آرشیف

2015-6-23

محمد جمعه متین

خلص زندگي نامه شهيد قاري قيام الدين

بسم الله الر حمن الر حيم

شهيد مولا نا قاري قيام الدين (تجويد) فرزند محمد امين “غوري ” سكونت اصلي قريه خواجه غار ولسوالي تيوره ولايت غور متولد برج جدي سال 1355 در قريه كوهي خانه ولايت فارياب كه تعليمات اپتدائي خود را از صنف اول الي صنف نهم در مكتب متوسط تجربوي عربخانه با حفظ قرآن مجيد به درجه عالي تكميل وبعدا” در سال 1370 نظر به علاقمندي خاص كه به علوم ديني داشت بمدرسه عالي دارالعلموم ابومسلم فارياب شامل گرديد كه دوره تحصيلات عالي اش را الي صنف (16) شانزدهم بدرجه عالي اكمال وموصوف درحين دوره تحصيل خويش مدت هفت سال را به امامت مسجد شريف غوث العظم صاحب در قريه گرزوان پايان به عهده داشت وبعدا” از سال 1381الي سال 1386مدت پنج سال را در مسجد شيخ صاحب در قريه افغان كوت بحيث ملا امام با تدريس مضمون قرآن شريف وظيفه ديني خودرا بحسن صورت انجام داده است
اخيرا” نامبرده نظر به تقاضاي اقوام مسجد جامع حضرت عمر (رض) از اخير سال 1386 الي تاريخ 13 برج حمل سال جاري 1391 بصفت استاد مضون قرآن مجيد وظيفه داشته  قابل يادآوري است كه قاري صاحب در اين مسجد به تعداد (500)نفر شاگرد داشته  موصوف با وصفيكه وظيفه مقدس تدريس قرآن كريم را پيش ميبرد امامت مسجد جامع حضرت عمر فاروق (رض) را هم بدوش داشت  تا اينكه بالاخيره نامبرده در ليل 14/13 برج حمل سال جاري به ساعت 2 بجه شب از طرف نيروهاي مرتد و دشمنان دين الله وقرآن ( امريكايها ) وداخلي ها  بدون كدام پرسان واسناد وشواهد بشكل بسيار فجيانه  در منزلش  شهيد گرديد  (انا الله وانا الله راجون)