آرشیف

2015-6-26

jameghor

تغيیرات در زندگي مردم مييآيد

عبدالرحمان ((محبوبي))

بسم الله الرحمن الرحيم 

بزرگترين برنامه يي كه نيم بودجه انكشافي دولت را كه منابع بين المللي مساعدت مينمايند بمصرف ميرساند همبستگي ملي ميباشد   اين برنامه درنيمه مديريت رياست انكشاف ونيمه كنترول كميته محدودي چندنفري اوسي وتطبيق موسسات مانند افغان ايد وسي اچ آ وموسسه مديرا بمرض عمل گذاشته ميشود هدف اين برنامه مساعد كردن شرايط كاري ، ارتقاء سطح دانش ومهارت مردم ، سهم گيري مردم درآبادي دهات وبالاخره انكشاف ومديريت جامعه دردهات كشورافغانستان ميباشد چيزي مهم اينست كه هربرنامه روي يك هدف طرح ميشود وبراساس نيازمندي مشخص شده تلاش صورت ميگيرد ولي آنچه درطرح اين برنامه كه من ازيكي ازشوراها دريافت نمودم وكتاب مشاهدات شوراها را ديدم تاتطبيق آن مسلما درمغايرت حيرت آورقراردارد بودجه اختصاصي اين برنامه  خيلي زياد بود مقامات دولتي ي كه درطرح استراتيژي آن قرارداشتند انگاره داده بودند كه در80% زنده گي مردم تغيرات كيفي ومثبت رونماميگردد وضمنآ درساختاروحدت ملي. اين انديشه مصلحت ميكند تا ازدهات آغازگردد البته بيان فلسفه اين مضمون فرصت براي اجماع مردم افغانستان بوده واست تادرتحكيم ثبات وشناسايي مشكلات شان ازدهكده قانونيت را منشورقراردهند مسوده قانون اين برنامه خيلي جالب بوده ومضاعف كننده ء آن طرح بالايي برنامه ملي سازي همبستگي بوده است گرچه فشاربراين است تا اين برنامه به معقوليت وموافقت طرح هدايت داده شود متآسفانه اين برنامه تعويض برنقش ديگري شده است هدف ازاين نوشتاري اين نبوده كه برنامه تحت سايه برده شود مقصدم آن حقيقتي است كه رفتن بطرف آن همواره موجب نارساييهاي سستيم ملي وحاكميت قانوني شده است كه درقمست تطبيق اين برنامه نگراني ما توسعه يافته وبرآميدما يآس غالب آمده است كه درزيربصورت فشرده دربيانش مزاحم وقت مردم عزيزغور ميشويم .

  1. اين برنامه يك انتخابات دوره وشرايط مناسب را درقالب سيستم مديريت قريه داري وضع نموده است ولي آنچه مردم در حق ميبينند اصول برسازش تقدم پيدا كرده ومراحل ابتدايي آن درست عملي نشده است آنچه همه خواهند دانست حرف جاي اين برنامه را گرفته است .
  2. هدف اساسي برنامه همبستگي ملي كه بازسازي ازدهات ميباشد اينست كه پروزه ها كارشود وبراي هرپروژه اسناد تهيه گردد پروژه مطابق اسناد آن تطبيق گردد آنچه من مشاهده ميكنم ازطرح تا تطبيق فرسنگها فاصله است ولي من نديدم كسي بگويد چرا؟ چينين خلاف كاريها صورت ميگيرد.
  3. اين برنامه در70% كاركرد خود عامل ايجاد مشكلات ودشواريهاي ذات البيني دربين شوراها گرديده است
  4. كفيت وكميت اجرايي اين برنامه كاملا ناقص است جالب ترين مسآله اينكه همه قريجات كه تحت پوشش برنامه همبستگي ملي ميباشند مشكلات دارند ومشكلات را دفترهاي كه شريك برنامه اند قبول نكرده مرتكب آن مردم را ميشمارند درصورتيكه عامل آن دركثرت ناداني ازنزد خودآنها بروزنموده است .
  5. سيستم كنترول اين برنامه نهايت ضعيف وسازش كاراست كه تمام تخطي هاي مغايرفرهنگ وفلسفه اين برنامه را ميپذيرد مقامات دولتي هم تاكنون درقبال تمام اين بودجه بيشمارازكفيت اصلي برنامه ملاحظات نداشتند سهلنگاريهاي بيحد سبب حيف وميل اين منابع درهرگوشه وكنارگرديده است

دراخيرمن ازجناب والي صاحب ولايت غور آقاي سيداقبال منيب تقاضا ميكنيم كه با تشكيل يك كميته تحت رياست خود بنام ستاد بررسي وكنترول ازتمام برنامه هاي انكشافي والخصوص همبستگي ملي تحقيقات را انجام داده البته اين عمل خالي ازثواب نبود ملت غور آنرا درخط درشت بياد گارخواهند داشت
والسلام
عبدالرحمان ((محبوبي))
ولايت غور