آرشیف

2016-3-17

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

بیوگرافی دگروال محمود اندرابی !

دگروال محمود اندرابی فرمانده قطعات، جزتام های نظم و امن عامه در غور که همواره در پرتو صلح و امنیت و حفاظت قوی غور دوشادوش اردوی ملی، امنیت ملی، پولیس ملی سعی و تلاش قوی نموده اند. آری ! آقای اندرابی سعی وسیع را در ارتباطات گسترده با طیف های گونگون مردمان غور ویژه شهر فیروزکوه را به دست دارند. محمود اندرابی فرزند مرحوم عبدالستار خان اندرابی که در سال 1356 در دهکده ده مزار سنگ بران حاکم نشینی اندراب به دنیا آمده است. نظر به شوق و ذوق که به نظم و نظام میهنش داشته شامل مکتب حربی شده و بعد از پایان مکتب حربی به دانشگاه نظامی صفحات شمال و بعد از دانشگاه مردانه وارد جبهه مقاومت گردیده است و به زرم و پیکار رویاروی با مخالفین ترقی و پیشرفت عملا آستین بر زده است و زیر پرچم مقاومت کار و پیکار مردانه را ضد وحشت و دهشت همدوش را رزمندگان مقاومت پرداخته است و اکنون به صفت یک افسر شجاع مردم دوست و ترقی پسند وارد ارکه نبرد گردیده است.
آری ! در دستور کار اندرابی جهاد و آبادانی قرار دارد. جهاد و آبادانی را عملا دارد ترویج گری مینماید، اکنون محمود اندرابی با شاندن نهال های فراوان سیب قرارگاهش را دارد زیب و زینت میدهد. ما که ازین طیف هستیم جهاد و آبادانی را پیشکش پیش حضور همه غوریان و ویژه باشندگان شهر فیروزکوه مینماییم و از ایشان آرزو میبریم تا در جهاد و آبادانی به استقبال فروردین ماه به شانه بیل و به دست تفنگ  به حرکت در بیاییم و به پیش بتازیم. روزی نخست فروردین ماه را اجازت فرمایند تا به همگان مبارک عرض نماییم و پیش به سوی ساختار این خراب آباد، زن و مرد به حرکت در آمدگانیم و جهاد و آبادانی را از روز نخست فروردین ماه همدوش با یکدیگر آغازگر میشویم. اجازت فرمایند تا فروردین ماه که نوروز را با خود دارد به همه باشندگان غور ویژه شهر فیروزکوه و آنانکه در خارج از کشور به سر میبرند ویژه به مدیر مسوول سایت جام غور از صمیم دل مبارکباد عرض نمایم.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"