آرشیف

2015-6-24

jameghor

بیوگرافی مختصر مرحوم الحاج خلیفه نور احمد شهید

بیوگرافی مختصر مرحوم الحاج خلیفه نور احمد شهید
الحاج خلیفه نور احمد شهید

الحاج خلیفه نور احمد شهید فرزند برومند مرحوم خلیفه ملا علیشاه فرزند مرحوم خلیفه محمد الله ساکن میدان بره خانه قوم زه رضا غوراست که در سال 1304 خورشیدی در یک خانواده متدین ودانش پرور دیده بجهان فانی گشود.وی دروس ابتدائی را نزد علمای منطقه فرا گرفته وعلوم متداولۀ عصر خویش را نزد علمای جید ولایت باستانی هرات به پایه اکمال رسانید.

وی در عنفوان جوانی شخصیت خوش خلق ،مهربان، دین دوست ودین پرور تبارز نمود ودر قلوب همه هم وطنان خویش بویژه مردم غور جا گرفته بود. طوریکه تمام منازعات واختلافات قومی به مشوره وتوصیه وی خاتمه میافت وازانجائیکه مورد إعتماد همه مردم بود فیصله های وی مورد تأئید همگان قرار میگیرفت.چنانچه از لقب شان پیداست علاوه از از ارشاد مردم به طریقه ها وتلقین مردم به زهد وتقوی وعبادت خالق یکتا به فقراء ومساکین ونیاز مندان آنچه داشت بذل میکرد ودست کرم وبخشش شان خیلی طولانی بود.همین نوازش وغریب پروری اورا محبوب دلها ساخته بود.

شهید خلیفه نور احمد در سال 1355 خورشیدی به اتفاق آرائ من حیث وکیل ونمایندۀ مردم منتخب ودر لویه جرگه اولین حکومت جمهوری افغانستان به رهبری شهید سردار داود خان اشتراک ورزید .اوشخص با وقار بود وهمیشه من حیث شخصیت با إعتبار به داد مردم میرسید.تا اینکه نظام کودتائی وتحت الحمایه خلقی ها در سال 1357 شمسی به میان آمد .این گروه که با نفوذ ورسوخ شخصیت های ملی مخالف بودند وجود شخصیت مردمدار چون خلیفه شهید را تحمل نکرده تا اینکه با طرح تزویر وحیله ایشان را مانند بسیاری از متنفذین غور دستگیر وروانه سلول های جهنمی زندان های آن وقت نمودند.وبه طور قطع ایشان را نا جوانمردانه به شهادت رسانیدند. روح شان شاد ویاد شان گرامی باد.