آرشیف

2015-6-24

jameghor

خلص سـوانح شـهید گل احمـد غـفـوری

خلص سـوانح شـهید گل احمـد غـفـوری
شهید گل احمدغفوری

مـرحــوم  گل احمـد غفوری شهیـد فرزند مرحوم حاجی عبدالغفور دولتیاری شهید مـشهـور به حاجی ریُـس در سـال 1345 هـجـری شمسی در قریـه ُده مرده ُ ولسوالی دولتیار چشم به جهان گشود. تحصـلات ابتدایی و ثانوی را در لیسه ُ سلطان علاءالدین غوری تا صنف دوازدهم به پایان رسانید و سپس با سپری کردن امتحان سـویـه  سـنـد فـرا غـتـش را از صـنـف چـهــا ر دهــــم به د ســت آ ورد . و لـی دریــغ و درد ! که در هـمـا ن  آوان  نـو جـوا نـی هـنـوز  کـه غـبــا ر غـم جـانگـداز   شـهـا دت کاکای جـوانـش عـبـد الـعـفـار شـهـیـد و  وپـسـر عمـه ُ  نوجـوانـش  شـا ه وزیـر را  کـه  از طـر ف حـکـو مــت  ا سـتـبـدا دی  خـلـقـی ها  در زندان صـورت گـر فته بود از بالا ی قــلـب پا کـش زدوده نشـده  بـود  که  حـو ا د ث نـا گـوار فـرا وا نـی  پلان شـده ُ به خا طـر از بـیـن بردن  حا جـی ریُــس و با زمانده گانـش به سـر ا غ او  و برادرانـش  آ مــد و ایـشـا نرا در بـحــر مـشـکلات  سـیـا سی ، اقـتـصـا د ی و مـخـا صـمـت ها ی قـو مـی و حـــتـی تـنـظـیـمـی  غــر ق کـرد .  شـهــا د ت  نـا بـه هـنـگا م  ، نـا جـو ا نـمــر دانه ، خـصـمــا نه و ا ســرا ر  آ مـیـز پـدر مـر حـو مـــش هــمــرا ه  با شــش تـن  از یاران وفــا دارش  و سـپــس شـهــا د ت  نا جـو ا نـمـر د ا نـه ُ بــرادر ا رشــد  و نـو جـوا نـش شــــا ن  مـر حـو م غـــلا م ر بـا نــی شـهــیــــد  هـمه عـوا مـل بـو د نــد که ز مینه های فـروپا شـی و از بـیـن بردن رسـوخ و اعـتـبار اجـتمـا عـی غــفـــور ی هــا را فـرا هـــم میـکـرد ا مـا بـد و ن شـک ا و بـود که هـر گـز ز مـا م ا راده و عــزم و هـمـت بـلـنـد ش را د ر هـر گـو نه شـرایط از د سـت نـدا د و با درایــت خا ص و شـهـا مـت خا رق ا لـعـاد ه  تو ا نـسـت ا ز عـهـده ُ ر هـبـری اقـوا م  شـر یـف ،مـتـفـق و مـتـحـد و با شـهـا مـت، با  هــمـــت  و با غـیـر تــش آ نـهـــم  با قـبـو ل تـلـفـا ت فـراوا ن مـا لـی و جا نی  مـوفـقـانه بـدر آ یـد .  و د ر لــحـظـا ت حـسـا س و هـر ج و مـرج هــا ی قـو مـی ، قـبـلـوی ، تـنـظــیـمــی  مــرد ا نه تـو ا نـســــت بـه قــو ل  مـــرد م خـود :  که عـصــا ی پـیــر بـه جــا ی پــیــر قـــبـــو ل هـــســت . و ا قـعـــآ   با شـا یـسـتـگــی و صـد ا قــت و ا ز خـــود گـــذ ری نـشــا ن د اد  که ا عـتــمـا د مــر م آ نــهـــا بـیـجــا ی نـبـود ه  و ا نـتـخــا ب  آ نـهــا و ا قـعــا بـمـورد و جـا ا و فــتـا د ه بـود و ا و خـود  به حـیـث  یک خـلــف ا لـصـــــد ق و ا قـعـی جـا ی پـدر ش را گـر فــت و ا عـتـمــا د  ، ا خــلا ص و ا را د تـمـنـد ی مــرد مــش را با  گــذ را نـیـد ن  ا مـتـحــا ن هــا ی ســخــت  آ نـهــم د ر شـرا یــط نـهــا یـت د شـوار و