آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جناب عالی برید جنرال دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری !

بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

رهبری واعضای بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و دفتر ولایتی بادغیس بهترین تبریکات خود را نسبت ترفیع به موقع شما از رتبه دگرمنی به رتبه برید جنرالی خدمت شما تقدیم نموده، موفقیت های شایان شما را در خدمت به مردم افغانستان از بارگاه خداوند عالم استد عامی نماید.
ما و هواداران بیناد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و دفتر ولایتی بادغیس یقین کامل داریم که ترفیع شما در حال و هوای کنونی فقط رشادت، صداقت، تعهد و پشت کار شما در ایفای وظایف محوله ی شما بوده تا اینکه سبب ارتقای رتبه شما گردیده است وآرزومندیم این فرآیند بصورت دائیم و دوامدار ادامه داشته و به قله های شامخ موفقیت نایل آئید، بار دیگر آرزوداریم تمنیات نیک ما را در این راستا بپذیرید. با احترام !

الحاج سید محمد رفیق نادم
رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب