آرشیف

2015-6-29

jameghor

تحرک نو در ریاست فوائد عامه

عبدالبصیر اوشانی

طوریکه از نام این ریاست پیداست هدف از تأسیس آن رسانیدن فائده به همه اقشار جامعه است.این ریاست باید مشکلات وضرورت های اولیه شهری را یا داشت وعندالموقع برفع آن بکوشد. من استقامت های کاری این ریاست را نمیدانم ولی آن قدر میدانم این ریاست درولایت غور امکانات لازم را در دسترس ندارد ونمیتواند پاسخگوئی مشکلات روز مره باشندگان شهر  ودهات ولایت غور باشد.اما آنچه روشن است این است که با تقرر رئیس جدید یکنوع تحرک در شهر واطراف آن ایجاد شده وبه نظر می رسد که شوق وعلاقه کار وخدمت به مردم وجود دارد با پاک کاری بین شهر وباز سازی سرک های منتهی به دهات وولسوالی ها تسهیلات فراهم میگردد.مثلا آغاز باز سازی سرک چغچران بند باین تا پایانه بند غوک جدیدا تحت ریاست محترم انجینر غلام نبی رئیس جدید التقرر فوائد عامه نوید خوبیست برای مسافرین وپیشه وران وتجاران ولایت غور که وسائل نقلیه شان همیشه در بند خاک وگل بوده قبل از وقت موعود استهلاک میشوند.طوریکه اطلاع یافتم این سرک علاوه ازینکه بطور اساسی کار میشود جغل اندازی نیزمیگردد تا مسافرین به سهولت بتواند ازین طریق طی مسافت کنند.

علاوه از آن ریاست فوائد عامه در نظر دارد بزودی جادۀ جام را از مرکز شهر به استقامت بره خانه سروی وکار باز سازی وجغل اندازی آن شروع ومشکلات مسافرین را ازین رهگذر مرفوع سازد.گزارش های سال های قبل حاکی از این بود که ریاست فوائد عامه غور صرف ده دسته بیل وچند جاروب بدسترس دارد دیگر هیچ وسیله برای کار در اختیار ندارد .ولی نمیدانم امروز این ریاست چه امکانات را بدسترس دارد.خبر هائیکه از ولایات دیگر شنیده میشود این ذهنیت را بما میدهد که تمام امکانات باز سازی بدسترس ریاست فوائد عامه قرار دارد طوریکه سرک های بین شهر را تر میم ودر زمستان برف هارا نیز پاک میکنند امید وارم ریاست فوائد عامه ما نیز دارائی چنین امکانات شود.

مشکلات بزرگ که پیش روی ریاست فوائد عامه وسائر ریاست های ولایت غور قرار دارد این است که تمام فعالیت های شان به شهر محدود بوده خودرا رئیس چهار سرکه شهر میدانند در حالیکه اینها رئیس کل ولایت بوده بخاطر باز سازی وتر میم سرک های ولسوالی ها نیز مسئولیت دارد.درست است که امتداد سرک از یک قریه به قریه دیگر وظیفه ریاست احیاء وانکشاف دهات است ولی پاسخگوی اصلی در داخل شهر ومراکز اداری ریاست فوائد عامه است واین ریاست طوریکه از نامش پیداست مربوط به عام مردم ونهاد های دولتی بوده بدون استثنا در خدمت مردم قرار دارد.من امید وارم ایشان واحد های دومی خودرا در ولسوالی ها فعال وبا همکاری شاروالی های ولسوالی ها طرح ونقشه جدیدرا بیزانند.

من در حالیکه تقرر محترم انجینر غلام نبی را من حیث رئیس فوائد عامه بفال نیک میگیرم امید وارم ایشان مانند رؤسای سائر ولایات بتوانند مشکلات مردم را رفع وابتکارات خوبی را بخرچ دهند.رئیس فوائد عامه شخصی دارائی تحصیلات عالی وبا تجربه بوده به عزم وقصد باز سازی بولایتش آمده است از خداوند جبرایش توفیق خدمت میخواهیم.میدانم کار کردن در شهر ما ودر ولایت ما بسیار مشکل است چون حس هم کاری وهم آهنگی کمتر وحس عقده وخود خواهی وبد بینی نسبت بدیگران بیشتر است.خداوند مارا از شر تنگ نظری نجات دهد.

با احترام عبدالبصیر اوشانی.