آرشیف

2015-6-23

jameghor

بیو گرافی ملا احمد ملجی

بیو گرافی ملااحمد ملجی
ملا احمد
 ملجی

ملا احمد ملجی فرزند ملا صالح محمد در سال 1340 خورشیدی در قریه جوز منطقه جهاردر ولسوالی تیوره ولایت غور به دنیا آمده است.او از لحاظ نژاد ترک ویا به اصطلاح محل مغل هست در مناطق جنوب غرب تیوره عدۀ از اقوام مغل سکونت دارند که سلیمان خان، هاشم خان و حاجی زبیر از بزرگان شان بود اما اورا مردم بنام قوم نمی شناسند وعلایق قومی هم ندارد.طوریکه از سنش معلوم است وی همزمان با شور وانقلاب به جوانی رسیده است زمانیکه سر نوشت اکثریت قاطع هموطنان ما با ناگواری ها ونا ملایمات روز گار گره خوردبود.ملجی تعلیمات ابتدائی را در مدارس دینی غور هرات فرا گرفت واز سواد دینی وسیاسی خوب بر خوردار است.میشود آنرا صاحب نظر در مسائل سیاسی نیز خواند.

 او در سال های نخست اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به صف مجاهدین پیوست،و در سال 1359 که حزب حرکت انقلاب اسلامی بر هبری مولوی محمد نبی محمدی در جنوب غرب افغانستان رشد وقوت کامل داشت در تشکیل جمعیت طلبه وجبهه طالبان چهاردر در آمد.دران زمان تشکیل طالبان حر کت انقلاب جدا از تشکیل سائر مجاهدین ان تنظیم سازماندهی میشد.طالبان مردم نخبه مطمئن وبا تقوی بحساب میرفتند که حق تصمیم گیری های فوق العاده را داشتند.در سالهای 1360 تا 1365 خورشیدی حر کت انقلاب اسلامی در ولایات فراه، هلمند وقسمتی از ولایت غور از قدرت فو ق العاده بر خوردار بود حاجی احمد شاه در فراه وآخند زاده ملا نسیم در هلمند وطالبان چهاردر بر هبری ملا فیض الله در غورشیر آقا چونگر در هرات از جبهات پر قدرت آن منطقه بحساب میرفتند.ملا احمد ملجی در سالهای نخست تا شکست روسها بیشتر در جبهات هلمند، نیمروز وفراه به جهاد مصروف بود .

با آنکه جبهات آنقدر منظم نبودند جبهه جمعیت طلبه چهاردر از نظم وانضباط خاص بر خوردار بود که هیئت رهبری آن از طریق انتخاب و مردم أهل رأئی تعین میشد او دردهه شصت به اساس رأئی اکثریت أعضای جمعیت طلبه بحیث رئیس جمعیت طلبه چهاردر انتخاب و واشخاص چون ملا امیر وملا غلام احمد عالمیار بصفت معاونین وی بودند.او شخص با تقوی حلیم وبربار ودر عین حال با درایت وابتکار است.کسانیکه با وی هم صحبت شده باشند به این حقیقت پی می برند که دارائی منطق عالی وکفایت کاری فوق العده هست.

بدون شک ملجی شخص متفق علیه هم نیست یعنی مخالفین زیاد هم دارد چون نا خواسته در کشمکش ها واختلافات منطقه داخل شد ودر گیریها واختلافات ولسوالی تیوره اثر خودرا بر اکثر مناطق غور داشت ولی با آنهم او تا هنوز حامیان وطرفداران زیاد در ولسوالی های تیوره، پسابند وقسما شهرک دارد.

ملا احمد ملجی تعصب تنظیمی ندارد  او بعد از ضعیف شدن حزب حرکت انقلاب اسلامی توسط ضابط طاهر آمر نظامی جمعیت اسلامی در کویته پاکستان به جمعیت اسلامی برهبری برهان الدین ربانی جذب شد ولی مقصدش زیاد تر اکمال جبهاتش بود.اما ارتباط آن با فر ماندهان حرکت وجمعیت اسلامی یکسان تأمین بود.تنها مخالفت های آن با گروپ های حزب اسلامی در منطقه شدت پیدا کرد، چون متحدینش در ولایات هلمند وفراه نیز با حزب اسلامی میانه خوب نداشتند.در بر خورد های تنظمی حزب وجمعیت در کنار جمعیتی ها استاد بود ، لذا میتوان گفت که مردم از جنجویان سابق خاطره نیک ندارند وملجی هم ازان جمله بحساب میاید.ولی او هر گز انتقام جو وسخت گیر نیست ودید آن در عمل خیلی وسیع وبا همه مردم نظر یکسان دارد.

