آرشیف

2015-6-25

jameghor

توزیع نمرات پلان پنجم برای مستحقین ازطریق پروسه عنعنوی قوره کشی

ساحات جنوبی شهرچغچران ( ازتپه عیدگاه شروع الی پشته وردکها )که سالهای قبل مطابق پلان شهرداری شهرچغچران تحت نقشه پلان گذاری ماسترپلان پنجم آمده بود یکی ازمشکلات گسترده پیشروی اداره شاروالی ومقامات محلی غور محسوب میگردید علل اساسی مشکلات این پلان درقدم اول ادعای مردمان که زمین را تحت مالکیت شخصی داشتند با اداره شاروالی مدتهای مدید را دربرگرفت وبالآخره این موضوع بوساطت نهادهای ولایتی غور قبلا دریک طرح بسته ازتساوی حقی مالکین وشهرداری بتوافق جانبین رسیده بودند اما درقدم دوم مشکل دیگراین ساحه حاکی ازآن بود که قبل ازینکه منظوری پلان پنجم ازمرکز اخذ گردد بدون کدام ترتیبات منطقی وشناسایی مستحقین ازطریق طی مراحل اسناد قانونی وتثبیت مستحقین توسط یک کمیسیون به افراد واشخاصی توسط افراد معین ازدستگاهی شهرداری بشکل ما فیا بفروش رسیده ودریک حالت اسف انگیز آن اراضی مورد تهاجم قرارگرفته بود وهرکس وقت وناوقت شب وشام درهمین محدوده تحت پلان سنگ پایین نمودند وتعداد دراین ساحه دیوار های اطراف حویلی ها وبعضی حتی خانه های اعمارکردند که این خود مبین یک حالت مخالف مقررات شهری وقانونی را نشان داده واین وضعیت ضمن اینکه اداره شاروالی را منحیث یک اداره مقتدر تسجیل نکرد بلکه گراف محسوبیت آنرا دربین اجماع بصرف تقرب داده وهم یک فاصله وسیع دربین ملت واداره شهرداری ایجادنمود و در ین قهقرایی از انجماد مشکلاتها اداره شاروالی نیازمند یک زعامت رهبری قوی دردستگاهی این نهاد شهری درچغچران بود روی این چالشها وبعدازتقرر محمداسحاق “همراز” بحیث شاروال شهر چغچران وتمرکز قوی حکومت مرکزی ازتطبیق همه وجایب قانونی کار وخدمات رسانی به مردم که ممثل تقویت جنبه های اصلاحات وخدمات باشد تاکید صورت گرفته وبالای مسوولین اداره محلی مکلفیتهای قانونی احاله گردید و دراین حالت نگرانی وآرشیف ازمشکلات ها شاروال جدید در اولویت اصلی برنامه های اداره شاروالی که همانا تنظیم وتثبیت فعالیتهای درونی اداره وسایر پلان های خدمات رسانی بود همت گماشت وشهردارجدیدشهرچغچران با تیف های مختلف شهری واداره محلی وتمام نهادهای ملی وبین المللی یک روابط حسنه برقرار نمود ونشان داد که شاروالی ازمتن مردم احیآ گردیده ومطابق قانون نافذه کشور دربهبود کفیت زندگی شهری ، تشریک مساعی مردم وآگاهی تمام اجتماع برای عرضه خدمات بهتری شهری مبادرت خواهد ورزید ومشمول همه آن مشکلات های که شاروالی داشت شهردارجدید قاطعانه روی تصامیم خود استحکام کردو برای مردم وعده داد تا همه کردارهای شهرداری جدید براساس مصلحت قانون وشرایط زنده گی مردم سازگار خواهد بود مضافا تحلیل قوی مردم ازتسریع وتصریح اجراات شاروال جدیدو استقبال گرم تمام کتگوریهای اداره محلی وشهری ازایشان مبین اعاده قانونیت وعملکردهای قانونی دراین دستگاه شهری بوده ومیباشد همچنان شهرداری جدید بعدازیک سلسله تغیرات کیفی که نیازمبرم درساختار اداره اساس میشد دریک پلان جامع برای قانومندی هرچه بیشتر جلو همه خود سری های را که املاک واراضی دولت را بمیل خود غصب وجایداد ساختند سد کرد وبعدازاعلان های مکرر ازکسانیکه خود سرانه درساحات پلان پنجم خانه اعمارکردند ویا اراضی شامل پلان دولت را تصاحب ومواد خام پایین نمودند خواست تا بدون کدام معطلی مواد خام خویش را ازآن ساحه خارج نمایند درغیرآن ریاست شاروالی بهمکاری تمام ادارات ذیربط وپولیس ملی دراین زمینه با قاطعت اجراات خواهد کرد بعدازختم معیاد معین ریاست شاروالی دریک مدبرانه ترین حرکت که ازطرف تیف های مختلف وهمه اقشارو ادارات محلی وپولیس ملی غور حمایت میشد برنامه پاکسازی ساحات پلان پنجم را بتاریخ 19/10/1391 آغاز نمود این برنامه خیلی قوی حمایت شد وهمه مردم ازاولین گام های قانونی درچغچران صحبت میکردند که توسط شاروال جدید تحقق میپذیرفت .
