آرشیف

2016-11-17

گل رحمان فراز

حسن شخصیتی احسان!

حسن شخصیتی احسان!

بیشتر از اینکه ذهن مان به موقف الحاج فضل الحق احسان بحیث رئیس شورای ولایتی غور جلب گردد، بصورت ناخودآگاه به حسن و احسان شخصیت آقای احسان جلب می گردد که از اولین گام های دوره حیات اش سراسر کوشیده است تا بذر اتحاد، هم بستگی، حق خواهی، عدالت طلبی، اصلاح، تربیه، انکشاف، رواداری، همدلی، اتفاق و هماهنگی را در بین ملت و سرزمین غور بپاشد و از دو دلی، نفاق، خشونت، جنگ و تخریب با پند های دانشمندانه و بزرگوارانه اش در بین افراد ملت تا حد توان تبلیغ و جلوگیری نماید.
علاوه بر خصوصیات فوق و ویژگی های چون حاجی بودن، متنفذ بودن و رئیس شدن آقای احسان، او شخصیت خیلی والا و اراده خیلی بی آزار دارد که تا هنوز بجز از خانم "سیما جوینده" کسی را ندیدم که از وی به بدی یاد کند. او خیلی پوست کنده سخن می گوید و در سخنان اش آدم قناعت خاطر بدست می آورد. مهم ترین ویژگی احسان که توجه من را به خودش جلب نموده است و نسبت به او حس احترام دارم همانا عدم ترک خوی و خصلت های پسندیده پیرزال ها و پیر مرد های سابقه است که حتی در عادی ترین سخن اش می خواهد پیامی از همدلی، اخلاص و صمیمیت را برای مخاطب دوستانه و به مهربانی ابراز دارد.
مهربان اند آنهاییکه رک و پوست کنده و بدون ترس با مردم شان حرف می زنند چون دل شان به مردم شان صادق است و بخاطر اندیشه خدمت گذاری شان به مردم می سوزند. اینکه رئیس صاحب موافقت موکلین اش در انتخابات شورای ولایتی و رضایت کلی وکلای شورای ولایتی را برای اخذ هر ساله سمت ریاست شورای ولایتی را بدست آورده است خود نشان دهنده توانایی و حسن شخصیت آقای احسان است و این پیروزی را برایش تبریک می گویم.

با مهر
گل رحمان فراز