سـر نـو شــت سـا ز که مســُلـه  مـر گ و ز نـد ه گـی خود او و مــردم و رســـوخ اجـتـمــا عـی  ا قـوا مــش مـطــر ح بـود با مـحـا سـبـه ُ دقـیـق عـلـمـی ، مـنـطـقـی ،  سیا سـی و نـظا می   کـسـب کـــرد   و با ا یـجـا د یـک جـبـهـــه ُ  مـتـحـد قـو مــی و حـا کـمـیـــت مــرد مــی و نـظــم خا ص د ر مـنـطـقـه ُ  د و لـتـیـــا ر تو ا نـســت مــرد م خـود را  از شــر تـجـا و ز هـا ، چـو ر  و چپـا و لـهــا ی  مـخــا لـفـیــــن  و مـعــا نـد یــن  د ر ا مـان  نـگــهــد ا رد تا به زنــده گـی صــلـح آ مـیـز شـا ن  ادا مـه بـد هـنـد و ا ز کـلـیـه نـعـمـت هـــا ی زنـــد ه گی بـهــــر ه مـنـد شـونـد که بــد و ن شـک ا مـروز در سـطـح و لا یت غـور که با لا تــر از دو هــزا ر قـر یه و جـو د دارد  هـیچ قـریـه ُ در سطـح ده وا حـد ا دا ری  و لایـت غور  مـا نـنـد  قـر یـه ده مـرده ُ دو لـتــیـا ر  ر شّـد نـکــرد ه ا سـت   در حا لیـکه درین قـر یه  بـیـش از 800  فـا میـــل بیـشـتـر زند ه گـی نمـیکنند . هـمـیـن حا لا دارای یک لیسـه نـسـوان  یک لـیـسـه ذ کـور  یک با زارچـه خوب  با  بر ق 24 سا عـته برای هـمه فـا میـل ها و  یک کلـیـنـیک صـحـی مـیـبـا شـنـد  و خو شـبـخـتـا نه در سطـح 750 فا مــیـــل مـتـذ کـره یـک فا میـل کا ملاُ  نا دار و بی بـضـا عــــت و بــد و ن شـغـــل و جــود  نـدارد، وحـدودآ 60% مردم هـمیـن قـریه اعـم از مـرد و زن با سـواد هـسـتـنـد و د ونـفـر به صـفـت و کـیـل شـورای و لایــتـی و یـکنـفـر در مـجـلـس سـنـای کـشـور از هـمیـن قـریه از طـرف مـرد م  انـتـخـا ب شـده ا نــد  که بـهــتـر یـن  د لیـل اعـتـمـاد کا مـل مـردم غـور به  خـانـوادهُ غفـوری هـا اســت که با قـیـمـت خون شـان این اعـتـمـا د بزرگ  اقوام و اقشـار مخـتـلـف را در سـطح ولایت غـور بصـور ت ا عــم و در سطـح اقـوام ده مـرده بصـورت اخـص کسـب کرده اند . هـکــذا قـا بـل تـذکـر هــسـت که  تـمـا م  ا مـور زند ه گـی مـرد م ا ز طـریـق مـشــوره های قـومی و شـورا های مـرد می  حـل و فـصـــل مـیـشـود  که  این مـو ضـو ع در نـظـر ا ول  یـک  مـو ضـو ع غـیـر قا بـل با و ر تـصـور میـشــو د  ا ما و قـتـی د قـیـق شـو یـم  آ نـگا ه خوا هــیـم که و ا قـعـآ  هـمـه ا یـن خـد ما ت و تـغـیـرات در زنـــد ه گـی مـرد م ده مـرده و اقــوام ده مـرده و منـجـمـله خا نـواده ُ غـفـوری  مـحـصـو ل کا ر و کـو شـش ها ی گل ا حمـد غـفـوری  بوده ا سـت کـه  افـر اد و اشـخـا ص حا سـد و بـد بـیـن و کـور مـغـــز تـحـمـــل رفاه و آ سـایـش و آرامـی مـرد م و اعـتبـار رسـوخ روز افـزون  این انسـان با حـیـا ، بـا اد ب ، جوانـمـرد را کــرده نـتـــوا نـستـنــد و نا جــو ا نـمــردانه  ا یـن شـخـصـیت آزاد انـد یـش ، تـر قـیـخـواه  و د لـســوز را  با اسـتـفــا د ه  از نیـرنـگ بـوجـو د آ مــد ن رو حـیـهُ ا عـتـمــا د پـلا ن تـرور آ نـرا