آرشیف

2018-12-9

محمد سرور انوری غوری

بیوگرافی مختصر مرحوم برید جنرال متقاعد شهاب الدین غوری!

پسر کاکا و برادرم برید جنرال متقاعد شهاب الدین غوری فرزند مرحوم میرزا محمد عمر در سال 1338 دریک خانواده روشن فکر در قریه راغمشت ولسوالی تیوره ولایت غور دیده بجهان گشوده و دوره ابتدایه را در مکتب عاشقان ولسوالی تیوره ولایت غور سپری نموده و بعد از اخذ امتحان کانکور شامل مدرسه عالی ابوحنیفه ولایت کابل گردیده و بعد از فراغت از صنف 12 بر اساس مقتضیات زمان شامل پوهنحی پیاده حربی پوهنتون گردیده و بسویه لسانس از ان پوهنتون فراغت حاصل نموده است. نامبرده وظایف خویش را یحیث قوماندان تولی در فرقه 14 اسبق غزنی اغاز و بعد در فرقه 8 اسبق قرغه بحیث منشی سازمان جوانان شروع بکار نموده و بعدآ بریاست سیاسی وقت تبدیل و مدتی را در انجا اجرای وظیفه نموده و بعدآ بریاست امنیت نظامی بحیث امر سیاسی استخدام و در ضمن بر اساس لیاقت و شایستگی برتبه جنرالی نایل گردیده . بعدآبحیث معاون سیاسی امریت سیاسی معاونیت تعمیرات و ساختمانی , مدیر در ریاست کادر و پرسونل , معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک  و بعدا بر اساس لزوم دید مقام محترم وزارت دفاع ملی  بحیث قوماندان لوای اول پولیس نظامی بگرام توظیف و مدت 3 سال را در انجا سپری و نظر به قانون جدید افسران و بریدملان در سال 1396به تقاعد سوق گردیده . خدمات وی با صداقت و ایماندای در راه خدمت بملت و حفظ استقلال از کشور قابل تمجید میباشد. نا گفته نماند که از وی 2 پسر و دو دختر بجا مانده است. یوم سه شنبه مورخ13/9/1397 ساعت 5 بعد از ظهردر شفاخانه سردار محمد داود خان (400) بسترداعیه اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوست.

روحش شاد و یادش گرامی باد.
 

بیوگرافی مختصر مرحوم برید جنرال متقاعد شهاب الدین غوری!