آرشیف

2015-6-24

توکل گلزاد

بیوگرافی مختصر مـحتــرم توکل گلزاد

توکل گلزاد فرزند مو لوی گل محمد در ولسوالی دولت یا ر ولایت غور بد نیا آ مد . دورۀ ابتد ائیه – متوسطه را در مکتب دولت یا ر ،مکتب نسوان ،لیسۀ امیر محمد سوری (سلطا ن علاوالدین غوری) به پایان رسا نید . خدمت مقد س عسکری را در تولی زرهپوش غند (105)اوپراتیفی سا رندوی سپری نمود . او بخاطر تحصیل عازم کابل گردید و شامل دانشکدۀ طب معا لجوی دانشگا ه دولتی طب کابل شد ، او جهت ادامه تحصیلات عالی خویش عازم کشور اوکرائین گردید .
توکل گلزاد  از دانشکد ۀ فا ر مسی  دا نشگاه دولتی طب  شهرزپر و ژی کشور اوکرئین با اخذ  دیپلوم
ماستری  از رشتۀ دارو سازی فارغ شد. بعد از ختم تحصیل مانند هزاران هموطن خویش به جمع آواره گان پیوست .
توکل گلزاد متاهل است و دو  فرزند دارد ، فعلان به کشور شاهی ها لند زند گی میکند .