بسـیــا ر مـا هــرانه قــبـــلا طـر ح و طـبـق پـلان از پیـش تعـیین شــده  آنـرا  در روز ر وشـــن بـه شـهـاد ت ر سـا نـیـد ند و مـیـخـوا سـتـنـد  با دسا یــس گـو نا گـون قـا تـل را از چـغـچـــران مـر کـز و لایـت فـرا ر د هـنــد کـه خـو شــبـخـتـا نـه در اثـر هــو شـیـاری و ابتـکا ر عـمـل فـو ق الـعـاده ورثـهُ شـهــیـد و کـمـک بلا دریـغ نـیـروهای امـنـیـی قـا تـل بلا فـا صـلـه بعـد ا ز 5 سـا عـت د سـتـگــیـر و به  مـقـا ما ت د و لـتـی تسـلــیـم گـردیــد.
مـر حــو م گـل ا حــمـــد شـهـــیـد  هــمـز مـان بـا پیـروزی  مـجـا هــد یـن مـد تـی بـیـش از دو سـا ل را به حـیـث ریـیـس ا منـیـت ملـی و لا یـت غــور  و بـعــد ا ز شـکـســت طـا لـبـا ن مدت دوسـال را به حـیـث مــعــاو ن ر یا سـت مـعـا رف  نـیـز و ظا یف محـو لـه ا ش را به حـســن صـورت ا نـجـام داده ا ســت. مـو صـو ف بـعـــد ا ز ســا ل 1384 هـجـری و شـمـسـی   بـه نـسـبـــت بـروز حـوا د ث  نا گــو ا ر و خـشـو نـت  بار یـــکه بـخـا طـــر کـســب قـدرت و حـا کـمـیــت ها ی مطــلـقـه بــه و جـود آمــد و حـا کـمـیـت  قـا نـو ن زیـر سـوا ل  ر فــت   از و ظـا یــف د و لـتــی  ا سـتعــفــا نـمــو د و بـه کـا ر هـا ی بـاز سـازی و شـغــل  هــا ی آ زاد تـجـا ر ت و ا یـجـاد شـر کـت هـای سـا خـتـمـا نــی مـشـغــو ل  شــد .شهيد گـل ا حــمـد غــفــو ر ی را بـه حـق مـیـتـوان یـکـی از  جـوانان  با ا حســا س، با غـیـرت و با شـهـا مــت ، ســخـی و جـوا نـمـرد  ، غــر یـب نـواز ، حـلــیـم بـرد بــا ر، نـهــا یـت با عـا طـفـه  و مـهــر بان  و عـلـم د و ســت و مــعـا رف پـر ور دا نـســـت. ا و با یـتـیـمـان ، بـیـوه ز نــا ن ، فـقـرا و ا فـراد تـهـیـد سـت و مـحـتــا ج ا رتبا ط مـسـتـقــیـم  و شـفـقــت خا ص دا شـت و هـمـواره از احـوا ل ا یــشــا ن بـا خـبـر بـو د و به  داد و فــریا د شــان مـیـر سـیـد و نیـــا ز مـنـد یـهــا ی شـــان حـتـی ا الـمـقــدور ر سـیده گـی مـیـنـمـــود  . هـکــذ ا ر سـا لـت خود را  به مـثـا بـه ُ یـک مـسلـمــا ن متـعـهــد و و ر سا لـتـمـنــد  با د ر نـظــر دا شــــت  شــرا یـط خا ص مـحـیـطـی و فــر هـنـگ و عـنـعــنـا ت و رسـو م پـسـنـد یــده ُ جـا مـعــه هـــم در دوره َ جــهــاد  مـقـد س مـرد م ا فـغـا نسـتـان  و هـــم در دوره ُ مـقــا و مــت مـلـت سـر بـلـنـد و آ زادهُ کـشـور   به خـو بـی ا دا نـمــو ده ا ســـت . و حـال که  مـد ت یکسـا ل ا سـت که جا ی شـهـیـد گل ا حـمـد غـفـور ی هــم د ر خـا نـواده ُ شـان و هــم  د ر چـغـچـران خــا لـی ا ســت هـمـه کــس به نـقــش بــرازنــده ُ این شـخـصـــیـت و ا لا مـقــا م در عـر صـه  نو سـازی و با ز سـا ز ی شـهــر و مـسـا عـــد ت به نـیـا ز مـنـــد ان  بـه خـو بــی پـی بـر ده ا نـد .

یـادش در دلـهــا گـــرامــی بـاد !
 روحـش شـاد و قبرش پـر نور !