ماسترپلان پنجم نظربمشکلات فوق تاکنون منظوری مقامات مرکزی دولت را نداشت که دراولین سفر شاروال جدید این مشکل حل ومنظوری این ساحه پلانی را ازمرکز اخذ نمود برای اینکه این ساحه بر یک عدالت اجتماعی برای مستحقین توزیع گردد شاروال جدید با قاطعیت کامل تصمیم برای پاکسازی این ساحه ازچنگال کسانی که خلاف قانون تصاحب کرده بودند گرفت ودراین حال شاروالی ازمقام محترم ولایت خواسته بود تا برای کسانیکه خواستار نمرات رهایشی وتجارتی دراین بخش پلانی شهری هستند اعرایض شان را بمقام ولایت تسلیم بعدازحکم مقام ولایت ومهرشد مقام ولایت جهت طی مراحل قانونی وشناسایی مسحتقین بریاست شاروالی ارجاع نمایند بنآ پاکسازی این ساحه پلانی ساعت 8:30 صبح مورخ 19 جدی آغازگردید محمداسحاق همراز شاروال چغچران شخصآ درساحه بهمرای پولیس ملی وسایر نماینده گان ادارات حضوربهمرسانیده درمحضر عامه مردم درآن ساحه طی صحبت با ژورنالیستان وخبرنگاران بازهم براصل قانونمداری وشهروندی تآکید کرده وتصریح نمودند که اراضی دولت را ازدست آن عده کسانیکه خلاف مقررات وبدون کدام اسناد تصاحب کردند رها ومطابق صلاح قانون برای مستحق ان توزیع خواهند کرد وهرکس که بخواهد جلوروی تطبیق قانون قراربگیرد ازطریق مراجع عدلی ، قضایی وجزایی با آن رفتارخواهندنمود. بعدا محمداسحاق “همراز” با تعداد ازوکیلان شورای ولایتی ، نماینده گان شورای شهر، آمرشهرسازی ومحمدعارف”قاضی زاده ” آمر ولایتی دفتررمپ آپ با شورای ولایتی رفتند ودریک جلسه رسمی شاروال چغچران ضمن تشکرواز همکاری شورای ولایتی درمورد پاکسازی ساحات پلان پنجم برای نماینده گان مردم درشورای ولایتی معلومات همه جانبه ارایه نمودند وازین مرجع مردمی خواست تا درروند برنامه های تنفیذ قانون شاروالی را همکاری نمایند که متعاقبا محترم آخندزاده محمدرمضان “قاسمی” ریس محترم شورای ولایتی ازتمام فعالیتهای اداری، خدمات شهری، همآهنگی با همه تیف های مردمی وادارات دولتی و کاربراصل قانونی دراداره شاروالی از محمداسحاق همراز شاروال چغچران ابزار امتنان وتقدیرنموده گفتند که شورای ولایتی ازتمام فعالیتهای شاروالی با قاطعیت تمام دفاع نموده وبرای پیاده کردن قانون وجلوگیری ازقانون شکنان درکنارشاروالی خواهند بود.
همچنان شاروال چغچران برای معلومات بیشتر با تیم همرای شان بمقام ولایت تشریف برده ضمن امتنان ازرهنماییها وحمایت های قانونی محترم سید انور “رحمتی” والی ولایت غور ازطرحهای منطقی شاروالی درقسمت برنامه پاکسازی ساحات پلان پنجم ازدست کسانیکه خلاف قانون تصاحب کردند برای جناب والی صاحب معلومات ارایه نموده گفتند که برنامه پاکسازی ساحه ماسترپلان پنجم به حمایت قوی پولیس ملی وهمه مردم عزیز وقانون پذیرغور ازسحرگاهی امروز شروع وبصورت اساسی بدون کدام مشکلی به پیشمیرود واداره شاروالی مصمم است تا مطابق احکام مقامات ذیصلاح وقانون شهری مشکلات وموانع ها را برطرف واجراات مقتضی نماید که درادامه محترم سیدانور”رحمتی” والی ولایت غور ضمن تقدیرازاجراات شاروالی قویآ تاکید کردند که مقام ولایت ازبرنامه های قانونی وقانونمداری دفاع مینماید دقیقآ امروز اداره شاروالی منحیث یک واحد خدمات رسانی تثبیت کرد که برای انسداد ازخودسریها وتصاحب غیرمنطقی ملکیتهای شهری درهمکاری اداره محلی وهمه نهادهای امنیتی مقتدربوده وبرای هیچ احادی اجازه نخواهد داد تا خلاف وثیقه شهری هرج ومرج غیرقانونی انجام دهد.
