آرشیف

2014-12-22

jameghor

توافق برنامه همبستگی ملی با سرکشان بازسازی

 

همبستگی ملی

 
 
  
قصه  موفق این بار با افسانه زمانه است
 

روزهای تطبیق برنامه همبستگی ملی بود وپروگرام مارا به ولسوالی ساغر ولایت غوربرد.
ایجاد شورای همبستگی ملی درقریه حصار مرکزولسوالی ساغربه زیبای وباز سازی این ده افسانوی افزوده است.
تاریخچه قریه :
پس حصار نام اصلی قدیمی این قریه است که مردم وموسفیدان محل درمورد چنین گفتند:
در دوران حکمروائی پادشاهان گذشته فرمانروای این قریه را بنام ملک اژدهار یاد میکردند. دررابطه به موضوع از مولوی زین الدین رئیس شورای قریه پرسیدم اوچنین معلومات داد: سالها قبل درهمین جا قلعه جنگی بوده که غاری ویا راهی اززیراین قلعه به سمت دیگر قریه که این قریه رابا قریه دیگر وصل کرده بود وجود داشت ملک اژدهار بالای مردم ظلم میکرد ودرگیر جنگ وکشتن افراد مخالف خود بود ، دربین همین راه زیرزمینی که برابر بطول قریه ساخته شده بود استخوان سروبدن انسانها پیدا میشد قریه مذکور بالای یک تپه خاکی قراردارد که بعدآ دراثر جنگ ها دست بدست شده وفعلا شورای انکشافی همبستگی ملی جای آنرا گرفته است که بنام قریه تیتان هم یاد میشود.
ببینید با گذشت زمان چقدر درتاریخچه این قریه تفاوت آمده.
تعداد فامیل شورا 285 فامیل است پروژه هایکه ازسهم برنامه همبستگی ملی تطبیق شده پلچک ها دیواری استنادی وسوپر پسیج میباشند.
رئیس وحزانه دار شورا براعلاوه وظیفه درشورا سرمعلم ومعلم مکتب نیزبودند. درمورد ابتکار وکمک خودی واضافی دربازسازی ازرئیس شورا پرسیدم او باسخنان ملایم وعالمانه گفت:
ما همرای پروگرام رقابت داریم ومردم متدین ما ملبغ سی لک افغانی را بخاطر بازسازی دادند  نظر به مشوره  همه این پول رابرای بازسازی مسجد قریه بمصرف میرسانیم مسجد سابقه که خامه ودیزاین کهنه بود همه مردم درآن جای نمیشد ما مسجد خودرا بزرگتر وتعمیر آنرا بطورپخته واساسی میسازیم ودارای زیرخانه مجهز خواهد بود که گنجایش دوهزار نمازگذار را دارد.
وهمچنان درحل وفصل منازعات بزرگ قومی که مقامات محلی برای ما واگذار کرد پیش قدم بوده ایم چندین قضیه مهم قتل وکشمکش های ذات البینی رافیصله نمودیم که درسطح منطقه درتوان هیچ کس نبود ما درآینده همزمان با پیشرفت پروگرام همبستگی ملی کمک های خودی وابتکارات دیگری برای بازسازی وآبادی قریه خود درنظر داریم خزانه دارشورا بنوبه اش افزود مردم تازه مزه آرامی وآبادی را دیده اند به فضل خداوند دربین قوم ما روز بروز اتحاد وهمدلی بیشتر شده وما یسوی آینده خوب خواهیم رفت وپروگرام همبستگی ملی به زیبائی طبعی  وباز سازی قریه پس حصار افزوده است.
 
 
پایان
چغچران
ثور 1388