آرشیف

2015-1-24

اعجازالحق نوری

بیوگرافی مختصرمرحوم نورمحمد "نــــوری"

 

مرحوم نورمحمد

    مرحوم نورمحمد "نوری"

 

بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تبارک وتعالی 
فاذاجاءاجلهم لایستخرون ساعتاً ولایستقدیمون (الآیه)

نورمحمد "نوری" فرزند دین محمد درسال 1332 هجری شمسی درقریه بادگاه مربوط مرکز ولایت غوردر یک خانواده متد یین ودین دوست چشم به جهان گشوده ودرابتدا تعلیمات خصوصی خود را نزدی علمای منطقه فراگرفت که بعد ازفراگرفتن اندک علم ودانش در بین علمای منطقه بنام ملا نورمحمد مشهورگشت . وی درسال 1340هجری شمسی شامل مکتب ابتدایه ی با دگاه گر دید وتا صنف نهم با آن مکتب درس خواند وبعد اًشامل لیسه ابن سینا راهسپار کابل گردید وتا صنف دوازدهم این لیسه را با کمال عشق وعلاقه وتعلیم به پیش برد وبعداًدرامتحان کانکو ردرشهرکابل شرکت نمودو به دانشکده ی زراعت دانشگاه کابل موفق گردید که مدت سه سال را بسیاربه خوبی به پیش برد وسال چهارم را به اثر جنگ ها نتوانست به پیش به برد نورمحمد نوری استعداد وفطانت خدادادی فوق العاده ای که داشت سال چهارم زراعت بدون اینکه بخواند امتحان دادوموفقانه دپلوم خودرا درین رشته با درنظرداشت تحصیلات خصوصی که داشت گرفت وی درهنگام جوانی شامل نهضت اسلامی گردید که یکی از با درد ترین جوانان مسلمان بوده که شب وروز درپخش ونشر فرهنگ اسلامی ودعوت جوانان مسلما ن کوتاهی نکرده نورمحمد "نوری" مردی جوان ودعوت گری بود که شب وروز درین راستا غفلت نکرده وهمیشه حلقات منظم ومنسجم را دربین جوانان مسلمان درداخل دانشگاه کابل تشکیل میداد وجوانان مسلمان را علیه کفر وکمونیزم آگاهی میداد شب وروز با عناصری چب گرا دست وپنجه نرم می کرد وبه محضی به میان حکومتی کمونیستی وسوسیالستی به صف جهاد پیوست ودرسال 1358هجری قمری رهبری جوانان وتحصیل کرده گان را در بین مجاهدین وآگاه نمودن مرد م ازاغراض شوم دولت نا به کاری آن وقت بدوش گرفت ومسولیت وفرماندهی حوزه ی حضرت خالد(رض) در ولایت غوررا عهده دار بو د دربرج قوس 1358 هجری شمسی به اساس فیصله ی برادران نهضت اسلامی با سه تن دیگر راهیه ای پاکستان گردید که اسم های شان بدین شرح است .

• عبدالستار حکیمی (شهید )
• عید محمد (صابری) 
• محمد صفدر (خدایار)

اینها از ولایت غور الی کویته ا ی پاکستان بمدت 45 شبانه روز پای پیاده درحال که راه ها کاملً برف پوشیده بود اعزام شدند که به ابتکاری شان نماینده گی درکویته ازجانب عمارت حزب اسلامی به ایشان سپرده شد وبعد ازپاکستان به غرض تجهیزمجاهدین راهیه ای ایران گردیدند که درآن جا هم نماینده گی مجاهدین را نورمحمد "نوری" بدوش گرفت ,که بعد از یک مدت دوباره به کشوری عزیزی مان جهت انسجام ساختن مجاهدین بر گشتند که تمام مجاهدین را با حالت های دشواروسنگین وطاقت فرسا جهت منسجم ساختن علیه قوای اشغال گر توجع کرد .
نورمحمد" نوری "مر دی مبتکرهدف مند مبارز نستوه وخستگی ناپذیرکه هیچ وقت ازدعوت وجهاد کوتاهی نکر د این مردی مبتکروصلح خواه دربین بردران حزب اسلامی بنام متفکر حزب اسلامی شهرت داشت که درهنگام پیروزی مجاهدین به حیث قوماندان امنیه ولایت غور سپس به حیث آمری امنیه قوماندان امنیه ولایت غوروسپس به مدت یکسال به حیث ریس معارف غوروبعداًبه مدت سه سال به حیث ریس زراعت انجام وظیفه نموده درین ایام این مردی حق گوحق جو ودعوت گر که صد وای ودریغا به مرضی نا اعلاج این ابر مردی تا ریخ مبتلا گردید که بدون درنگ به تا ریخ 16/8/1384 این دار فانی را ترک وبه دار البقا پیوست روحش شاد ویادش گرامی باد .

انا الله وانا الیه راجعون