حمایت مقام محترم ولایت ، شورای محترم ولایتی ، پولیس قهرمان ودلیر، شورای شهر، بورد مشورتی وعامه مردم غور درتطبیق قانونیت قابل تقدیربوده که ریاست شهرداری ازهمه جوانب همکار که در تکثیر قانون وپاکسازی این ساحه ازدست چند افراد فرصت طلب بذل مساعی نمودند ازبلند ترین بلندای قانونمندی تمجید نمود.
بعدازینکه اعرایض مقتضیان بریاست شاروالی جمع شد ریاست شاروالی تحت نظرکمیسیون منتخب مرکزی اعرایض را تشخیص ومستحقین را شناسایی و درمشاورت با مقام ولایت ، شورای محترم ولایتی وهمه ارگانهای ملی ومردمی اعلان نمودند که بروزچهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 11/دلو/1391 توزیع نمرات را ازطریق قوره کشی که یک اصل خوب میباشد بمحله عام اجراء خواهد نمود دراین هنگام تعداد کثیر افراد وند گیر تلاش نمودند تا ازطریق مقام ولایت پروسه قوره کشی را بتآخیر انداخته ومشکلات را دربرنامه های کاری وشفاف شاروالی ایجاد نمایند که شاروال چغچران بکرات روی تصمیم گرفته شده تحکیم ورزید وازهمه نهاد های امنیتی خواست تا دروقت معینه که برنامه توزیع ازطریق قوره کشی اجراء میشود تدابیرشدید امنیتی داشته وکارهای قانونی را حمایت نمایند درمحفل که بهمین مناسبت درسالون بزرگ کنفرانسهای ریاست شاروالی دایرشده بود عامه مردم غور حضورداشتند دراین قوره کشی که تنها بالای اعرایض نمرات رهایشی صورت گرفت حدودآ بیشتراز 2024 قوره درصندوق مخصوص آن جابجا برای 420 نمره رهایشی که تعداد بیشتراز 500 نفرازبزرگان، ریس واعضای شورای ولایتی ، ارشاد اسلامی ، علما، شورای شهر، بوردمشورتی، جامعه مدنی، مردم ولایت غور وسایر اقشارشهر اشتراک داشتند ابتدا این محفل بتلاوت آیات ازکلام الله مجید آغاز وبعدازپخش سرود ملی محترم آقای احسان ریس شورای ولایتی ضمن اشارات خوب وارزنده یی پیرامون بی ثباتی ها ومشکلات های گذشته حرکتهای قانونی جدید شاروالی را ستایش نمود وازمردم خواست که این پروسه یک برنامه کاملا شفاف است وهمه چیز برچانس واقبال هرکس متعلق میباشد وازبرنامه های شاروالی تقدیرنمود متعاقبا محترم محمداسحاق “همراز” شاروال شهرچغچران ضمن ابرازامتنان ازهمه مردم شهرچغچران بازهم برقانونمندی وقانونمداری ریاست شاروالی تاکید نمود وازمردم خواست که درتطبیق قانون همکارباشند وریاست شاروالی متعهد است که مشکلات بی سرپناهی مردم را حل نمایند بادرنظرداشت این مشکلاتها ما درتلاش نقشه راه برای ساختن پلان ششم شهری هستیم مطمینیم با تکمیل وتوزیع ماسترپلان ششم شهری مشکلات بی سرپناهی مردم حل خواهد شد. بعد برنامه قوره کشی آغاز واولین قوره بدست ریس محترم شورای ولایتی برداشته شد وهرکدام ازبزرگان واشتراک کننده گان قوره های را ازصندوق قوره برداشتند این برنامه بشکل بسیار خوب وقانونی اجراء وهمه مردم شهروهمه مردم وادارات دولتی ازاین برنامه استقبال گرم نمودند واکنون تمام مردم باورمند این هستند که شاروالی کنونی شان برای خدمات عام المنفعه ازهیچ نوع تلاش دریغ نمیورزد درپی این اجراات قانوی طی محفل نهاد های جوانان ومردم شهرچغچران طی محفل ازمحمداسحاف همراز شاروال شهرچغچران تقدیرنمودند ودرمحفل که بهمین مناسبت درسالون کنفرانسهای ریاست اطلاعات وفرهنگ تدویرگردیده بود معاون صاحب مقام ولایت ،وکلای مردم درشورای ولایتی ، روآسای ادارات دولتی، فرهنگیان، قلمبدستان، اعضای محترم جوانان با احساس غورواکثرمردم شهرچغچران تشریک مساعی داشتند وهرکدام ازسخنرانان ازاجراات خوبی آقای همراز ابراز تقدیرنموده ودرآخربرای شاروال شهرچغچران تقدیرنامه ازطرف جوانان تفویض شد.