط زیست.
3- جلو گیری از کندن کاری های خود سر در اطراف منار جام وپاسداری از منار تاریخی جام.
4- ابتکار احداث دو سرک در مسیر دریا هریرود وجام یکی ایجاد سرک فرعی دورتر از منار جام تا با عبور وسائل نقلیه متضرر نشود .دوم احداث سرک منار جام تا کمنج که منافع فراوان دارد وکار آن دیدن میخواهد که تنها همت وتلاش ایشان باعث به ثمر رسیدن این پروژه شده پروژه که سالها نا باور کردنی بود.اما امروز به یمن همت این قهر مان میدان نبرد وصلح هموار گردیده ومورد استفاده عام مردم قرار گرفته است.امروز از برکت مساعی خستگی ناپذیر این مرد نیکنام کوه های سر سبز وراهای ترانسپورتی نزدیک وکوتا گردیده است که میتوان گفت شخصیکه زمانی فر مانده وقوماندان بود امروز یکی از فعالان مؤفق محیط زیست  وعرصه انکشاف نیز هست.

نفش رئیس سلام خان در تأمین امنیت وبا ز سازی منطقه

طوریکه قبلا اشاره شد از زمان حکومت انتقالی تا حال در مناطق مربوط به ایشان هیچ حادثه رخ نداده، امنیت تأمین وزمینه انکشاف وتطبیق بر نامه های همبستگی ملی کاملا مساعد است.وی نسبت دل چسپی وعلاقۀ که به باز سازی ونو سازی در کل کشور خصوصا ولایت غور دارد تمام توجه وکوشش خودرا بخاطر احداث سرک های جدید معطوف داشته طوریکه دهات وقصبات را به یکدیگر وصل نموده تا مردم با یکدیگر بیشتر ارتباط وتعامل داشته بازار وتجارت بیشتر رونق پیدا کند.علاوه از پروژه های کوچکی که دهات را به هم وصل کرده احداث وتمدید سرک بیدان از منار جام تا کمنج که به شاه راه عمومی غور هرات وصل میشود خیلی دیدنی هست کاریکه حکومت ها از انجام آن عاجز بودند او به قاطعیت وتصمیم پولادین توانست انجام دهد امروز راه کاملا کوتاه وطور دائم بروی ترافیک باز است حتی زمستان که در گذشته باید از بند باین و کوتل غوک وبند جام تردد صورت میگرفت که سه تاشش ماه سال مسدود بود دیگر چنین نیست.این سرک که 16 کیلو متر طول داردکار آن از شگفتی های نا باور کردنی است.چون این مسیر برای عبور پیاده ها هم دشوار بود صخره های نفوذ ناپذیر وارتفاعات سنگی کار یک سرک رابخاطر عبور وسائل نقلیه نا ممکن مینمایاند اما سلاله های را ستین جهانداران غورتحت هدایت ونظر رئیس سلام خان با بازوان آهنین توانستند فر هاد گونه سنگ را موم وراه را هموار سازند.حالا سواره پیاده موتر ومواشی یکسان قطع طریق میکنند.زهی افتخار به قهرمان میدان نبرد وباز سازی….همه همشریان ما در جریان اند که مؤسسه افغان اید در سال1377 و1378 خورشیدی هزینه احداث این جاده 16 کیلو متری را سی ملیون دالر آمریکائی بر آورد کرده بودند که هیچ دونر آماده پرداخت این مبلغ نبود.اما سرانجام به ابتکاروهدایت رئیس سلام خان مردمان اقوام زه رضا سر لاخ ،الله یار شیریجه وکمنج با وسائل ابتدائی چون بر مه دستی وچال پرانی وبزور نیرو بشری این سرک را ساختند که یاد گار خوبی در تاریخ زندگی انسانهای خیر وزحمت کش بحساب میرود.

فوائد سرک مسیر بیدان تا کمنج

* این راه به فاصله  65 کیلمتر غورا را به هرات نزدیک ساخته  که باعث کاهش کرایه راه وکاهش قیمت ها در مرکز ولایت غور ومناطق مربوطه گریده است.دیگر مردم مجبور نیستند از راه های پر مشقت بندباین وکوتل غوک عبور کنند.
*  این راه امن بوده هیچ دزد وقطاع الطریق تجار ومسافرین را تهدید کرده نمتیواند.
* این را برای همیش بروی ترافیک باز بوده سردی زمستان وگرمی تابستان بر آن ـ تأ ثیر نداشته یک سرک چهار فصل میباشد.از اثر باران ها ویخبندان مسدود نمیگردد.
رئیس سلام من حیث شخصیت مورد احترام در منطقه به تمام مسائل ودعاوی مردم رسیدهگی کرده همه موضوعات مورد اختلاف بین مردم را به مشوره ومصلحت حل وفصل مینمایند.مردم اورا فعلا سر دمدار انکشاف وباز سازی میدانند که در تأمین امنیت وحفظ ثبات وآرامش نقش نهایت اساسی دارد.در مناطق که وی نفوذ دارد نه جنگ است نه دزدی ونه هم نا امنی.تنها آرامش است وکار وفعالیت بخاطر زندگی خدایش زنده وکامگار داشته باشد.شخص نهایت دل سوز به محیط ومردم وخدمتگار واقعی به خلق الله میباشد او چوکی نخواست بخدمت مردمش شتافت…..