آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تبریکی حضور برید جنرال دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری

بخش فرهنگی وارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

محترم برید جنرال دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری رئیس اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان !
هیأت رهبری واعضای بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خود را نسبت ترفیع به موقع و شایسته شما ازرتبه دگروالی به رتبه برید جنرالی خدمت شما تقدیم نموده، موفقیت های مزیدشما را درعرصه خدمت گذاری به مردم افغانستان بیشتر از پیش آرزومند است.
جناب آقای جنرال غوری ؛ در شرایط روان مردم کشور ما افغانستان به صلح و امنیت دوامدار نیاز دارند، ایجاد و تحکیم صلح را همه درخدمت گذاری صادقانه ی شخصیت های مجرب و خد متگذار به جامعه سراغ می نمایند، این صفت در حقیقت به شخصیت شما نهفته است و بجاست که ترفیع به موقع شما نشانه ی بارز این حقیقت است. 
ما یقین کامل داریم که پشت کار و صداقت بیدریغ شما روز تا روز به مسئولین بلند رتبه دولت انگیزه ی آنرا میدهد تا ترفیعات و سجل مساعد را برای شما در نظر گرفته وارتقاع رتبه ی شما را در اسرع زمان در نظر داشته و مطابق پالیسی های مامورین دولت اجراأت لازم را در زمینه رویدست گیرند.
بار دیگر ترفیع بموقع شما را تبریک عرض نموده موفقیت های بیشتر شمارادر تمام ساحات کاری از خداوند منان استد عا می نمائیم.