آرشیف

2014-12-22

jameghor

تــــلاش بیشتر

 
همبستگی ملی
 
همانروز با موسسه همکار وعده گذاشته بودیم که شب را درشورای خیل حاجی عبدالله باهم یکجا سپری میکنیم.
ما درپیداکردن قریه جات جدید تحت پوشش برنامه زیاد سرگردان شدیم واز هرکس آدرس قریه را پرسان میکردیم از تپه ها،جرها،بلندی ها وهمواری ها گذشته قریه تیر دوان را یافتیم وهمچنان درپیداکردن قریه بعدی نیزبه تپه های هموار بته زار رسیدیم.
قریه خیل حاجی عبدالله درمنطقه غورغند ولسوالی چغچران ولایت غور دربین یک دره که یک سمت آن سنگلاخ ها وکوه سنگی میباشد وسمت دیگر آن کوه های بلند خاکی است جاگرفته است ودر جواراین قریه درختان بلند قدکشیده اند وپهلوی درختان دریاچه کوچک خروشان با آب ذلال وصاف جاری است که به زیبای وشادابی این قریه رنگ ورونق بهتر می بخشد بیشترین خانه های مردم به یک سمت دره وکمترین آن به سمت دیگر دره آبادشده است که سرک آن دربین دره بشکل مارپیچ امتداد یافته ودرهرموسم از سال موقیعت این قریه زیبا برای بیننده جالب ودیدنی است.
حوالی وقت عصر بود که به نزدیک یک قریه رسیده بودیم موترما به اول قریه رسید چند خانه پهلوی هم ساخته شده بودند نظرم به چند مرد افتاد که در روی زمین پیش روی قشلاق ها مصروف کارکندن چاه آب هستند وقتی پرسیدم قریه حاجی عبدالله همین است گفتند بلی ازموتر پائین شدیم وبه سمت چاه آب رفتیم دیدم یکنفر بداخل چاه ودونفر دیگر سرچاه به شوق وعلاقه کارمیکنند گرچه ساعت ازوقت کارمزدور کارگذشته بود یعنی شام نزدیک بودمردم این شورا پرتلاش وبیدار معلوم میشدند وبعدآ یکنفر از اعضای شورا با ما یکجا شد تا مارا به اطاق شورا ببرد درجریان راه دیده شد که درسراسر قریه همزمان چند حلقه چاه درحال حفرکردن است علاقه ماهم زیاد ترشد درهمین ناوقتی بالای پروژه تحت کار این شورا رفتیم تا آنوقت کارکندن همه چاه هاجریان داشت برعلاوه پروژه چاه ها سرک ویک پل پیاده رو نیز تحت کاربود که کار اساسی وپخته کاری آن تکمیل شده  وتنها پرکاری دوطرف پل باقیمانده بود.
رئیس شورا گفت : بودیجه پروژه سرک و پل پیاده روازسهم برنامه که مبلغ 1473009 افغانی بوده تمام شده است وما کارباقیمانده آنرا از سهم اضافی خود مردم تکمیل میکنیم. من و رئیس وچند تن از اعضای شورا باهم نزدیک پروژه پل پیاده رو رفتیم این پروژه خیلی با کیفیت خوب واساسی ساخته شده بود که هربینننده را متوجه خود میساخت شورا از ابتکار وسلیقه خود  سنگ کاری دیوار پل رابا مهارت بهتر کار کرده بود که مرغوبیت خاص برزیبائی پروژه داده بود.
پروژه سرک و پل پیاده رونه تنها با کیفیت خوب انجینری کارشده بود بلکه با سهم اضافه از ده فیصد یعنی بالاتر از 30%    سهم مردم به پایه اکمال میرسد که مبلغ مجموعی سهم اضافی مردم 441900 هزار افغانی می باشد شورای خیل حاجی عبدالله نه تنها پروژه های خودرا با کیفیت وسهم بیشتر از ده فیصد کارمیکردند بلکه جلسات شورامنظم دایرشده وکتاب جلسات ومشاهدات به سلیقه خاص خانه پری وباخط خوب نستعلیق نوشته شده بود همچنان شورای مذکور صندوق اعانه وتخته اعلانات را اماده کرده ودرصندوق اعانه شان مبلغ 19000 هزار افغانی پول جمع آوری شده بود که آنها این پول را جهت کمک به اشخاص بی بضاعت ودرحفظ ومراقبت پروژه های شان بمصرف میرسانند.
رئیس شورا دراولین حرفهایش از آرزو های بلند وابتکارات بعدی مردم حرف میزد وهمچنان او میگفت : ما در سطح منطقه میخواهیم شورا فعال وبی نظیر باشیم وبعداز تکمیل موفقانه پروژه های همبستگی ملی مردم با غیرت ما حاضراند تا پروژه های دیگر ابتکار ی مانند احداث سرک ودیوار استنادی وغیره را به کمک خود مردم کارنمایند وهمچنان او وعده داد که ما بشما اطمینان میدهیم که درتطبیق پروگرام های دولت وموسسات دیگر در پهلوی برنامه همبستگی ملی همکار بوده ویکی از شوراهای ممتاز وپیشقدم وفعال در راه بازسازی خواهیم بود.
 
 
 
 چاه آب درحال حفرکردن است
 

پل پیاده رو ریخت شده است