آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری در هرات دایر گردید
 

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری در هرات دایر گردید
 

پنجشنبه 26 جنوری 2012 جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری تحت ریاست حاجی سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد در مقر آن بنیاد دایر گردید ، در ابتدا روی موضوعات کاری بحث صورت گرفته و شاخص های کاری هر کمیته برجسته گردید ، در این جلسه که نمایندگان اقوام ملکزایی از ولسوالی های زنده جان و اطراف شهر هرات حضور به هم رسانیده بودند روی یک پارچگی غوری ها و غوری تباران تأکید به عمل آمده واز هیأت رهبری خواسته شد تا سفر های کاری را به ولسوالی های هرات راه اندازی نموده و با اقشار مختلف مردم تماس های مستمر را برقرار نمایند.
در این جلسه یک تعداد از جوانان دأوطلبانه حاضر گردیده تا در کمیته جوانان گرد هم آمده و با استفاده از رخصتی های زمستانی در تشکل جوانان در محور بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به کار های فرهنگی بپردازند.
در اخیر یک مقدارکتابچه وقلم که از مرکز وارد گردیده بود به شاگردان مستحق مکاتب توسط جوانان توزیع گردید.

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری در هرات دایر گردید