آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه نوبتی بنیاد فرهـنگی جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب

 

 

 

 

بخش فرهنگی بنیاد جهانداران غوری

امروز پنجشنبه 23 جوزای 1392 جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در حالی دایر گردید که محترم آقای رحمت الله بیژن پورعضوبرد رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری نیز در جلسه حضور داشت.

جلسه ی هیأت رهبری روی چگونگی چاپ ماهنامه ی «شنسبانیه »که به مدیریت محترم آقای جبیبی غوری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری و تحت نظر هیأت تحریر ترتیب و تنظیم شده و به طورماهوار نشر خواهد شد، روی دیزاین و تعداد تیراژو همچنین سایز ورق ها و شماره ی اوراق بحث نموده و درجریان از محترم حبیبی در قسمت های مختلف بصورت تلفونی هدایت خواستند، بحث چگونگی نشر ماهنامه ادامه داشته ودر جلسه ی بعدی نیز پیرامون موضوع صحبت و نظر تمام اعضای هیأت رهبری بنیاد در حوزه غرب گرفته خواهد شد.

 

جلسه نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

 

جلسه نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید