آرشیف

2015-6-23

jameghor

در گذشت یکی از شخصیت های ملی وجهادی در ولسوالی تولک ولایت غور

إنا لله وإنا إلیه راجعون}}

 

 
راپور واصله از تولک:با تاسف واندوه به اطلاع هموطنان رسانده میشود که حاجی ارباب سطان محمد یکی از شخصیت های ملی وجهادی  ولسوالی تولک ولایت غور در آ ستانه عید سعید قربان داعیۀ اجل  رالبیک گفت از طریق سایت جام غوربرای مرحومی جنت الفردوس وبرای وارثین ،اقارب ودوستان آن صبر جمیل وأجر بی پایان آرزو میکنیم. 
 
فشردۀ معرفی نامه: طوریکه هموطنان ما در جریان هستند محترم حاجی ارباب سلطان محمد فرزند شاه رضا خان قوم نورزائی مشهور به ارباب سلطانخان ریزان در شمال ولسوالی تولک در قریه رضوان بدنیا آمده بود،موصوف در ایام طفولیت درس و تعلیم را در مکا تب  ومدارس دینی نزد علما ودانشمندان محلی فرا گرفته بود که از سواد ودانش خوب بر خوردار بود.وی بعد از مرگ پدر از طرف قوم نورزائی ولسوالی تولک به صفت موی سفید ورئیس قوم تعین گردیده بود ودر بین اقوام از شهرت ومحبوبیت خاص بر خوردار بود. نامبرده در طول چند دهه جهاد مقدس علیه متجازین واشغالگران خاک افغانستان به مبازه پرداختند و از هییچ فداکاری در راه جهاد دریغ نکرده بود. بعداز پیروزی مجاهدین از طرف مردم وحکومت به صفت مدیر امنیت ملی ولسوالی تولک تعنین گردیده بود و تا اواخبر سقوط حکومت استاد ربانی در هیمن  پست در خدمت مردم ایفای وطیفه نموده است.اما  در دوران حکومت طالبان که موصوف که  از پشتبانی مردم بر خوردار بوده تنها در خانه و مناطق شمال ولسوالی تولک  بین مردم به خیر خواهی و صلح مصروف بودند. بعد از شکست  حکومت طالب ها وتأسیس حکومت موقت بر دیگراز طرف مردم به صفت ولسوال تولک  تعین که مورد تائید حکومت موقت نیز قرارگرفت وی مدت دوسال به صفت ولسوال تولک خدمت گذار مردم بودند  که  بخاطر اوردن صلح و امینت در ولسوالی و  پیاده کردن قانون عدالت مورد إحترام تمام مردم قرار داشت 
ارباب سلطان خان نسبت مریضی که شامل حال شان شده بود از مقام ولسوالی استعفا و خانه نشنین گردید .ازانجائیکه در بین مردم محبوبیت کامل داشت بازهم از طرف 5000 خانوار در شمال ولسوالی تولک بصفت موی سفید ونمایندۀ مردم انتخاب گردیده بود . مرحوم حاجی ارباب سلطان  شخص مشهور و معروف دیانت دار وطن دوست وصادق در ولایت غوربودند که در اکثر قضایا ذات البینی مردم ذیدخل بوده ونقش یک مصلح مورد ذعتماد را ایفا میکرد و همیشه در صلح اصلاح علاقمندی خاص داشتند. اما در استانه عیدسعید اضحی عمر خود را برای مسلیمن و بازمندگان خویش داده از دنیا رفتند روح شان شاد از باره گاه خداود متعال برای جنت نعیم را تمنا کرده وبرای بازمندگان شان صبر جمیل عنایت فرمایند.
 
راپور از ولسوالی تولک . یکشنبه 6 جنوری 2008