آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه اقوام فیروز کوهی غــــوری تبار در قریه باغچه های ولسوالی کشک رباط سنگی هرات

روز دوشنبه 15 جوزای 1391 نمایندگان قوم فیروز کوهی در قریه باغچه های عبدالحکیم ولسوالی کشک رباط سنگی در حضور نماینده  ای بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب  تشکیل جلسه داده روی مسایل زندگی شان ، علت مهاجرت از سر زمین آبایی و متوطن شدن در این ولسوالی ووضع کنونی زندگی شان بحث و تبادل افکار نمودند.

جلسه اقوام فیروز کوهی غوری تبار در قریه باغچه های ولسوالی کشک رباط سنگی هرات 

این مردم که سابقه شان به یکصد  سال قبل از امروز بر میگردد از مناطق مختلف فیروز کوه و بعضی حصص دیگر ولایت غور به این جا اقامت گزیده و حدود 121 فامیل را در بیست و یک قریه خورد وبزرگ تحت نام باغچه عبدالحکیم ولسوالی رباط سنگی تشکیل میدهد .

 جلسه اقوام فیروز کوهی غوری تبار در قریه باغچه های ولسوالی کشک رباط سنگی هرات

به قول  حاجی عبدالظاهر فیروزی رئیس شورای انکشافی قریجات یاد شده ؛ فیروز کوهی ها ی غوری تبار در تمام نقاط رباط سنگی زندگی داشته و از حدود 500 فامیل تجاوز می نماید ، آنها از ایجاد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب استقبال نموده ، همکاری های همه جانبه ای شانرا در تحقق برنامه های این بنیاد اعلام داشتند.
 

جلسه اقوام فیروز کوهی غوری تبار در قریه باغچه های ولسوالی کشک رباط سنگی هرات