آرشیف

2015-6-24

jameghor

بیوگرافی مختصر دوکتور محمد نعیم دولتی

دوکتور محمد نعیم دولتی

دوکتور محمد نعیم دولتی

دوکتور محمد نعیم دولتی فرزند فتح محمد نواسه دولت در ماه ثور 1340 هـ ش در قریه گردالنگ ولسوالی دولینه ولایت غور دیده بجهان گشود. تا سن قبل از شمولیت به مکتب به اثر سعی پدر بزرگواش سواد خواندن و نشتن را آموخت. در سال 1348 به سن 8 سالگی در حالیکه مفاهیم ازدواج و تشکیل خانواده برایش گنگ بود، به تقاضای والدین کدخداشد و مراسم عروسی اش یکماه قبل از جذب جدید الشمولان بمکتب، برگزار شد.
به سن 9 سالگی در سال 1349 شامل مکتب نو تشکیل دهاتی گردالنگ ولسوالی دولینه شد و در حالیکه تشکیل مکتب در محیط بدون معارف همزمان با شروع قحطی در ولایت غور بود. ( 1349 – 1351 هـ ش ) مردم تشکیل مکتب و برهنه شدن سرهای متعلمین را دلیل غضب خداوندی و قحطی میدانستند، با علاقه فراوان هر روز بمکتب  حاضر میگردید و درس میخواند و در سال 1351 اول نمره ازمکتب گردالنگ فارغ و نسبت علاقه مزید که به معارف داشت در سال 1352 به صنف چهارم مکتب ابتدائی سرچشمه ولسوالی شهرک شامل و در سال 1356 نمره اول از صنف هشتم آن مکتب فارغ و در همان سال امتحان سال امتحال کانکور صنف هشتم را سپری نمود.
            در سال 1357 شامل صنف نهم لیسه تخنیک ثانوی کابل شد و صنوف نهم ، دهم و یازدهم را ممتاز  و موفق بپایان رساند. در ماه حمل 1360 به صنف دوازدهم حربی شونحَی ( لیسه حربیه ) شامل و در همان سال اول نمره عمومی از صنوف دوزدهم لیسه مذکور فارغ و مدال افتخاری تعلمی و تربیه را از طرف رئیس دولت وقت دریافت نمود و مطابق سهمیه وزارت دفاع ملی بعد از سپری نمودن دوره سه ماهه تریننگ نظامی در پوهنحَی پیاده حربی پوهنتون در ماه حوت 1360 شامل پوهنحَی طب معالجوی انستیتوت دولتی طب کابل شد. در ماه حوت 1366 بعد از اتمام موفقانه تحصیلات عالی و سپری نمودن امتحان دولتی با نمرات عالی به سویه ماستر طب فارغ و بعد از تثبیت رتبه نظامی ( لمری بریدمن ) بصفت داکتر در لواء (3 ) سرحدی قندهار تعین بست سد و تا ماه سرطان 1368 بصفت داکتر و سر طبیب در لواء مدکور ایفاء وظیفه نمود.
             در اسد سال 1368 به صفت سر طبیب فرقه 7 پیاده تعین بست شده و اجراء وظیفه نمود. در سال 1369 بحیث اردیناتور سرویس جراحی شفاخانه نمر 3 قندهار تعین و تا سرطان 1371 در روغتون نمر 3 در اعاده صحت مجروحین و تداوی جراحی مریضان تلاش خستگی نا پذیر داشت. در شروع دولت مجاهدین و غیر فعال شدن روغتون نمر 3 اردو از طرف ریاست صحیه اردو بصفت سر معلم معذرای جراحی در اکادمی علوم طبی قوای مسلح در کابل تعین بست شد. ضمن پیشبرد دروس جراحی حرب محصلین انستیتوت دولتی طب حابل در سرویس جراحی صدری اکادمی علوم طبی نیز ایفاء وظیفه مینمود. در سال 1372 به پیشنهاد اکادمی علوم طبی و ریاست صحیه اردو بعد از اکمال دورهء معینه از طرف وزارت صحت عامه بصفت متخصص جراحی عمومی شناخته شد. در سال 1374 طی فرمان (203) رئیس دولت اسلامی افغانستان از رتبه دگرمن به رتبه چهارم ملکی تعدیل و بصفت متخصص جراحی در صحت عامه ولایت غور تعین بست گردید و طی چهار سال وظیفه در تداوی مریضان تلاش شبانه روزی کرده و با اجرای عملیات های فراوان شفا بخش تعدادی زیادی از مریضان آنولایت شد و برای با نخست سرویس جراحی را در شفاخانه ولایتی اساس گذاشت. در سال 1378 بصفت متخصص جراحی در سرویس جراحی شفاخانه حوزوی هرات تعین بست گردیده و تا اکنون در سرویس جراحی شفاخانه مذکور ایفاء وظیفه مینماید. بعد از در گذشت خانمش در سال 1373 ازدواج نموده و یک پسر دارد. لسان مادری اش دری و ملیت آن تاجک است.