ملجی بعد از پیروزی مجاهدین به صفت ولسوال تیوره انتخاب شد اما جنگ های داخلی ومخالفت های قوماندان حزب اسلامی این چانس را ازوی گرفت طوریکه نتوانست بحیث ولسوال در تیوره کار کند لاجرم به جبهه خویش به چهاردر بر گشت.ودر تیوره پیوسته با گروپ های حزب اسلامی در گیر بود.

ملجی در زمان طالبان:

ملجی مشهور برئیس طالبان است، اما هر گز نتوانست با طالبان اشغالگر یکجا کار کند.در اوائل طالبان هلمند باوی میانه خوب داشتند وبرای یک مدت در نیمروز با ایشان همکار بود اما از آنجائیکه ملا رسول آخند زاده برادر ملانسیم با طالبان مخالف بود وملجی نیز از متحدین ایشان بحساب میرفت،روی همین دلیل در آخر به قصد دستگیری وترور آن بر آمدند.او مجبور شد وظیفه وهمکاری با طالبان را ترک ودر گوشه به امامت وملای به پردازد. او از لحاظ اندیشه سیاسی با طالبان فعلی هم اهنگی ندارد.دارائی اندیشه باز سیاسی است ولی به فعالیت های ستلایت ها آزاد در ساحه حاکمیت خود اجازه نمیدهد البته بخانه های مردم کار ندارد تنها در مراکز تجمع مردم مانند هوتل ها با فعالیت ستلایت ها وفلم های خارجی مخالف است تنها به تلویزیون های فعال در افغانستان مخالفت نمیکند..

واما بعد از طالبان:

ملجی بعد از سقوط طالبان بحیث ولسوال پسابند مقرر شد او شخص مدیر وبا انضباطی هست چنانچه فعالیت انجو هارا دران ساحه به اداره خود گرفت واز ایشان راپور وحسابدهی میخواست.مؤسسات که طرفدار حسابدهی نبودند به خارجی ها آنرا طالب تند رو معرفی میکردند ومیگفتند ولسوال پسابند طالب است ونام آن ملا احمد ملجی است.او در حقیقت طالب ورئیس طالبان بود ولی نه طالب که ضد دولت است .همان بود که بر خی مؤسسات فعالیت های خودرا در پسابند متوقف ساختند.در حقیقت مؤسسات استفاده جو بخاطر فرار از حساب دهی این اتهام را بوی بستند ورنه طالبان مخالف دولت با ملجی هم مخالف اند وهیچنوع ارتباط بین شان نیست.

ملجی بعد از پسابند در سال1374 بحیث ولسوال شهرک تبدیل شد ومدت دران ولسوالی ایفای وظیفه نمود در تأمین صلح وامنیت نقش خوب بازی کرد اما بعدا روی هر ملحوظ که بود به عوض آن شخص دیگری معرفی گردید واو در حالیکه در وزارت داخله وارگانهای محل رسما ولسوال بود خانه نشین گردید.تا اینکه  در سال 1386با آمدن والی دیگر مجددا ولسوال شهرک شد، اما درین نوبت با چالش های بزرگ رو برو بود چون درزمانیکه او خانه نشین بود ولسوالی شهرک دچار اختلافات درونی قومی وسمتی وگرایشات زیاد با طالبان شد ومسئله اداره از کنترول بیرون شده بود طوریکه ملجی هم نمیتوانست مشکل را حل کند وحالا هم مشکل وجود دارد .چون عدۀ از مخالفین با طالبان رابطه مستقیم پیدا کردند با ملجی نیز شدیدا مخالف بودند لذا راه کار وفعالیت را بروی آن بسته بودند ملجی درین اواخر خسته بود و چندان علاقه بوظیفه نشان نمیداد.

بعد از اینکه ولسوال تیوره محمد قاسم صدیقی از طرف افراد مسلح نا معلوم در مسیر راه تیوره چغچران کشته شد والی جدید ولایت غور سراج الدین سنگریار را ولسوالی شهرک وملا احمد ملجی را تبدیلا بحیث ولسوال تیوره معرفی نموده است.در شرائط بحرانی فعلی این اقدام خوب بوده است .هر چند کار کردن در محیط شخصی کار مشکل است اما بسیاری از مردم بالای ملجی اتفاق نظر دارند.البته نسبت در گیری های سابق مخالفین هم دارد ولی ملجی شخص نرم وبردبار است ومنافع مصالح عمومی را خیلی اهمیت میدهد وبه همه مردم مدارا مینماید.او روز دوشنبه 30 نومبر بصفت ولسوال تیوره نامزد شده است وروز اول دیسیمبر مهماندار ولسوال جدید شهرک سراج الدین سنگر یار بوده است که بعد از تصفیه حساب ودوره تسلیمی به تیوره خواهد رفت.نا گفته نماند که قبلا هم سنگر یار بصفت ولسوال پسابند به عوض ملجی مقرر شده بود واین دور دوم است که چنین اتفاق افتاده است.