آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تشکیل گروه های دأو طلب اموراجتماعی در مرکزآموزشی فرهنگی انصاریان

تشکیل گروه های دأو طلب اموراجتماعی در مرکزآموزشی فرهنگی انصاریان
 

بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

اخیرأ کمیته های دأو طلب رضا کار در مرکز آموزشی فرهنگی انصاریان تشکیل و دربخش های مختلف : تساوی جندر ، کمیته حل منازعات و اعمار صلح و کمیته صحت وحفظ محیط زیست تشکیل گردید، این کمیته ها مستقیمأ تحت نظر استاد عبداللطیف غوری کارودر بخش های مذکور فعالیت های شانرا همآهنگ نموده اند.

تشکیل گروه های دأو طلب اموراجتماعی در مرکزآموزشی فرهنگی انصاریان

در گرد همآیی که بهمین مناسبت در مرکزآموزشی فرهنگی انصاریان تدویر گردیده بود، مسئول فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری نیز شرکت ورزیده و این اقدام نیک جوانان را ستود و آنها را در راستای خدمت گذاری به محیط و منطقه ی شان بیشتر از پیش تشویق نمود.

تشکیل گروه های دأو طلب اموراجتماعی در مرکزآموزشی فرهنگی انصاریان

مسئول فرهنگی بنیاد گفت : دیگر نباید منتظر آن باشیم که کی از کجا بیاید و برای ما بودجه ی نا چیزی بدهد تا ما به مردم خود خدمت نمائیم بلکه لازمه ی ماست تا با درنظر داشت نیازمندی های مردم و منطقه و در مشورت با مردم شریف ما می توانیم بسا مشکلات را برطرف و چالش های را که دیگران ایجاد می نمایند رفع نمائیم.

تشکیل گروه های دأو طلب اموراجتماعی در مرکزآموزشی فرهنگی انصاریان

در اخیر تنی چند از جوانان چه دختر و چه پسر تعهد سپردند که با پیروی از راهنمایی های بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در مرکز آموزشی فرهنگی انصاریان در راستا های مختلف سهم گرفته و برای رفع نیاز های جامعه مان گام های مؤثری خواهم گذاشت.